Ustawienia FK

Aby efektywnie rozpocząć pracę z modułem finansowo – księgowym, należy na początku zdefiniować lub wybrać rok obrotowy, kasę i rachunek bankowy. Polecenia z tym związane znajdują się w dolnym menu programu.

Nie mniej ważne jest dostosowanie do swoich potrzeb i standardów planu kont oraz dzienników dokumentów.

Cele:

 • założenie roku obrotowego,
 • nauczenie się zakładania oraz wyboru kas i rachunków bankowych,
 • opanowanie definiowania dzienników,
 • zapoznanie się z planem kont.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma.

Krok 1: Zakładanie roku obrotowego

Aby założyć rok obrotowy:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Finanse i Księgowość, a następnie . Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie programu pojawi się okno wyboru firmy (tylko w przypadku, jeśli założono więcej niż jedną), a następnie roku obrotowego.
 1. W oknie Wybór roku obrotowego kliknij przycisk . Pojawi się okno Rok obrotowy. W polu Typ są do wyboru trzy opcje: RyczałtKsięga przychodów i rozchodów i Księga handlowa. Wybierz opcję Księga handlowa.
 2. W polu Rok wpisz numer bieżącego roku. Program automatycznie podpowiada początek i koniec roku zgodnie z rokiem kalendarzowym.
 1. Jeżeli w programie są założone inne firmy lub zdefiniowane inne lata obrotowe, można zaimportować z nich dane zgodnie z opcjami dostępnymi w panelu Import. Na potrzeby tego ćwiczenia, zaznacz opcję Załóż wzorcowy plan kont. Plan kont można potem dowolnie dostosować do własnych potrzeb.
 2. W panelu Domyślny kod dokumentu dostępna jest opcja Utwórz kod dokumentu. Zaznacz tę opcję. W polu Symbol kodu wpisz DK, a w Nazwa kodu dokumentu – Dokument księgowy.
 3.   wprowadzone dane. Program zacznie tworzyć Rok obrotowy, co może chwilę potrwać.
 4. Zdefiniowany rok obrotowy pojawi się w oknie Wybór roku obrotowego. z listy nowo utworzony rok. Uruchomi się okno główne programu RAKSSQL.

Krok 2: Ustawienie kasy

Aby dodać kasę:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Kasy z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Kasy z listą kas zdefiniowanych w programie. O ile wcześniej nie dodano żadnych kas, lista powinna zawierać tylko Kasę domyślną. W dolnym menu kliknij .
 3. Uzupełnij pola w definicji kasy zgodnie z poniższym rysunkiem.
 1. W panelu Waluty kliknij w przycisk . Pojawi się okno Waluty z predefiniowanymi walutami.
 1. Kliknij dwukrotnie na EURWaluta zostaje dodana do listy walut w oknie Kasa. Zwróć uwagę, że program ustawił EUR jako walutę domyślną.
 2. W kolumnie Bilans otwarcia wpisz jakąś wartość na potrzeby ćwiczenia np. 143. Jest to kwota reprezentująca stan kasy w momencie otwarcia. W późniejszej pracy należy w tym miejscu wprowadzić rzeczywisty stan kasy.
 1. Ponownie w panelu Waluty kliknij . Tym razem wybierz PLN. Zwróć uwagę, że kolejną dodaną walutę program oznaczył już jako niedomyślną.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wiersz PLN i z rozwijanego menu wybierz Domyślna. W ten sposób obecnie domyślną walutą jest PLN.
 1. W kolumnie Bilans otwarcia wpisz bilans otwarcia dla kasy w złotówkach (2 015 zł).
 2. Kliknij , a następnie w oknie Kasy kliknij w .

Aby wybrać kasę:

 1. W menu w dolnej części ekranu wybierz Kasa:Kasa. Pojawi się okno Kasy.
 2. Zaznacz Kasa Warszawa i kliknij . Zwróć uwagę, że w dolnej części ekranu wyświetliła się inna kasa .

Aby sprawdzić stan kasy:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Finanse, a następnie Stan kasy z rozwijanego menu.
 2. W wyświetlonym oknie można wyświetlić Aktualny stan kasy lub Stan kasy z konkretnego dnia. Aktualizuje się on w zależności od wprowadzanych dokumentów kasowych.

Krok 3: Ustawienie rachunku bankowego

Aby założyć rachunek bankowy:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Rachunki bankowe z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Rachunki bankowe z listą istniejących rachunków. O ile nie dodano wcześniej żadnego rachunku, lista powinna być pusta. Kliknij na dole okna.
 3. Pojawi się okno Rachunek bankowy. W panelu Informacje o rachunku wypełnij dane rachunku.
 1. W panelu Eksport poleceń przelewu do pliku homebanking wskaż format pliku dla eksportu VideoTEL Corporate Banking. Na dysku C stwórz katalog Polecenia przelewu i wskaż go w polu Katalog za pomocą przycisku . W tym katalogu program będzie zapisywał wyeksportowane pliki.
 1. W panelu Opcje eksportu zaznacz obie opcje automatycznego poprawiania nazw i znaków. Uchroni to przed błędami w eksportowanym pliku.
 2. W panelu Import wyciągów bankowych wybierz format pliku PKO BP SA.
 1. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych kliknij . Rachunek pojawił się na liście Rachunki bankowe. okno.

