Sprzedaż usług

Mając zdefiniowane usługi w kartotece artykułów, możliwe jest przeprowadzenie procesu sprzedaży w trybie bezmagazynowym. Jest on inicjowany wystawieniem faktury sprzedaży. W tym rozdziale zostanie pokazane jak wystawić fakturę sprzedaży dodając do niej pozycje znajdujące się w kartotece artykułów oraz jak skorygować błędnie wystawioną fakturę.

Cele:

 • poznanie procesu sprzedaży w programie,
 • skorygowanie błędnie wystawionej faktury.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenia Ustawienia, Usługi.

Krok 1: Wprowadzenie danych odbiorcy

 • Pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS
 • Dodawanie odbiorcy

Pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS

Aby pobrać dane kontrahenta z bazy GUS:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie .
 3. W oknie Logowanie do programu kliknij w . Otworzy się okno z informacją, że nie zostaną uruchomione funkcje programu związane z obsługą modułu CRM. Kliknij , aby zgodzić się na uruchomienie programu bez CRM-a.
 4. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Kontrahenci z rozwijanego menu. Pojawia się okno Kontakty.
 5. W oknie Kontakty kliknij w przycisk  i z rozwijanego menu wybierz Dodaj firmę. Otworzy się okno Wyszukaj firmę w internetowej bazie GUS.
 6. W polu Podaj numer NIP lub REGON wpisz 1130093176. W pole Podaj kod weryfikacji przepisz kod weryfikacyjny z obrazka. Następnie kliknij w .
 1. Program wyszukał w bazie GUS-u firmę o podanym NIP-ie i uzupełnił okno Dane kontaktu jej danymi adresowymi. Więcej informacji o oknie Dane kontaktu znajdziesz w opisie ręcznego dodawania kontrahenta.
 2. Po uzupełnieniu pozostałych danych, kliknij w , aby zapisać kontakt.

Dodawanie odbiorcy

Aby dodać odbiorcę:

 1. W oknie Kontakty kliknij w przycisk  i z rozwijanego menu wybierz Dodaj firmę. Jeśli pojawi się okno Wyszukaj firmę w internetowej bazie GUS, kliknij w . Pojawi się okno Dane kontaktu.
 2. W zakładce Podstawowe w panelu Typ – Archiwalny zostaw zaznaczoną opcję Odbiorca.
 3. Panel Dane identyfikacyjne wypełnij zgodnie z poniższym rysunkiem:
 1. W panelu Dane adresowe uzupełnij dane adresowe zgodnie z poniższym rysunkiem:
 1. Przejdź do zakładki Sprzedaż i Magazyn. W panelu Osoby upoważnione można dodać dane osoby, która jest upoważniona z ramienia kontrahenta przykładowo do podpisywania dokumentów lub odbioru towaru. Kliknij .
 1. Otworzy się okno Dane osoby upoważnionej. Uzupełnij dane zgodnie z rysunkiem poniżej.
 1. Kliknij . Dane osoby upoważnionej zostały dodane do listy w panelu Osoby upoważnione.
 2. Kliknij , aby zakończyć dodawanie odbiorcy. Odbiorca został dodany do listy kontaktów grupy Kontrahenci krajowi w zakładce Podstawowe.

Krok 2: Wystawienie faktury sprzedaży

Aby wystawić fakturę sprzedaży:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Sprzedaż, a następnie Sprzedaż [FV, PA, FE, WDT(T), FO] z rozwijanego menu.
 1. Pojawia się okno Sprzedaż – paragony, faktury. Po lewej stronie okna znajduje się panel filtrujący, który umożliwia wyszukanie dokumentów sprzedaży zgodnie z określonymi przez użytkownika parametrami (np. data wystawienia, kontrahent, data ostatniej modyfikacji). W głównej części okna znajduje się lista z dokumentami sprzedaży, która obecnie powinna być pusta.

