Korekta amortyzacji środka trwałego

W module Finansowo – Księgowym istnieje możliwość dodania rocznego planu amortyzacji w zakładce WYDARZENIA na danym środku trwałym.

W przypadku gdy potrzebujemy dodać korektę amortyzacji, jest również możliwość dodania takiego wydarzenia.

Aby z niej skorzystać taki środek musi zostać przyjęty do użytkowania oraz mieć już dodany roczny plan amortyzacji. Wymagane jest również zalogowanie się w programie do tego samego roku obrotowego, w którym chcemy utworzyć korektę planu amortyzacji. Inaczej program wyświetli stosowny komunikat.

W otworzonym oknie „Korekta planów” należy podać „Datę korekty planu” i nacisnąć przycisk „ Zatwierdź”. Program po sprawdzeniu poprawności podanej daty przedstawi użytkownikowi plany amortyzacji przeznaczone do korekty.

Sposób ich prezentacji jest identyczny jak w przypadku wyznaczenia planów amortyzacji.

Wprowadzenie kwoty korekty dokonuje się poprzez edycję wskazanej pozycji bezpośrednio w tabeli po wskazaniu żądanej pozycji i wciśnięciu klawisza [ENTER], po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybranej pozycji. Zatwierdzenie i zapis korekt odbywa się poprzez użycie przycisku zatwierdź.

„Data korekty planu” powinna spełniać następujące warunki:

  1. nie może pochodzić spoza bieżącego (w programie) roku obrotowego,
  2. nie może poprzedzać daty dokonania ostatniego wydarzenia dla tego środka,
  3. nie może pochodzić z zamkniętego miesiąca.