Aby wybrać Rachunek bankowy:

 1. W menu w dolnej części ekranu wybierz . Pojawi się okno Wybór rachunku bankowego.
 2. Zaznacz Rachunek podstawowy i kliknij . Zwróć uwagę, że w dolnej części ekranu zmienił się zapis . Teraz program będzie traktować wybrany rachunek jako aktywny.

Krok 4: Definiowanie kodów dokumentów

Aby dodać kod dokumentu:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Słowniki, a następnie Kody dokumentów z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Kody dokumentów. Po lewej stronie okna w panelu Kategorie dokumentów należy wybrać moduł, dla którego będziemy tworzyć Kody dokumentów. Wybierz Księgowość.
 3. W oknie poniżej pojawiają się kategorie dokumentów dostępne w tym module. Wybierz Dokumenty księgowe. W panelu Kody dokumentów po prawej stronie znajduje się lista obecnie zdefiniowanych kodów, na której powinien znajdować się Dokument księgowy, założony podczas definiowania roku obrotowego.
 1. Kliknij w dolnej części okna. Pojawi się okno Kod dokumentu.
 2. W zakładce Dane podstawowe wypełnij pola zgodnie z poniższym rysunkiem.
 1. Przejdź do zakładki Dane dodatkowe w górnej części okna. Ustawione tu parametry mają za zadanie automatyczne uzupełnianie części informacji dotyczących wprowadzanego dokumentu księgowego. Jednak niezależnie od ustawionych tu parametrów, podczas tworzenia dokumentu istnieje możliwość ich zmiany.
 2. Wypełnij pola zgodnie z poniższym przykładem.
 1. Kliknij . Kod dokumentu został dodany do listy.

Krok 5: Plan kont

W tym ćwiczeniu omówimy:

 • dodawanie konta
 • powiązanie konta z tabelą bilansu
 • bilans otwarcia.

Na początek kilka ogólnych uwag dotyczących efektywnego poruszania się po planie kont.

Dodanie konta

Aby dodać konto:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Plan kont z rozwijanego menu.
 2. Kliknij w przycisk . Pojawi się okno Konto księgowe.
 3. W polu Numer wpisz 226.
 1. W polu Nazwa wpisz Rozrachunki z ZUS.
 2. Pozostałe ustawienia zostaw bez zmian. Kliknij przycisk .
 3. Konto zostało dodane do planu kont w odpowiednim miejscu.

Powiązanie konta z tabelą bilansu

Konta bilansowe, które będą miały wpływ na pozycje w tabeli bilansu, należy z nimi powiązać. Dzięki temu salda konta będą się automatycznie aktualizowały w tabeli bilansu. W tym ćwiczeniu przypiszemy do konta 226 odpowiednią pozycję w zestawieniu bilansowym.

Aby przypisać zestawienie do konta:

 1. Zaznacz konto 226 i kliknij . Otworzy się okno Konto księgowe umożliwiające edycję konta.
 2. W dolnej części okna w zakładce Przypisania znajdują się dwa pola. Kliknij w przycisk z wielokropkiem przy polu Konto WN . Pojawia się okno Pozycje Tabeli Bilansu.
 3. Zaznacz na liście pozycję 54 (b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń). Kliknij w .
 1. Kliknij w przycisk z wielokropkiem przy polu Konto MA . W oknie Pozycje Tabeli Bilansu wybierz pozycję 116 (g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń).
 1. Kliknij w oknie Konto księgowe.

Bilans otwarcia

Aby wprowadzić bilans otwarcia:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Bilans otwarcia z rozwijanego menu. Pojawia się okno Bilans otwarcia kont księgowych, które wygląda bardzo podobnie do okna Planu kont.
 2. Znajdź konto 101 Kasa krajowych środków pieniężnych i dwukrotnie kliknij na nie. Pojawi się okno Salda.
 1. Po stronie WN wpisz kwotę otwarcia, np. 46 258,00 i . Po każdym wprowadzonym saldzie program sumuje kolumny, wyświetlając wynik w polach w dolnej części okna.
 1. Uzupełnij bilans otwarcia zgodnie z poniższą tabelą. Aby bilans się zgadzał, sumy po stronie WN i po stronie MA muszą się zgadzać.
Nr konta Nazwa konta Saldo WN Saldo MA
101 Kasa 46 258,00
131 Bieżące rachunki bankowe 39 000,00
331 Towary 23 500,98
801 Kapitał podstawowy 50 000,00
860 Wynik finansowy 58 758,98
RAZEM 108 758,98 108 758,98
 1. Jeśli sumy po stronie WN i MA na kontach bilansowych się zgadzają, zatwierdź bilans otwarcia klikając w  i z rozwijanego menu.