  Kliknij w dolnej części okna, a następnie Dodaj fakturę VAT (FS) → Bez dokumentu magazynowego z rozwijanej listy.
 1. Otworzy się okno Faktura VAT [tryb bezmagazynowy] podzielone na trzy panele. W pierwszym panelu należy uzupełnić datę sprzedaży i dane odbiorcy. W polu Data sprzedaży program wpisuje dzisiejszą datę. W polu Nazwa skrócona odbiorcy kliknij w przycisk .
 2. Otworzy się okno Kontakty. Znajdź i zaznacz firmę SFKSERO, a następnie kliknij w . Program uzupełnił pola w sekcji Odbiorca i Nabywca w oknie Faktura VAT [tryb bezmagazynowy].
 1. W sekcji Dokument w panelu obok program uzupełnił kod dokumentu (FS), kolejny numer (ponieważ to pierwszy dokument, to program wpisał 1) i maskę numeracji. Poniżej znajdują się pola określające sposób płatności (domyślnie ustawiona Gotówka) i wyliczania ceny. Zostaw ustawienia domyślne.
 1. W dolnym panelu w zakładce Pozycje dodaje się kolejne artykuły lub usługi podlegające sprzedaży. Kliknij w , a następnie Dopisz usługę z rozwijanej listy.
 2. Otworzy się okno Dopisywanie usługi. W panelu Wybór artykułu w polu Identyfikator kliknij w przycisk .
 3. Pojawi się okno Kartoteka artykułów. Znajdują się tu usługi zdefiniowane w poprzednim ćwiczeniu. Po lewej stronie znajduje się panel z podziałem na grupy zdefiniowane w kartotece towarów. Kliknij w przycisk przy grupie Wszystkie, aby rozwinąć całą strukturę. Następnie zaznacz grupę Szkolenia. Zaznacz Szkolenie w grupie 6 os. poranne (Szk/0001) i kliknij .
 4. W oknie Dopisywanie usługi program uzupełnił pola z danymi usługi przepisanymi z kartoteki artykułu.
 5. W panelu Ilość usługi w polu Jedn. własna wpisz 3.
 6. W panelu Cena sprzedaży w polu Cena netto wpisz 250. Program, na podstawie podanej przy definiowaniu artykułu stawki VAT, przeliczył i uzupełnił pole Cena brutto.
 7. Kliknij w . Usługa (Szkolenie w grupie 6 os. poranne) została dodana do listy w zakładce Pozycje w oknie Faktura VAT [tryb bezmagazynowy], jednak okno Dopisywanie usługi nadal jest aktywne i umożliwia wyszukanie i dodanie kolejnej pozycji.
 1. Kliknij w  w oknie Dopisywanie usługi. Następnie kliknij  w w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy], aby zapisać dokument.
 2. Ponieważ jako sposób płatności wybrana była Gotówka, po zapisaniu faktury otworzy się okno Gotówka. W polu Przyjęto i Kwota płatności program wpisał sumę wyliczoną na podstawie pozycji dodanych w oknie Faktura VAT [tryb bezmagazynowy]. Kliknij .
 1. Pojawi się okno Parametry funkcji dla faktury, umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku faktury VAT. Możesz wydrukować fakturę klikając w lub zamknąć okno.
 1. Po wydrukowaniu lub zamknięciu okna podglądu ponownie pojawi się okno Parametry funkcji, tym razem dla dokumentu wydania z magazynu. Kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku dokumentu wydania z magazynu. Ponieważ wystawiliśmy fakturę dla usług, dokument ten nie będzie zawierał żadnej pozycji. Zamknij okno.
 2. I raz jeszcze otworzy się okno Parametry funkcji, dla dokumentu kasowego. Kliknij . Program wyświetli podgląd dokumentu kasowego. Możesz wydrukować dokument klikając w lub zamknąć okno.

Krok 3: Korekta faktury sprzedaży

Aby skorygować fakturę sprzedaży:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Sprzedaż, a następnie Korekty sprzedaży [KS, KFO] z rozwijanego menu.
 1. Pojawia się okno Korekty sprzedaży. Po lewej stronie okna znajduje się panel filtrujący. W głównej części okna znajduje się lista z korektami sprzedaży, która obecnie powinna być pusta.

