Regulamin Świadczenia Usług RAKS Sp. zo.o.

Raks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie Umowy Spółki, niniejszym uchwala następujący Regulamin określający tryb świadczenia usług („Regulamin”):

§ 1
POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. „Usługodawca” – Raks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 51, 03-812 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000099583, zwaną dalej „Raks”, NIP: 1130093176, REGON: 010635825;
 2. „Usługobiorca” – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczenie usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną
  nieposiadającą osobowości prawnej;
 3. „Usługa” lub „Usługi” – usługa lub usługi, każdorazowo uzgodnione z Usługobiorcą;
 4. „Strona” lub „Strony” –Usługobiorca albo Usługodawca albo oba te podmioty łącznie;
 5. „adres elektroniczny” – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 6. „system teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 7. „świadczenie usługi drogą elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne
  żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 8. „środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

§ 2
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zakres usługi świadczonej przez Raks Sp. z o.o., będzie każdorazowo uzgodniony z Usługobiorcą.
 2. Usługobiorca, decydując się na uzgodnioną usługę, akceptuje również warunki jej realizacji.
 3. Wykonanie usługi przez Raks Sp. z o.o. zostanie poprzedzone ustaleniem z Usługobiorcą jej szczegółowego zakresu, planowanego czasu trwania usługi a także przekazaniem informacji o sposobie przygotowania się Usługobiorcy do wdrożenia i realizacji usługi.
 4. Każdorazowo, Usługobiorca będzie informowany o przewidywanym czasie realizacji usługi, który zostanie ustalony w oparciu o zakres usługi, stopień jej zaawansowania, rozmiar i czas niezbędny do przygotowania się Usługobiorcy do wdrożenia i realizacji usługi.
 5. Po przekazaniu Usługobiorcy propozycji terminu realizacji usługi, podlega on akceptacji przez Usługobiorcę. Akceptacja terminu lub dokonanie płatności za fakturę pro formę przez Usługobiorcę jest równoznaczna z dokonaniem rezerwacji oznaczonego terminu w kalendarzu Raks Sp. z o.o.
 6. Ustalenia, o których mowa w punktach poprzedzających, będą każdorazowo dokonywane za pośrednictwem wskazanych przez Strony adresów elektronicznych.

§ 3
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z udostępnionych usług w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do powstrzymywania się od:
  a) korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
 3. Dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem powyższych punktów, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym punkcie ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie powyższych zapisów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwiających Usługobiorcom korzystania z usług.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem przypadków gdy:
  a) informacje te są publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,
  b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  c) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.
 9. Usługodawca przedstawi każdorazowo Usługobiorcy szczegółowy opis wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Niektóre z usług mogą podlegać dodatkowym wymogom technicznym, specyficznym dla danego rodzaju usługi.

§ 4
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu jej warunków przez Usługodawcę.
 3. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Usługobiorcę w sposób wyraźny poprzez złożenie oświadczenia Usługodawcy o zapoznaniu się z Regulaminem albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Usługobiorca zaakceptuje zakres świadczonych usług i uiści wynagrodzenie, wynikające z przedłożonej faktury proforma.

§ 5
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone droga elektroniczną nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z Regulaminem.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się, podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, zakresu żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli, we wskazanym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona Usługodawca przed upływem powyższego terminu powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
WYNAGRODZENIE

 1. Ustalając każdorazowo zakres świadczonych usług, Raks Sp. z o.o. poinformuje Usługobiorcę o wysokości wynagrodzenia, należnego za realizację danej usługi.
 2. Wynagrodzenie zostanie każdorazowo ustalone w oparciu o zakres usługi, stopień jej zaawansowania, rozmiar i czas niezbędny do jej przygotowania, a także inne
  kryteria, związane ściśle z właściwościami danej usługi.
 3. Usługobiorca każdorazowo akceptuje wysokość zaproponowanego wynagrodzenia.
 4. Usługodawca przedłoży jako potwierdzenie kosztów usługi fakturę pro forma.
 5. Uiszczenie przez Usługobiorcę należności wynikającej z otrzymanej faktury pro forma jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z potwierdzeniem realizacji usługi w ustalonym przez Strony terminie. Jednocześnie, po zaksięgowaniu wpłaty, Usługobiorcy zostanie przesłana faktura VAT.

