Aktualności

Aktualności dotyczące systemów RAKSQL, RAKS2000 i RAKSDOS

Pracownicze Plany Kapitałowe
w programie kadrowo-płacowym RAKS

Zakres funkcjonalny:

 • Check listMożliwość ustawienia w słowniku danych stałych informacji o maksymalnej wysokości stawek PPK pracownika oraz o maksymalnej wysokości stawek PPK pracodawcy.
 • Check listRejestracja w systemie momentu przystąpienia firmy do PPK co pozwala na uruchomienie dodatkowych funkcji i narzędzi monitorujących związanych z PPK. Nowy parametr firmy (menu: "Administracja" >> "Parametry"), w którym można określić datę przystąpienia firmy do PPK, np. 2019-07-01, bez uzupełnionej daty przystąpienia firmy do PPK system działa tak, jak do tej pory, opisane poniżej zmiany związane z PPK nie są widoczne.
 • Check listPo ustaleniu daty przystąpienia firmy do PPK w menu: "Kartoteki" pojawia się nowa kartoteka "Pracownicze Plany Kapitałowe", pojawia się ona również w kartotece (oknie edycyjnym) każdego pracownika.
 • Check listW menu: "Kartoteki", w nowej kartotece "Pracownicze Plany Kapitałowe", wyświetlają się pracownicy, którzy na dzień przystąpienia firmy do PPK mają aktywne (obowiązujące) umowy o pracę i aktywne (obowiązujące) umowy cywilnoprawne. Pracownikom tym można z tego miejsca dodać pojedynczo i grupowo wpisy określające wysokość stawki podstawowej i stawki dodatkowej pracownika i pracodawcy obowiązujące od danego dnia. Wysokość stawek PPK definiuje się poprzez różnego rodzaju wpisy PPK (np. przystąpienie do PPK, rezygnacja z PPK, zmiana dotychczas obowiązującej stawki PPK, itp.).
 • Check listMożliwość dodawania wpisów określających wysokość stawki podstawowej i stawki dodatkowej pracownika - również z poziomu kartoteki (okna edycyjnego) każdego pracownika.
 • Check listProgram pilnuje, żeby wprowadzane pracownikowi stawki PPK nie były wyższe niż maksymalne stawki określone w danych stałych.
 • Check listProgram kontroluje, żeby wprowadzane pracownikowi stawki PPK nie obowiązywały przed datą przystąpienia firmy do PPK.
 • Check listProgram sprawdza, czy pracownik, któremu dodawane są wpisy PPK nie ma ukończonego 70. roku życia (osoby, które ukończyły 70. rok życia nie mają możliwości przystąpienia do PPK), jeśli tak, to komunikuje o tym fakcie.
 • Check listProgram pilnuje, czy pracownik, któremu dodawana jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna bądź aneks do tych umów ma zdefiniowane stawki PPK w okresie po zawarciu umowy, jeśli nie, to komunikuje o tym fakcie i proponuje wpis stawek PPK.
 • Check listSystem pilnuje, czy wprowadzany lub edytowany wpis do PPK nie pochodzi z okresu, za który została już naliczona danemu pracownikowi realizacja, jeśli tak, to system ostrzega o tym fakcie
 • Check listW menu: "Kartoteki", w nowej kartotece "Pracownicze Plany Kapitałowe" umożliwiono pojedynczą i grupową edycję stawek PPK oraz pojedyncze i grupowe usuwanie stawek PPK.
 • Check listZmodyfikowany wzorcowy schemat obliczeń dla umów o pracę i dla umów cywilnoprawnych, w tym składniki wypłaty składek PPK i składniki ewentualnego zwrotu tych składek, w ten sposób, że uwzględnia on w naliczeniach płac składki PPK, wyliczone dla danego pracownika na podstawie ustalonych na dzień wypłaty stawek PPK.
 • Check listObsługa na 12 dotychczasowych wydrukach, prezentujących informacje o płacach, wykazywanie danych o podstawie składek PPK i o wyliczonej przez system kwocie składek PPK.
 • Check listNowy wydruk "Kartoteka PPK" prezentujący stan (wysokość) stawek PPK dla wybranych pracowników na dany (wybrany) dzień. Wydruk jest dostępny z menu: "Zestawienia" >> "Pracownik" oraz bezpośrednio z okna nowej kartoteki "Pracownicze Plany Kapitałowe" (ikonka drukarki w prawym górnym rogu okna).
 • Check listNowy wydruk "Zestawienie składek PPK" prezentujący kwotę składek PPK wyliczonych na realizacjach za dany (wybrany) miesiąc. Wydruk prezentuje ogólną kwotę składek z danego miesiąca, jak i szczegółowy ich podział na poszczególnych pracowników i na 4 rodzaje składek (stawka podstawowa pracownika, stawka dodatkowa pracownika, składka podstawowa pracodawcy i składka dodatkowa pracodawcy). Daje to możliwość zrealizowania obowiązków sprawozdawczych i finansowych względem instytucji PPK. Wydruk jest dostępny z menu: "Zestawienia" >> "Listy płac".
 • Check listNowy wydruk "Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)", zgodny ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Program daje możliwość wykonania ww. wydruku dla konkretnie wybranego pracownika lub dla wielu wybranych pracowników bądź wykonania wydruku czystego formularza (bez danych pracownika). Wydruk jest podstawą do złożenia przez pracownika oświadczenia o rezygnacji z PPK. Jest dostępny z menu: "Zestawienia" >> "Pracownik" oraz bezpośrednio z okna nowej kartoteki "Pracownicze Plany Kapitałowe" (ikonka drukarki w prawym górnym rogu okna).
 • Check listSumowanie eksportowanych składek PPK do pliku XML, tak aby pracownik w pliku eksportu pojawiał się raz bez względu na liczbę realizacji w danym okresie.
 • Check listWystawianie wielu list podatkowych przy jednym wyborze z menu opcji np. "Dodaj listę płatniczą podatkową PPK".
 • Check listEksport oraz import informacji z kartoteki PPK (format XML) obejmujący wpisy do PPK i stawki PPK.
 • Check listEksport składek PPK z list płatniczych do pliku XML w celu ich przesyłania do instytucji finansowych. Eksport wykonuje się z okna list płatniczych poprzez zaznaczenie listy płatniczej i wybranie z menu Eksport/import (lub ikony "Pokaż menu eksportów") operacji "Eksportuj składki PPK do pliku XML". Składki PPK można eksportować z jednej listy płac lub grupowo po zaznaczeniu kilku list płac. W przypadku eksportu grupowego, dla każdej realizacji na liście płac zostanie utworzony w pliku osobny rekord.

Zobacz filmy:

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Dział Sprzedaży RAKS
Email: sprzedaz@raks.pl
Tel: 22 517 73 50