  Kliknij w  w dolnej części okna, a następnie Dodaj korektę PA/FS/FE/WDT/RCZ → Bez dokumentu magazynowego z rozwijanej listy.
 1. Otworzy się okno Wybierz dokument do skorygowania. Zaznacz wystawioną w poprzednim kroku fakturę i kliknij w .
 2. Otworzy się okno Korekta faktury VAT [tryb bezmagazynowy]. W dolnym panelu w zakładce Pozycje dodaje się kolejne usługi i artykuły podlegające korekcie. Kliknij w , a następnie Dopisz pozycję z faktury z rozwijanej listy.
 3. Pojawi się okno Pozycje faktury sprzedaży, w którym znajduje się lista wszystkich pozycji wymienionych na korygowanej fakturze. Zaznacz Szkolenie w grupie 6 os. poranne (Szk/0001) i kliknij .
 4. Otworzy się okno Pozycja korekty sprzedaży. W zakładce Ilość-ceny przed sprzedażą w panelu Cena sprzedaży zmień cenę netto po korekcie na 280,00.
 5. Przejdź do zakładki Ilość. Kliknij na pole w kolumnie Ilość po korekcie i wpisz 2. Następnie kliknij .
 6. W oknie Korekta faktury VAT [tryb bezmagazynowy] w panelu Pozycje program dodał dwa wiersze z informacją na temat korygowanej pozycji (ceny i liczby osób). Kliknij .
 1. Otworzy się okno Gotówka, które reprezentuje przepływ gotówki w kasie. W polu Wydano i Kwota płatności program wpisał różnicę wynikającą ze skorygowania faktury, jaką należy zwrócić odbiorcy. Kliknij .
 2. Pojawi się okno Parametry funkcji dla korekty faktury, umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku korekty faktury VAT. Możesz wydrukować korektę fakturę klikając w lub zamknąć okno.
 1. Po wydrukowaniu lub zamknięciu okna podglądu ponownie pojawi się okno Parametry funkcji, tym razem dla dokumentu zwrotu do magazynu. Kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku dokumentu zwrotu do magazynu. Ponieważ wystawiliśmy korektę dla usług, dokument ten nie będzie zawierał żadnej pozycji. Zamknij okno.
 2. I raz jeszcze otworzy się okno Parametry funkcji, dla dokumentu kasowego. Kliknij . Program wyświetli podgląd dokumentu kasowego. Możesz wydrukować dokument klikając w lub zamknąć okno.

Krok 4: Zestawienia

Aby wygenerować zestawienie:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Zestawienia → Zestawienia – generator raportów i analiz → 02. Sprzedaż → 02. Sprzedaż wg odbiorców → Sprzedaż wg odbiorców.
 1. Otworzy się okno Parametry, w którym należy ustawić parametry związane z zestawieniem.
 2. W polu Firma kliknij w . Otworzy się okno Lista firm. Zaznacz firmę, w której pracujesz (zgodnie z przebiegiem samouczka powinna to być Firma testowa sp. z o.o.) i kliknij .
 3. W sekcji Magazyn w polu Magazyny kliknij w , aby rozwinąć listę magazynów. Ponieważ nie zakładaliśmy nowego magazynu, na liście znajduje się tylko magazyn domyślny. Zaznacz okienko w kolumnie Wybierz przy Magazyn 1.
 4. W sekcji Dokumenty i kody dokumentów w polu Kody dokumentów kliknij w , aby rozwinąć listę dostępnych kodów dokumentów. Klikając w okienko zaznaczania możesz wybrać rodzaje dokumentów, które mają być uwzględnione w zestawieniu. Zaznacz Faktury sprzedaży i Korekty sprzedaży.
 1. W sekcji Przedział dat należy ustawić okres dla którego ma być wykonane zestawienie. Program domyślnie podpowiada datę początku i końca obecnego miesiąca. Wpisz takie daty, żeby przedział zawierał datę wystawienia faktury i korekty wystawionych w poprzednich krokach.
 2. Przejdź do sekcji Inne parametry. W polu Data końcowa dla uwzględnianych KZ wpisz datę późniejszą niż Data końcowa z sekcji Przedział dat.
 3. Kliknij . Otworzy się okno Podgląd danych raportu w którym możesz zobaczyć jak wyglądała sprzedaż w danym okresie.