Umowa o pracę

Z punktu widzenia działania programu, pracownik nie jest zatrudniony dopóki nie wprowadzimy do programu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W tym ćwiczeniu “zatrudnimy” pracownika, którego kartotekę uzupełnialiśmy w poprzednim ćwiczeniu. Na koniec przypiszemy do umowy kalendarz, umożliwiający rejestrację wszystkich zdarzeń związanych z pracownikiem i wydrukujemy umowę.

Cele:

 • dodanie umowy,
 • nauczenie się określenia warunków zatrudnienia i przypisania składników płacowych,
 • zapoznanie się ze sposobami dodania kalendarza do umowy,
 • wydrukowanie umowy.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenia Ustawienia KP i Pracownicy.

Krok 1: Dodanie umowy o pracę

Aby dodać do pracownika umowę o pracę:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Kadry i Płace, a następnie .
 3. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Pracownicy z rozwijanego menu.
 4. Pojawia się okno Pracownicy. Znajdź wiersz z pracownikiem, którego dodawaliśmy w poprzednim ćwiczeniu (Rafał Augustyniak) i kliknij na niego dwukrotnie, aby otworzyć okno edycji.
 5. W zakładkach dostępnych po lewej stronie znajdź zakładkę Umowy o pracę i kliknij w nią. Ponieważ jeszcze nie przypisaliśmy pracownikowi żadnej umowy, lista w panelu Umowy o pracę jest pusta.
 1. Kliknij i z rozwijanego menu wybierz Dodaj umowę o pracę.
 1. Pojawi się okno Umowa o pracę. W panelu Dane pracownika program automatycznie uzupełnił pola danymi podanymi podczas dodawania pracownika.

Informacje o umowie

 1. W panelu Informacje o umowie uzupełnij pole Data zawarcia, wpisując 2015-04-01.
 1. W polu Osoba zawierająca wpisz Aneta Atosińska, a w polu Miejscowość zostaw Sulejówek (program wpisał nazwę miasta w którym mieści się firma).
 2. Pola Numer i Nr kolejny zostaw bez zmian. Pole Umowy kontynuowane jest obecnie wyszarzone, ponieważ jest to pierwsza umowa dla tego pracownika.

Krok 2: Dane podstawowe umowy

Warunki umowy – dane podstawowe

 1. W zakładce Dane podstawowe zakładki Warunki umowy znajdź panel Ustalenia stron. W polu Dział/Jednostka org. wybierz Dział handlowy.
 2. W polu Stanowisko wybierz z listy Specjalista ds. klientów biznesowych.
 1. W polu Miejsce wykonywania kliknij w przycisk . Pojawi się okno Miejsca wykonywanej pracy, obecnie puste. Kliknij , aby dodać nowe miejsce wykonywanej pracy.
 2. W oknie Miejsce wykonywanej pracy w polu Nazwa wpisz Sulejówek i kliknij .
 3. Dodane miejsce pojawiło się na liście w oknie Miejsca wykonywanej pracy. Zaznacz je i kliknij .
 4. W polach Wymiar pracy i Norma czasu pracy zostaw ustawienia domyślne.
 1. W panelu Czas trwania w polu Czas wykonywania wybierz z listy czas określony. W polu Obowiązuje do wpisz 2015-06-30 (umowa na okres trzymiesięczny).
 1. W panelu Sposób obliczania wynagrodzenia zostaw ustawiony domyślnie Ryczałt miesięczny. W panelu Sposób wypłaty wynagrodzenia zostaw zaznaczoną opcję Wypłata przelewem.
 1. Opcję Średnia do urlopu liczona z dwunastu miesięcy zostaw niezaznaczoną (średnia będzie standardowo wyliczana z ostatnich trzech miesięcy), a pole Informacja o limicie do nadgodzin zostaw puste, ponieważ dotyczy ono pracowników zatrudnionych na niepełny wymiar czasu pracy.

Krok 3: Pozostałe dane

Warunki umowy – pozostałe zakładki

 1. W zakładce Warunki wynagrodzenia zakładki Warunki umowy, wpisz: Wynagrodzenie zasadnicze 3200,00 (słownie trzy tysiące dwieście złotych 0/100).
 1. W zakładce Składniki wynagrodzenia, w podzakładce Składniki inicjowane kliknij .
 2. Pojawi się okno Składnik inicjowany. Wybierz z listy w polu Składnik Wynagrodzenie zasadnicze pracownicze. W polu Wartość należy wpisać wartość brutto wynagrodzenia. Wpisz 3200.
 3. Opcję Rozliczaj raz w miesiącu zostaw zaznaczoną. Pozwoli to uniknąć zdublowania naliczeń tego samego składnika w jednym miesiącu w przypadku kilku list płatniczych.
 4. Okres obowiązywania składnika zostaw niezmieniony. Składnik obowiązuje zawsze, tzn. przez cały okres obowiązywania umowy.
 5. Zwróć uwagę na przypisanie składnika do rodzaju listy płatniczej w panelu Rodzaje list płatniczychWynagrodzenie zasadnicze pracownicze ma domyślnie przypisaną Listę podstawową.
 6. Kliknij , aby dodać składnik do listy składników wynagrodzenia.

