Kontrahenci

Poprawne i szczegółowe zdefiniowanie kontrahentów pomaga zaoszczędzić czas na każdym kroku pracy. Korzystając z gotowych kartotek kontaktów ograniczamy konieczność wielokrotnego wpisywania tych samych danych i tym samym zmniejszamy prawdopodobieństwo popełnienia błędu. W tym ćwiczeniu zostaną pokazane podstawowe działania pozwalające zarządzać kontaktami w programie, od dodania kontaktu do powiązania grupy kontaktów z planem kont.

Cele:

 • zapoznanie się z kartoteką kontrahentów,
 • dodanie kontaktów – firm współpracujących i pracowników,
 • zaimportowanie bazy kontaktów do wykorzystania w kolejnych ćwiczeniach,
 • zapoznanie się z metodą automatycznego tworzenia kont analitycznych dla grupy kontaktów.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma i rok obrotowy,
 • parametry ustawione, jak opisano w ćwiczeniu Parametry FK,
 • użytkownik posiadający dostęp do modułu Finanse i Księgowość i prawa Administratora.

Krok 1: Grupy kontaktów

Aby wejść do okna Kontakty:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i Moduł Finanse i Księgowość, a następnie .
 3. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Kontrahenci z rozwijanego menu. Pojawia się okno Kontakty.

Z lewej strony okna znajduje się lista z grupami. Dostępne są dwie zakładki: Podstawowe i Dowolne.

 • Grupy podstawowe: kontrahent może być przyporządkowany tylko do jednej wybranej grupy. Nie można przypisać tego samego kontrahenta do dwóch różnych grup,
 • Grupy dowolne: kontrahent może być przypisany do kilku różnych grup.

W tej chwili w obu zakładkach powinna być automatycznie stworzona grupa Wszystkie.

Aby dodać grupę:

 1. Po lewej stronie okna Kontakty, w panelu Grupy, kliknij prawym przyciskiem myszy w zakładce Podstawowe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj podrzędną.
 1. Pojawia się okno Definicja grupy. W polu Nazwa wpisz Kontrahenci krajowi. W polach Konto FK odbiorcy i dostawcy wpisz 01, a następnie kliknij . Grupa Kontrahenci krajowi została dodana jako grupa podrzędna do Wszystkie.
 1. Mając zaznaczoną grupę Kontrahenci krajowi kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj. Wpisz nazwę Kontrahenci zagraniczni. W polach Konto FK odbiorcy i dostawcy wpisz 02. Zapisz grupę. Grupa została dodana jako grupa równorzędna do grupy Kontrahenci krajowi.
 2. Następnie dodaj grupę Pracownicy (Konto FK pracownika 01)  z trzema podgrupami:
  • Oddział Kraków (Konto FK pracownika 01),
  • Oddział Sulejówek (Konto FK pracownika 02),
  • Oddział Warszawa (Konto FK pracownika 03).

Krok 2: Dodawanie kontaktów

 • Pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS
 • Dodawanie kontrahenta – dostawca lub odbiorca
 • Dodawanie kontrahenta – pracownik

Pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS

Aby pobrać dane kontrahenta z bazy GUS:

 1. W oknie Kontakty kliknij w przycisk  i z rozwijanego menu wybierz Dodaj firmę. Otworzy się okno Wyszukaj firmę w internetowej bazie GUS.
 2. W polu Podaj numer NIP lub REGON wpisz 1130093176. W pole Podaj kod weryfikacji przepisz kod weryfikacyjny z obrazka. Następnie kliknij w .
 1. Program wyszukał w bazie GUS-u firmę o podanym NIP-ie i uzupełnił okno Dane kontaktu jej danymi adresowymi. Więcej informacji o oknie Dane kontaktu znajdziesz w opisie ręcznego dodawania kontrahenta.
 2. Po uzupełnieniu pozostałych danych, kliknij w , aby zapisać kontakt.

Dodawanie kontrahenta – dostawca lub odbiorca

Aby dodać kontrahenta firmę:

 1. W oknie Kontakty kliknij w przycisk i z rozwijanego menu wybierz Dodaj firmę. Jeśli pojawi się okno Wyszukaj firmę w internetowej bazie GUS, kliknij w . Pojawi się okno Dane kontaktu. Okno to składa się z kilku zakładek, z których obecnie interesować nas będą dwie: Podstawowe oraz Finansowe i Księgowe.
 1. W zakładce Podstawowe w panelu Typ – Archiwalny można ustawić typ kontaktu, czy jest to odbiorca czy dostawca. Istnieje możliwość zaznaczenia kilku opcji. Zaznacz opcję Dostawca i odznacz opcję Odbiorca.

