Program E-sprawozdania

Program umożliwia tworzenie i wysyłkę e-sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.

Kluczowe funkcje

Check listTworzenie dowolnej struktury E-sprawozdania
Check listMożliwość zapisu i wczytania pliku E-sprawozdania
Check listWeryfikacja poprawności E-sprawozdania przed wysyłką
Check listAutomatyzacja obliczeń we wszystkich zestawieniach w programie
Check listObsługa sprawozdań z przepływu środków pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale
Check listPodpowiedzi w każdej sekcji ułatwiające prawidłowe przygotowanie sprawozdania

Twórz i modyfikuj

Stwórz nowe, kompletne e-sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. Przygotowany plik możesz modyfikować dowolną ilość razy przed ostatecznym zapisem.

Zweryfikuj poprawność

Program automatycznie zweryfikuje czy przygotowany przez Ciebie plik jest zgodny ze strukturą opublikowaną przez Ministra Finansów.

Zapisz i wyślij

Pobierz plik na dysk swojego komputera, złóż elektroniczne podpisy i wyślij do Krajowego Rejestru Sadowego lub Krajowej Administracji Skarbowej

Cennik

Firma 910 zł netto

Wersja przeznaczona do sporządzenia
E-sprawozdania finansowego dla jednego podmiotu gospodarczego.

 

Biuro rachunkowe 1490 zł netto

Aplikacja online pozwala na korzystanie z programu z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia dla dowolne liczby podmiotów gospodarczych.

Dostępne E-sprawozdania

Jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń
Wszystkie podmioty, które sporządzają wersję podstawową, pełną, sprawozdania finansowego, określoną w załączniku nr 1 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości
* wersja sprawozdania skonsolidowanego dostępna w dodatkowym pakiecie,

Jednostki gospodarcze mikro
Spółki, które w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego
3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy
10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;
Oraz osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2.000.000 euro i nie więcej niż 3.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy.

Jednostki małe
Spółki, które w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego
51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy
50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;
Oraz osoby fizyczne, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Organizacje pozarządowe
Jednostki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. fundacje, stowarzyszenia.

Domy maklerskie
Jednostki, które są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich.
* wersja dla domów maklerskich dostępna w dodatkowym pakiecie