§ 7
ODWOŁANIE USŁUGI

 1. Usługobiorca ma prawo do jednorazowego odwołania terminu wykonania usługi, jednak nie później niż na 24 godziny przed zaakceptowanym i zarezerwowanym terminem realizacji.
 2. Pierwsze odwołanie terminu realizacji usługi, w przypadku powiadomienia o tym Usługodawcy później niż na 24 godziny przed zaakceptowanym i zarezerwowanym terminem realizacji skutkuje uznaniem usługi za wykonaną i podlegającą wynagrodzeniu zgodnie z przedłożoną uprzednio fakturą pro forma. Wyznaczenie nowego terminu realizacji usługi będzie uprawniało Usługodawcę do ponownego przedłożenia faktury pro forma na kwotę usługi. Jeżeli termin realizacji usługi przypada w poniedziałek, Usługobiorca jest zobowiązany do przekazania informacji o odwołaniu usługi najpóźniej w poprzedzający termin wykonania usługi dzień roboczy, tj. piątek, do godziny 12:00.
 3. Pierwsze odwołanie terminu realizacji usługi jest równoznaczne z koniecznością wyznaczenia nowego terminu, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 punkt 5.
 4. Kolejne odwołanie terminu realizacji tej samej usługi, w przypadku powiadomienia o tym Usługodawcy nie później niż na 24 godziny przed zaakceptowanym i zarezerwowanym terminem realizacji lub w sytuacji, jeżeli termin realizacji usługi przypada w poniedziałek – najpóźniej w poprzedzający termin wykonania usługi dzień roboczy, tj. piątek, do godziny 12:00, oraz wyznaczenie nowego terminu realizacji usługi, nastąpi po uiszczeniu przez Usługobiorcę kwoty odpowiadającej 50% wycenionej usługi, zgodnie z przedłożoną uprzednio fakturą pro forma.
 5. Kolejne odwołanie terminu realizacji tej samej usługi, w przypadku powiadomienia o tym Usługodawcy później niż na 24 godziny przed zaakceptowanym i zarezerwowanym terminem realizacji lub w sytuacji, jeżeli termin realizacji usługi przypada w poniedziałek – później niż w poprzedzający termin wykonania usługi dzień roboczy, tj. piątek, do godziny 12:00, skutkuje uznaniem usługi za wykonaną i podlegającą wynagrodzeniu zgodnie z przedłożoną uprzednio fakturą pro forma. Wyznaczenie nowego terminu realizacji usługi będzie uprawniało Usługodawcę do ponownego przedłożenia faktury pro forma na kwotę usługi.
 6. Każde kolejne odwołanie terminu realizacji tej samej usługi, w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę woli jej wykonania, będzie uprawniało Usługodawcę do przedłożenia nowej faktury pro forma na kwotę usługi. Niniejsze wynika z faktu, iż uprzednio odwołane usługi uważa się za wykonane, zgodnie z przedmiotem zawartej między Stronami Umowy.
 7. W przypadku, gdy po nawiązaniu kontaktu z Usługobiorcą realizacja usługi okaże się niemożliwa na skutek braku przekazania Usługodawcy niezbędnych informacji, które Usługobiorca winien posiadać, wyznaczenie nowego terminu realizacji usługi nastąpi po uiszczeniu przez Usługobiorcę kwoty odpowiadającej 50% wycenionej usługi, zgodnie z przedłożoną uprzednio fakturą pro forma.
 8. W przypadku, gdy po nawiązaniu kontaktu z Usługobiorcą realizacja usługi okaże się niemożliwa na skutek braku odpowiedniego przygotowania się do usługi ze strony Usługobiorcy, pomimo wcześniej przekazanych wytycznych i warunków niezbędnych do realizacji usługi, wyznaczenie nowego terminu realizacji usługi nastąpi po uiszczeniu przez Usługobiorcę kwoty odpowiadającej 50% wycenionej usługi, zgodnie z przedłożoną uprzednio fakturą pro forma.
 9. W przypadku gdy Usługobiorca w ustalonym wcześniej terminie nie nawiąże kontaktu z Usługodawcą celem realizacji usługi – pomimo podjęcia przez Usługodawcę telefonicznych i mailowych prób nawiązania kontaktu – usługa traktowana będzie jako wykonana.
 10. W przypadku gdy Usługobiorca nie będzie odpowiadał na próby kontaktu ze strony Usługodawcy w sprawie umówienia terminu na realizację opłaconej usługi w terminie 6 miesięcy od terminu płatności usługa będzie traktowana jako wykonana.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Umowa Spółki oraz uchwały.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Usługobiorca zostanie poinformowany o treści każdorazowej zmiany Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.