Import kalendarzy i zdarzeń – opis zmian

Wersja 2.28
(Data publikacji 10.07.2019)

 • dostosowano program do mechanizmu wtyczek w Raks SQL

Wersja 2.27
(Data publikacji 10.10.2018)

 • dodano możliwość definiowania listy płac na której mają być rozliczone importowane zdarzenia

Wersja 2.26
(Data publikacji 10.05.2018)

 • zmiana identyfikatora z numeru pesel na nr ewidencyjny w kartotece pracownika jeśli w pliku konfiguracja.xml dodamy wpis <entry key=”ID_PRACOWNIKA”>nr_ewidencyjny</entry> wówczas program szuka pracownika po numerze ewidencyjnym, w przeciwnym wypadku po numerze pesel tak jak do tej pory.

Wersja 2.25
(Data publikacji 26.03.2018)

 • poprawiono błąd wczytywania gdy koniec pracy wypadał pomiędzy godziną 23:01 a 24:00

Wersja 2.24
(Data publikacji 09.02.2018)

 • dla pliku typu 2: dodano w pliku konfiguracja.xml nowy parametr ILE_KOLUMN_DZIEN, który umożliwia zdefiniowanie ile kolumn w pliku xls zajmuje jeden dzień

Wersja 2.23
(Data publikacji 25.10.2017)

 • dla pliku typu 2: zdarzenia 52 i 53 traktowanie są jak 50, 51 (czyli godzinowe, nie całodobowe)

Wersja 2.22
(Data publikacji 18.10.2017)

 • poprawiony błąd nie usuwania zdarzenia jeżeli nowe jest wewnątrz istniejącego

Wersja 2.11
(Data publikacji 26.06.2017)

 • możliwość importu urlopu wypoczynkowego godzinowego
 • powiązanie urlopu z urlopem zaległym (o ile jest)
 • komunikat przy przekroczeniu wymiaru urlopu

Wersja 2.10

(Data publikacji 22.05.2017)

 • poprawione zapisywanie zdarzeń dla plików o wyglądzie 1.

Wersja 2.09
(Data publikacji 07.04.2017)

 • poprawione zapisywanie zdarzeń

Wersja 2.08
(Data publikacji 05.04.2017)

 • poprawione zapisywanie zdarzeń o ID = 3 i 20 (urlop wypoczynkowy i urlop na żądanie)
 • poprawione zapisywanie zdarzeń w dniu wolnym od pracy

Wersja 2.07
(Data publikacji 01.03.2017)

 • poprawione wyszukiwanie umów o pracę

Wersja 2.06

(Data publikacji 28.02.2017)

 • możliwość decydowania czy kasować pokrywające się zdarzenia (checkbox)
 • dzielenie zdarzenia na umowy, jeżeli zdarzenie występuje na granicy dwóch umów

Wersja 2.05
(Data publikacji 23.02.2017)

 • powinno być częściowe zapisywanie z pominięciem pozostałych osób- jeżeli w pliku są błędy
 • wczytywanie godziny po północy, np. 18-6 są dzielone 18:00-24:00 0:00-16:00- inaczej będzie problem z nockami
 • zdarzenie zapisuje się na ostatniej (najnowszej), aktywnej umowie o pracę pracownika dla danego dnia.

Wersja 2.04
(Data publikacji 06.02.2017)

 • nowy plik konfiguracji (usunięte pole RODZAJ_PLIKU)
 • wczytywanie i zapisywanie do Raksa czasu pracy dla pracownika posiadającego więcej niż jedną umowę w miesiącu. Czasy pracy dodawane są na wszystkich umowach.

Wersja 2.03
(Data publikacji 27.01.2017)

 • nowy plik konfiguracji (doszło pole WYGLAD_PLIKU: 1 – stary, 2 – nowy)
 • dodany możliwy drugi wygląd pliku excel (dla plików xlsx).

Wersja 2.02
(Data publikacji 17.10.2016)

 • poprawiona ilość komunikatów (Dialog.Alert), jeżeli nieprawidłowy pesel: jeden zbiorczy, a wcześniej oddzielny dla każdego dnia.

Wersja 2.01
(Data publikacji 26.09.2016)

 • poprawione sprawdzanie czy zapisywany dzień jest równy wzorcowemu
 • dodany komunikat jeżeli wystąpi błąd w trakcie zapisywania dni do Raksa. Po błędzie i komunikacie kolejne dni nie są zapisywane do Raksa.