Pojawiło się pytanie, czy w związku ze zmianą typu kontaktu z odbiorcy na dostawcę program ma usunąć numer konta FK dla odbiorcy. Wybierz .

 1. W panelu Grupa można przypisać kontakt do konkretnej grupy podstawowej. Wybierz Kontrahenci krajowi.
 2. Panel Dane identyfikacyjne wypełnij zgodnie z poniższym rysunkiem:
 1. W panelu Dane adresowe można dodać kilka adresów, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego Dodaj. Jeden z tych adresów należy ustawić jako domyślny. Uzupełnij dane adresowe zgodnie z poniższym rysunkiem:
 1. Przejdź do zakładki Finansowe i Księgowe. Najważniejsze ustawienia w tej zakładce to Konta FK dostawcy (który został uzupełniony automatycznie jako 001 zgodnie z ustawieniami w parametrach firmy) oraz numer konta bankowego kontrahenta.
  Aby dodać numer konta bankowego kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu Rachunki bankowe i z menu kontekstowego wybierz Dodaj. Pojawia się okno Rachunek bankowy.
 1. Uzupełnij dane zgodnie z rysunkiem poniżej, a następnie :
 1. Rachunek został dodany do listy Rachunki bankowe. Można dodać więcej rachunków dla jednego kontrahenta.
 2. Kliknij , aby zakończyć dodawanie kontrahenta. Dostawca został dodany do listy kontaktów grupy Kontrahenci krajowi.

Dodawanie kontrahenta – pracownik

Aby dodać pracownika:

 1. Zaznacz grupę Oddział Warszawa. Następnie kliknij w przycisk i z rozwijanego menu wybierz Dodaj pracownika. Pojawi się okno Dane kontaktu. Okno to składa się z kilku zakładek, z których obecnie interesować nas będą dwie: Identyfikacyjne oraz Finansowe i Księgowe.
 1. W zakładce Identyfikacyjne wypełnij panel Dane identyfikacyjne zgodnie z rysunkiem poniżej:
 1. Wypełnij panel Dane adresowe zgodnie z poniższym rysunkiem. Podobnie jak przy dodawaniu firmy, istnieje możliwość podania więcej niż jednego adresu. Należy przy tym określić, który adres ma być domyślny.
 1. Przejdź do zakładki Finansowe i Księgowe. Podobnie jak przy definiowaniu dostawcy w tej zakładce automatycznie zostaje przydzielony numer konta księgowego zgodnie z ustawieniami w parametrach firmy. Należy również dodać numer rachunku. Aby dodać numer konta bankowego w panelu Rachunki bankowe kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj. Pojawia się okno Rachunek bankowy

Uzupełnij dane zgodnie z rysunkiem poniżej, a następnie :

 1. W oknie kontaktu kliknij . Pracownik został dodany do grupy Pracownicy Warszawa.

Krok 3: Import kontaktów

Aby importować kontakty:

 1. Kliknij w poniższy link i zapisz plik w dogodnym dla siebie miejscu na swoim komputerze.
  kontrahenci_samouczek_RAKSSQL.xml
 2. W uruchomionym programie w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Kontrahenci z rozwijanego menu. Pojawia się okno Kontakty.
 3. W prawym górnym rogu na niebieskim pasku znajduje się menu składające się z znaków graficznych . Kliknij w ikonę menu eksportu .
 4. W menu eksportu wybierz Import, a następnie Importuj (xml).
 1. Pojawi się okno Plik do importu. Wskaż położenie pobranego pliku kontrahenci_samouczek_RAKSSQL.xml i kliknij Otwórz.
 2. Pojawi się okno Parametry importu kontrahentów. W polu Importuj wybierz Pomijając istniejące. Dzięki temu stworzone w poprzednim kroku kontakty, jeśli pokrywają się z tymi z importowanej bazy, zostaną zachowane. W polu Grupy kontrahentów wybierz Importuj pomijając istniejące.
 3. Korzystając z zaokrąglonej strzałki zaznacz wszystkie kontakty i kliknij . Program zacznie importować kontakty i na koniec wyświetli Raport z importu. Zaimportowane kontakty zostały dodane do listy kontaktów.

