Regulamin szkoleń i webinariów w RAKS Sp. z o.o.

 1. Informacje ogólne
  1. Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach oraz w webinariach on-line realizowanych przez
   RAKS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamionkowskiej 51 w Warszawie.
  2. W niniejszym regulaminie RAKS Sp. z o.o. zamiennie będzie nazywana Organizatorem.

   

 2. Zasady dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/webinarium online
  1. Raks sp. z o.o. organizuje szkolenia online, zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie
   internetowej: https://raks.pl/szkolenia/
  2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu lub webinarium jest dokonanie rejestracji za
   pośrednictwem strony internetowej https://raks.pl/szkolenia/
  3. Rejestracja na szkolenie lub webinarium jest jednoznaczna ze złożeniem oświadczenia woli o
   zawarciu umowy z Organizatorem i oznacza akceptację regulaminu szkoleń.
  4. Terminy rejestracji na wybrane szkolenie/webinarium ustalane są odrębnie i zależą od
   wybranego tematu. Terminy i zakres poszczególnych szkoleń/webinariów będą publikowane na
   stronie https://raks.pl/szkolenia/ .

   

 3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu, zmiana terminu szkolenia przez uczestnika
  1. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów pod
   warunkiem zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji w formie pisemnej odpowiadając na
   wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia lub poprzez przycisk dostępny w mailu
   powiadamiającym o zapisie.
  2. Zgłoszenia rezygnacji można dokonać tylko i wyłącznie przed dokonaniem płatności za
   szkolenie.
  3. Po dokonaniu płatności za szkolenie rezygnacja nie jest możliwa.
  4. W przypadku nieobecności na szkoleniu wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
  5. Rezygnacja z webinarium możliwa jest w każdym terminie.
  6. Zmiana terminu/tematu szkolenia możliwa jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem
   szkolenia. W celu zmiany terminu/tematu szkolenia uczestnik kontaktuje się z Organizatorem
   odpowiadając na wiadomość z potwierdzeniem zapisu bądź dokonuje zmiany samodzielnie
   poprzez przycisk dostępny w mailu powiadamiającym o zapisie.
  7. Zmiana jest możliwa jeśli Organizator dysponuje wolnymi miejscami na wybrany nowy
   termin/temat szkolenia.

   

 4. Odwołanie, zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
  1. W przypadku braku zebrania minimalnej grupy szkoleniowej, a także innych zdarzeń nie
   wynikających z winy Organizatora np. choroba wykładowcy, awaria, zdarzenia, które
   uniemożliwiają albo znacznie utrudniają przeprowadzenie szkolenia, Organizator zastrzega
   sobie możliwość odwołania albo zmiany terminu szkolenia bez prawa do odszkodowania po
   stronie Klienta.
  2. W przypadkach zawartych w pkt.4 podpunkt a) Organizator poinformuje niezwłocznie mailowo
   wszystkich uczestników szkolenia/webinarium o wystąpieniu okoliczności, dla których
   szkolenie/webinarium nie może się odbyć oraz przedstawi propozycję nowego terminu
   szkolenia lub zwrotu opłaty za udział.

   

 5. Opłaty za szkolenie
  1. Po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie Organizator niezwłocznie wysyła do uczestnika fakturę
   pro forma lub w przypadku krótkiego czasu do szkolenia link do płatności T-pay. W przypadku
   gdy uczestnik nie może skorzystać z płatności T-pay, należy powiadomić o tym Organizatora
   odpowiadając na maila z linkiem do płatności. W takim przypadku Organizator niezwłocznie
   wysyła do uczestnika fakturę pro forma. Opis zasad zgłoszenia uczestnictwa opisany został w
   pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie płatności na konto Organizatora. Płatność za
   pomocą T-pay powinna być dokonana za pomocą przesłanego linku, a w przypadku faktury pro
   forma zgodnie z umieszczonym na niej numerem konta i terminem płatności, jednak nie później
   niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Poprzez dokonanie płatności rozumie się
   zaksięgowanie wpłaty za szkolenie na koncie Raks Sp. z o.o..
  3. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Raks Sp. z o.o. zostanie wystawiona faktura właściwa.
  4. Zarówno faktura pro forma jak i faktura właściwa wysyłane są do uczestnika drogą elektroniczną.

   

 6. Prawa autorskie
  1. Szkolenia/webinaria objęte są ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach
   pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi
   znaków towarowych i innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
  2. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie szkoleń/webinariów (w szczególności: treści
   wykładów, opracowania tekstowe, nagrania audio i video) stanowią wyłączną własność
   Organizatora i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym
   Regulaminie.
  3. Materiały i zasoby zawarte w poszczególnych szkoleniach/webinariach mogą być
   wykorzystywane przez Uczestnika wyłącznie na użytek własny.
  4. Uczestnik nie ma prawa do:
   • rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu zarówno całości,
    jak i fragmentów szkoleń/webinariów,
   • ingerowania w zawartość szkoleń/webinariów poprzez usuwanie oznaczeń Organizatora oraz
    technicznych zabezpieczeń,
   • wyświetlania materiałów i zasobów dostępnych w czasie szkoleń/webinariów osobom
    trzecim,
   • odsprzedaży dostępu do szkoleń/webinariów osobom trzecim.
  5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień określonych w niniejszym Regulaminie
   Organizator podejmie stosowne kroki prawne.

   

 7. RODO
  1. Administratorem danych jest RAKS Sp. z o.o., adres e-mail do kontaktu w sprawach z zakresu
   ochrony danych osobowych: odo@raks.pl
  2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1
   lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz w celu realizacji ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6
   ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń).
  3. Administrator przekaże dane osobowe odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji umowy
   lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. W takim przypadku dane
   osobowe zostaną przekazane pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą
   mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom,
   z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także innym
   podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie
   przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres
   przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych,
   prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do
   sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
   osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych
   jest brak możliwości zapisania się na szkolenie/webinarium.
  7. Zamawiający lub osoba dokonująca zgłoszenia na szkolenie/webinarium w jego imieniu
   zobowiązuje się do przekazania wszystkim zgłaszanym przez niego uczestnikom treści obowiązku
   informacyjnego na podstawie art. 14 RODO w zakresie odpowiadającym treści klauzuli
   informacyjnej, o której mowa w pkt. 1-6 powyżej.

Regulamin obowiązuje od dnia 02 października 2023 r.