Kod tytułu ubezpieczeń

 1. Kliknij w zakładkę Kody tytułów ubezpieczeń, a następnie w przycisk .
 2. Pojawi się okno Kod tytułu ubezpieczenia. Kliknij w przycisk w polu Kod.
 3. Pojawia się okno Kody tytułu ubezpieczenia, które pomaga w wyborze odpowiedniego kodu. Kliknij w  przy 01 – Pracownik, aby rozwinąć listę z dostępnymi opcjami. Kliknij w 10 – Pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zwróć uwagę, że wartość polu Kod tytułu ubezpieczenia zaktualizowała się zgodnie z wyborem
 4. W polach dotyczących prawa do emerytury i stopnia niepełnosprawności zostaw domyślne ustawienia (0 – Osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i 0 – Osoba nie posiadająca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Kliknij .
 5. Wybrany kod został wpisany w pole Kod w oknie Kod tytułu ubezpieczenia. Uzupełnij pole Obowiązuje od podając datę rozpoczęcia obowiązywania umowy (2015-04-01). Kliknij .
 1. Podaliśmy wszystkie niezbędne dane do umowy o pracę. W oknie Umowa o pracę kliknij .
 2. Pojawi się komunikat o przypisaniu kalendarza do umowy o pracę. Przejdź do następnego kroku ćwiczenia, aby dowiedzieć się jak przypisać kalendarz do umowy o pracę.

Krok 4: Przypisanie kalendarza do umowy

Dodanie kalendarza podczas zapisywania umowy

Aby przypisać kalendarz do umowy:

 1. Po kliknięciu w w oknie Umowa o pracę, pojawia się komunikat o przypisaniu kalendarza do umowy o pracę. Kliknij .
 1. Pojawi się okno Kalendarz. W polu Nazwa program wpisał imię i nazwisko pracownika. W polu Dziedziczy po wybierz z listy Cały etat 5x8h. Jest to wzorzec kalendarza, który zdefiniowaliśmy podczas konfigurowania ustawień modułu Kadry i Płace.
 2. W panelu Zakres obowiązywania kalendarza program wpisał daty z umowy o pracę na czas określony (od 2015-04-01 do 2015-06-30).
 1. Kliknij . Program dodał umowę do listy w zakładce Umowy o pracę okna edycji danych pracownika. Przejdź do zakładki Kalendarz, aby zobaczyć kalendarz przypisany do umowy o pracę.
 1. Kliknij  w oknie edycji danych pracownika, aby zapisać zmiany (dodanie umowy o pracę i kalendarza z nią powiązanego) wprowadzone do kartoteki pracownika.

Dodanie kalendarza w oknie kalendarzy

Aby przypisać kalendarz w oknie kalendarzy:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Kalendarz – definicje z rozwijanego menu.

  Pojawi się okno Kalendarze. W drzewie po lewej stronie przejdź na zakładkę Pracownicze. Kliknij w  przy pozycji Firma. Rozwinie się podział na działy w firmie, wprowadzony w kartotece pracowników.
  Kliknij w przy pozycji Dział handlowy, aby wyświetlić pracowników przypisanego do tego działu (obecnie jest to tylko jeden pracownik, Rafał Augustyniak, dodany w poprzednim ćwiczeniu).
  W głównej części okna wyświetlony jest kalendarz, ten, który został przypisany podczas zapisywania umowy. Aby móc przećwiczyć dodawanie kalendarza w tym oknie, należy najpierw usunąć już przypisany. W tym celu kliknij w , a następnie Usuń kalendarz z rozwijanego menu.

  Kalendarz powinien zniknąć z głównej części okna, a zamiast niego pojawi się napis: Dla wskazanej umowy nie określono żadnego kalendarza.
 1. Teraz, aby przypisać kalendarz kliknij w , a następnie Dodaj kalendarz z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Kalendarz. W polu Nazwa program wpisał imię i nazwisko pracownika. W polu Dziedziczy po wybierz z listy Cały etat 5x8h. Jest to wzorzec kalendarza, który zdefiniowaliśmy podczas konfigurowania ustawień modułu Kadry i Płace.
 3. W panelu Zakres obowiązywania kalendarza wpisz daty z umowy o pracę na czas określony (od 2015-04-01 do 2015-06-30). Zasady określenia przedziału dat są identyczne jak dla dodawania kalendarza podczas zapisywania umowy.
 4. Kliknij . W głównej części okna Kalendarze wyświetlony został kalendarz przypisany do umowy dla pracownika Rafał Augustyniak

Krok 5: Wydrukowanie umowy

Aby wydrukować umowę:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Umowy o pracę z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Umowy o pracę.

  Jest to okno, w którym można przeglądać i zarządzać wszystkimi umowami o pracę w danej firmie. Po lewej stronie okna znajduje się drzewo ze strukturą organizacyjną firmy. Kliknięcie na określony dział powoduje, że w oknie głównym pojawiają się umowy dotyczące pracowników pracujących w danym dziale. Kliknij na Dział handlowy, aby wyświetlić umowy związane z pracownikiem tego działu, Rafałem Augustyniakiem, dodanym w poprzednich ćwiczeniach.
 1. Zaznacz umowę o pracę Rafała Augustyniaka i kliknij ikonę drukowania w menu w prawym górnym rogu okna . Pojawi się menu drukowania, w którym wybierz 01. Umowa o pracę, a następnie na czas określony.
 1. Pojawi się okno Parametry. W zakładce Umowa wybrana jest firma, do której jesteśmy zalogowani i dokument, który był zaznaczony podczas wybierania polecenia drukowania.
 1. Kliknij . Pojawia się okno edycyjne. Zwróć uwagę, że program zaczytał dane, które zostały wprowadzone podczas zakładania firmy i kartoteki pracownika. W tym oknie możesz dodać lub usunąć tekst dostosowując umowę do własnych potrzeb. Kliknij w ikonę , aby wydrukować umowę.