Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – opis zmian

Wersja [2.6]

(Data publikacji: 5.10.2022)

 • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [3.20]

(Data publikacji: 9.12.2021)

 • Poprawka obsługi warunkowej pola rodzaju i identyfikatora miejsca prowadzenia działalności podmiotu raportującego. Dla podmiotu typu PO, dane te nie będą umieszczane w nagłówku komunikatu.

Wersja [3.19]

(Data publikacji: 7.12.2021)

 • Obsłużono nowy wymóg dotyczący podawania numeru dokumentu źródłowego dla transakcji magazynowych (pole NrDokZrodl).

Wersja [3.18]

(Data publikacji: 22.11.2021)

 • Dodano do komunikatu WZR dane o podmiocie druga strona.

Wersja [3.17]

(Data publikacji: 28.10.2021)

 • Zmodyfikowano listę rodzajów podmiotów raportujących obroty produktami monitorowanymi.
 • Zmodyfikowano listę rodzajów miejsc prowadzenia działalności podmiotu raportującego.
 • Dodano komunikat WRW dla szybkiej produkcji.
 • Dodano komunikat PRO zwrot z oddziału szpitalnego dla MM przychodowej oraz Przychodu wewnętrznego.
 • Dodano komunikat WRO rozchód na oddział szpitalny do MM rozchodowej.

Wersja [3.16]

(Data publikacji: 31.05.2021)

 • Dodano możliwość generowania komunikatu tylko dla wybranego towaru.

Wersja [3.15]

(Data publikacji: 24.03.2021)

 • Dodanie stałego tekstu [korekta stanu magazynu] do pola “przyczyna różnicy Inwentaryzacyjnej” dla IR+ i IR-.

Wersja [3.14]

(Data publikacji: 19.02.2021)

 • Zmiana certyfikatu połączenia, pobierającego informacje o nowej wersji wtyczki .

Wersja [3.13]

(Data publikacji: 14.12.2020)

 • Poprawka ucinania wartości magazynu do zera gdy wartość mniejsza od zera i ustawiony parametr zaokrąglania stanu do zera.

Wersja [3.12]

(Data publikacji: 25.11.2020)

 • Poprawki dotyczące komunikatów IR- oraz IR+,
 • Poprawiono naliczanie wartości magazynu,
 • Poprawiono problem z brakiem węzła nagłówkowego do komunikat IR+

Wersja [3.11]

 • Dodano opcję umożliwiającą pomijanie raportowania wartości magazynu.

Wersja [3.10]

 • Poprawka struktury komunikatu, dla komunikatu, który jest korektą innego komunikatu. Pole IdKomunikatPierwotny powinno być pierwszym polem w nagłówku dokumentu.

Wersja [3.9]

 • Poprawka błędu multiple rows dla komunikatu ZKU gdy są wprowadzone dodatkowe koszty

Wersja [3.8]

 • Poprawka wypełniania pola “Miejsce podmiotu druga strona” dla Wm- i Pm+.

Wersja [3.7]

 • Poprawka wypełniania pola “Miejsce podmiotu druga strona”. Jeżeli dla kontrahenta nie ustawiono tego kodu, to wpisywała sie wartość “ND”. Po poprawce, pole nie jest dopisywane do komunikatu, a w raporcie pojawi się stosowny komunikat.
 • Ponownie zostały wyłączone z raportowania Korekty Sprzedaży nie zmieniające ilości towaru.

Wersja [3.6]

 • Zmiana wersji interfejsu wtyczki na wer. 2,
 • Dostosowanie programu do najnowszej wersji struktury ZSMOPL wer. 1.19,
 • Poprawki w naczytywaniu daty ważności produktu,
 • Dodanie zgodnie z wymogami struktury ZSMOPL informacji o podmiocie “druga strona” dla PM+ i WM-. Domyślny podmiot określa się w parametrach aplikacji,
 • Poprawka błędu multiple rows dla komunikatu ZPR (WNT) gdy są wprowadzone dodatkowe koszty,
 • Poprawiona wartość pola ilość dla komunikatu IR-. Powinna być zawsze dodatnia,
 • Dodano parametr umożliwiający w sytuacji gdy stan produktu jest ujemny, zaokrąglenie stanu do zera.

Wersja [3.5]

 • Poprawka dla PKU: brak pola PRZYCZYNA_KOREKTY.

Wersja [3.4]

 • Poprawka wypełniania pola nrZapotrzImportuDocelInterw. Program nadaje domyślna wartość równą 0.

Wersja [3.3]

 • Poprawka formatowania daty.

Wersja [3.2]

 • Dodanie mechanizmów autoaktualizacji.

Wersja [3.1]

 • Refaktoring kodu.

Wersja [3.0]

 • Zmiana architektury aplikacji na typu Wtyczka do systemu RAKS SQL.

Wersja [2.8]

 • Zmieniono źródło numeru seryjnego dla komunikatu SPR na numer seryjny dostawcy.

Wersja [2.7]

 • Dodanie danych podmiotu druga strona dla komunikatów PZR i PWY.

Wersja [2.6]

 • Poprawka sposobu generowania komunikatów dla remanentu i KS.

Wersja [2.5]

 • Poprawka sposobu generowania komunikatów dla faktur sprzedaży z podziałem na dostawy.

Wersja [2.4]

 • Poprawka sposobu sortowania komunikatów.

Wersja [2.3]

 • Dodanie obsługi pola Data ważności serii dla wszystkich komunikatów handlowych.

Wersja [2.2]

 • Dodanie obsługi pola Data ważności serii dla wszystkich komunikatów magazynowych.

Wersja [2.1]

 • Korekty sprzedaży, które nie mają wpływu na wartość i ilość będą pomijane. Również dokumenty magazynowe PZ/WZ, które są do korekt sprzedaży, a nie mają wpływu na stan i wartość magazynu będą pomijane.
 • Poprawki w liczeniu wartości dokumentów.
 • Poprawka błędnie ustawianego kodu czyDotImportuDocelInterw oraz czyProduktWydanyZRefundacja.

Wersja [2.0]

 • Generowanie komunikatów wg kolejności wystawiania dokumentów. Data ważności produktu została ukryta ze względu na brak obsługi tego pola w “Generatorze komunikatów”,
 • Poprawiony problem ze zmianą list magazynów po zmianie firmy.

Wersja [1.2]

 • Poprawki w liczeniu wartości korekt sprzedaży.

Wersja [1.1]

 • Dodano dla PZO datę ważności serii.

Wersja [1.0]

 • Program oddany do użytku.