PIT-11 za 2022 rok – sprawdzenie

Rok 2022 był wyjątkowo trudny dla działów kadr i płac. Wprowadzone kilkukrotnie zmiany przepisów w trakcie roku do Polskiego Ładu, brak interpretacji i wykładni spowodowały wiele trudności w prawidłowym rozliczeniu pracowników. Poniżej podpowiadamy jak w szybki sposób można sprawdzić  wystawioną deklarację PIT-11 z naliczonymi listami płatniczymi w 2022 roku.

Aby sprawdzić poprawność naliczonego przychodu osiągniętego w danym roku z deklaracją PIT 11 należy:

  1. W menu głównym modułu Kadry i Płace wybierz Zestawienia, a następnie Zestawienia → 04. Pracownik→ 02. Płace → 02. Karta podatkowa – przychody ze stosunku pracy→ szablon podstawowy od 2022 roku lub 02. Karta podatkowa – przychody z umów cywilnoprawnych → szablon podstawowy

W karcie podatkowej określa się przychody przekazane do dyspozycji pracownika w danym miesiącu i roku.

ZASIŁKI CHOROBOWE

Aby sprawdzić poprawność  wypłaconych zasiłków chorobowych z deklaracją PIT 11 należy:

  1. W menu głównym modułu Kadry i Płace wybierz Zestawienia, a następnie Zestawienia → 04. Pracownik→ 03. ZUS → 01. Karta zasiłkowa → szablon podstawowy
  1. Program wyświetli  Kartę zasiłkową zawierającą indywidualny wykaz świadczeń chorobowych, z których korzysta ubezpieczony, numer listy wypłat, data i numer pozycji w tej liście, okresy niezdolności do pracy, kwota dziennego zasiłku i zasiłku (brutto), kwota potrąconej zaliczki na podatek, zasiłek netto. Ponadto informacje dotyczącą rodzaju i procentu zasiłku, kodu literowego zamieszczonego w zwolnieniu lekarskim.

Wiersz „Inne źródła” w deklaracji PIT 11 powinien byćodzwierciedleniem  kwoty  „ZASIŁKU BRUTTO”  w polu „Razem” na Karcie zasiłkowej.

W najnowszej wersji PIT 11  w „części E” zostały wyodrębnione wiersze przeznaczone do wykazania zasiłków macierzyńskich, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek. 

Dla przychodów z zasiłków macierzyńskich, o których mowa oraz w art. 21 ust.1 pkt 152-154 czyli przychodów zwolnionych od podatku zostały wyodrębnione wiersze, które znajdują się w części G deklaracji PIT-11.