KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest RAKS Sp. z o.o., ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa, adres e-mail: odo@raks.pl, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie oraz realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz niezbędność dla wykonania umowy),
  2. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (obowiązek prawny – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego),
  3. realizacja ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń).
 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w szkoleniu.