Wersja 2.00

 • nowy sposób zapisywania danych dni kalendarzy do Raksa
 • nowy plik konfiguracji
 • żeby importować dni do Raksa, w Raksie pracownik nie musi mieć całego aktywnego (jasnego) własnego kalendarza. Wystarczy, że ma wybrany kalendarz wzorcowy (ciemny).
 • przy zapisywaniu dni pracy do Raksa w bazie danych nie są tworzone nowe kalendarze pracowników. Dzięki temu nie jest zaśmiecana baza danych.
 • jeżeli importowany dzień jest równy wzorcowemu to w Raksie zostaje dzień wzorcowy, żeby nie generować dodatkowych danych w bazie danych.
 • zmiana pliku konfiguracji: nie trzeba podawać id dnia wolnego i pracy.

Wersja 1.27

 • dodane zapisywanie ścieżki pliku xls

Wersja 1.26

 • poprawione łączenie z bazą danych – poprawione pobieranie loginu i hasła
 • poprawienie pobierania i budowania ścieżek do plików baz danych firmowej i globalnej

Wersja 1.25

 • dodatkowe sprawdzanie formatu pobieranej godziny od i do dla kalendarzy,
 • dodanie możliwości modyfikowania loginu i hasła do bazy danych w pliku konfiguracja.xml,
 • dodanie możliwości modyfikowania id_dzien_wolny i id_dzien_pracujacy w pliku konfiguracja.xml.

Wersja 1.24

 • zmiana sposobu usuwania i dodawania nowych zdarzeń. Obecnie (po naciśnięciu przycisku Zapisz do Raksa, na zakładce Zdarzenia):
 • Dla dat, w których dodano co najmniej 1 zdarzenie zostają usunięte wszystkie wcześniej istniejące zdarzenia.
 • W Raksie dodawane są wszystkie zdarzenia istniejące w excelu i wczytane do Kalendarzy (może istnieć więcej niż jedno zdarzenie dla danej daty, dla danego pracownika. Wszystkie zostaną dodane. Wcześniej było dodawane tylko ostatnie).

Wersja 1.23

 • zmiana przekazywania godziny rozpoczęcia zdarzenia, jeżeli nie była podana. Było 00:00, jest null. Zmiana zmiennej godzinaRozpoczecia z int na Integer.

Wersja 1.22

 • rozpoznawanie arkuszy po nazwach, nie po kolejności położenia. Godziny pracy – “Kalendarz”, Zdarzenia – na każdy dzień – “01”, “02”, (…), “31”. Wszystkie arkusze muszą istnieć, żeby dało się wykonać operację.

Wersja 1.21

 • przed rozpoczęciem Wczytywania z excela, Zapisywania danych do Raksa jest sprawdzane połączenie sieciowe. Jeżeli nie może się połączyć to komunikat i przerwanie wykonywania operacji.
 • dodanie godziny rozpoczęcia dla zdarzeń 50 (nadgodziny +50%) i 51 (nadgodziny +100%). Wymagało to dodania dodatkowego wiersza (przesunięcia danych pracowników o jeden wiersz w dół) na legendę (godzina rozpoczęcia, ilość godzin).
 • dla zdarzeń 50 (nadgodziny +50%) i 51 (nadgodziny +100%) w opisie (kolumna Zdarzenie) po nazwie zdarzenia nawias z godziną rozpoczęcia zdarzenia

Wersja 1.2

 • poprawione komunikaty dla Zdarzeń
 • w Zdarzeniach: sprawdzanie czy zdarzenie jest w dniu wolnym, a jeżeli tak to informacja w kolumnie “Komunikat” i pytanie po kliknięciu Zapisz: “Czy chcesz kontynuować zapis?”
 • zmiana sposobu pobierania peseli. Wcześniej musiał mieć 11 znaków. Obecnie musi być nie pusty i różny od 0,”0″
 • zmiana układu pliku MainWndCnt (podział na więcej metod)
 • dodanie pliku Dialogs.java
 • import Zdarzeń – jeżeli dla danego dnia istnieją zdarzenia w excelu to przed importem zostaną usunięte wszystkie zdarzenia z tego dnia w Raksie

Wersja 1.1

 • poprawione pobieranie danych z komórek zawierających formuły
 • możliwość sprawdzenia wersji