Krok 4: Powiązanie kontaktów z kontami

Odbiorcy i dostawcy

Aby powiązać kontakty z kontami rozrachunków z odbiorcami i dostawcami:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Plan kont z rozwijanego menu. Pojawia się okno Konta księgowe.
 2. Znajdź konto 201, które odpowiada za Rozrachunki z odbiorcami krajowymi i kliknij na nie dwukrotnie w celu edycji. Pojawi się okno Konto księgowe.
 1. W panelu Kartoteki zaznacz opcję Automatyczne analityki. Poniżej uaktywni się zakładka Automatyczne analityki.
 2. Kliknij w wielokropek w polu Kartoteka w panelu Dodatkowe filtrowanie kartoteki. Pojawi się okno wyboru kartotek dostępnych w programie. Zaznacz Grupy kontaktów: odbiorców i kliknij .
 3. Kliknij w wielokropek w polu Pozycja. W oknie Pozycje kartoteki zaznacz Kontrahenci krajowi, a następnie kliknij .
 4. Kliknij w wielokropek w polu Kartoteka (poziom 1) w panelu Generowanie analityki wg kartoteki. Ponownie pojawi się lista kartotek ograniczona do kartoteki Kontakty – odbiorcy. Zaznacz i . Wypełniona zakładka Automatyczne analityki powinna wyglądać jak na rysunki poniżej:
 1. Kliknij w oknie Konto księgowe. Program doda do planu kont konta analityczne dla odbiorców krajowych. Podsumowanie tej operacji wyświetlone zostanie w Raporcie Uaktualnienie kont na podstawie pozycji kartoteki.
 1. Powtórz powyższe czynności (punkty 2 – 7) dla kont 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi, 203 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi i 204 Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi.

Pracownicy

Powiązanie kartotek pracowników z kontem księgowym wygląda identycznie jak dla odbiorców i dostawców.

Aby powiązać kontakty z kontem Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Plan kont z rozwijanego menu. Pojawia się okno Konta księgowe.
 2. Znajdź konto 231, które odpowiada za Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i kliknij na nie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj. Pojawi się okno Konto księgowe.
 3. Jako numer konta wpisz 231-01 i podaj nazwę Oddział Kraków.
 4. W panelu Kartoteki zaznacz opcję Automatyczne analityki. Poniżej uaktywni się zakładka Automatyczne analityki.
 5. Kliknij w wielokropek w polu Kartoteka w panelu Dodatkowe filtrowanie kartoteki. Pojawi się okno wyboru kartotek dostępnych w programie. Zaznacz Grupy kontaktów: pracowników i kliknij .
 6. Kliknij w wielokropek w polu Pozycja. W oknie Pozycje kartoteki zaznacz Oddział Kraków, aby stworzyć konta dla pracowników przypisanych do grupy Oddział Kraków, a następnie kliknij .
 7. Kliknij w wielokropek w polu Kartoteka (poziom 1) w panelu Generowanie analityki wg kartoteki. Ponownie pojawi się lista kartotek ograniczona do kartoteki Kontakty – pracownicy. Zaznacz i . Wypełniona zakładka Automatyczne analityki powinna wyglądać jak na rysunki poniżej:
 1. Kliknij  w oknie Konto księgowe. Program doda do planu kont konta analityczne dla oddziału w Krakowie. Podsumowanie tej operacji wyświetlone zostanie w Raporcie Uaktualnienie kont na podstawie pozycji kartoteki.
 1. Analogicznie stwórz konta dla oddziałów w Sulejówku i Warszawie i powiąż je z odpowiednimi grupami kontaktów.

Aktualizowanie kont

W przypadku pojawienia się zmian w kartotece, należy zaktualizować odpowiednie konto.

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Kontrahenci z rozwijanego menu. Pojawia się okno Kontakty.
 2. Wejdź do grupy Oddział Kraków. Zaznacz pracownika Wolski Mikołaj. Kliknij na niego i nie puszczając przycisku myszy przenieś do grupy Oddział Warszawa.

Kliknij na grupę Oddział Warszawa i zobacz, że pracownik został przeniesiony do tej grupy. Chcielibyśmy, żeby zmiana ta była też widoczna na planie kont.

 1. W menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Plan kont, aby przejść do planu kont.
 2. Znajdź konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Zobacz, że Mikołaj Wolski cały czas przypisany jest do oddziału w Krakowie.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na konto 231-01 i z menu kontekstowego wybierz Operacje → Uaktualnij wskazane. Raport informuje, że zostało usunięte konto Mikołaja Wolskiego.
 4. Powtórz czynności z 5 punktu dla konta 231-03. Zostało dodane konto analityczne 231-03-013 Wolski Mikołaj.