Usługi

W kartotece artykułów definiuje się towary i usługi przypisując poszczególne pozycje do grup ułatwiających wyszukiwanie. W tym ćwiczeniu zostanie pokazane jak dodać do kartoteki artykułów grupy i usługi.

Cele:

 • zapoznanie się z kartoteką artykułów,
 • dodanie kartoteki usługi.  

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenie Ustawienia.

Krok 1: Grupy usług

Aby wejść do okna Kartoteka artykułów:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie .
 3. W oknie Logowanie do programu kliknij w . Otworzy się okno z informacją, że nie zostaną uruchomione funkcje programu związane z obsługą modułu CRM. Kliknij , aby zgodzić się na uruchomienie programu bez CRM-a.
 4. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Towary z rozwijanego menu. Pojawia się okno Kartoteka artykułów.

  Z lewej strony okna znajduje się lista z grupami. Dostępne są dwie zakładki: Podstawowe i Dowolne.
  • Grupy podstawowe: artykuł może być przyporządkowany tylko do jednej wybranej grupy. Nie można przypisać tego samego artykułu do dwóch różnych grup,
  • Grupy dowolne: artykuł może być przypisany do kilku różnych grup.
  W tej chwili w obu zakładkach powinna być widoczna tylko automatycznie stworzona grupa Wszystkie.

Aby dodać grupy podstawowe:

 1. Po lewej stronie okna Kartoteka artykułów, w panelu Grupy, kliknij prawym przyciskiem myszy w zakładce Podstawowe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj podgrupę.
 1. Pojawia się okno Definicja grupy artykułów. W polu Nazwa grupy wpisz Projekty.
 1. W panelu Indeksy artykułów zaznacz opcję Generuj indeks artykułów. Dzięki zaznaczeniu tej opcji program będzie automatycznie przypisywał każdemu dodanemu artykułowi/usłudze w danej grupie numer zgodnie z ustawioną maską. W polu Maska wpisz $$$/####. Znak $ odpowiada za jeden znak nazwy grupy, a znak # to kolejny numer. W polu Numer startowy ustaw 1. Zgodnie z maską, pierwszej usłudze do tej grupy program przypisze indeks w postaci Pro/0001.
 1. Kliknij . Grupa została dodana w panelu Grupy.
 2. Mając zaznaczoną grupę Projekty kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj grupę. Uzupełnij pola zgodnie z rysunkiem poniżej:
 1. grupę. Na liście grup podstawowych została dodana nowa grupa współrzędna do grupy Projekty.

Krok 2: Dodawanie usługi

Aby dodać usługę:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Towary z rozwijanego menu. Pojawia się okno Kartoteka artykułów.
 2. Zaznacz grupę Szkolenia w panelu Grupy podstawowe. Następnie kliknij w przycisk i z rozwijanego menu wybierz Dodaj.
 3. Pojawi się okno Definicja artykułu. Pola dostępne w głównej części okna dotyczą danych porządkowych dodawanego artykułu/usługi. W tabeli poniżej znajduje się opis najważniejszych, z punktu widzenia pracy programu, pól.
Pole Opis
Rodzaj Towar: dla towarów kontrolowany jest stan magazynowy. Wprowadzanie towaru do magazynu wymaga zakupu u dostawcy, przyjęcia wewnętrznego lub przeprowadzenia remanentu.
Usługa: w programie jest możliwość świadczenia usług. Zgodnie z logiką usług nie można magazynować (nie jest zapisywany stan magazynowy) ani określić ich cech właściwych dla fizycznych towarów.
Opakowanie zwrotne: specyfikacja obrotu opakowaniami zwrotnymi (kaucjonowanymi) spowodowała wyodrębnienie ich jako osobnej kategorii towarów.
Koszt: asortyment nie magazynowany, służy do wyliczania kosztu własnego zakupu. Nie można go sprzedawać, wpisywać można go tylko na fakturę zakupu i zamówienie do dostawcy.
Indeks 1 Jest podstawą ewidencji towaru lub usługi. Indeks musi być unikatowy i może być wprowadzony automatycznie przez program zgodnie z ustawieniem maski w definicji grupy towarów lub ręcznie.
Nazwa Pełna nazwa towaru lub usługi. Będzie ona drukowana na dokumentach – fakturach, rachunkach itd..
Grupa Grupa podstawowa, do której zaliczany jest dany towar lub usługa. Program domyślnie przypisuje towar do grupy zaznaczonej podczas klikania w przycisk .
 1. W polu Rodzaj kliknij w i z rozwiniętej listy wybierz Usługi.
 2. W polu Nazwa wpisz Szkolenie w grupie 6 os. poranne.
 1. Kliknij . Usługa została dodana do listy.