Rozliczanie rozrachunków

Rozliczanie dokumentem księgowym

Aby rozliczyć rozrachunek dokumentem księgowym:

 1. W module Finanse i Księgowość dodaj dokument księgowy (Księgowość → Dokumenty księgowe → Dodaj). Uzupełnij pola w panelach Dokument księgowy i Dokument źródłowy, pamiętając, aby w polu Kontrahent wskazać odbiorcę z faktury sprzedaży.
 1. Dodaj dekrety (zakładka Dekrety → Dodaj). W dolnej części okna Dekret znajduje się panel Rozrachunek, umożliwiający ustawienie opcji generowania rozrachunku. Panel ten uaktywnia się w momencie wpisania numeru konta rozrachunkowego w polach:
  • MA, jeśli chcemy rozliczyć należność (dla wprowadzanego dokumentu powstanie rozrachunek zobowiązanie),
  • WN, jeśli chcemy rozliczyć zobowiązanie (dla wprowadzanego dokumentu powstanie rozrachunek należność).
 1. Zaznacz opcję Zapłata lub Rozliczaj.
 1. Po zapisaniu dekretów otworzy się okno Rozliczany rozrachunek. W panelu Rozrachunki do rozliczenia wyświetlona jest lista rozrachunków dla danego kontrahenta o typie przeciwnym do wprowadzanego rozrachunku rozliczającego. Zaznacz odpowiedni rozrachunek i kliknij w .
 1. Program wygenerował rozrachunek o typie zobowiązanie (ponieważ rozliczamy fakturę sprzedaży), który od razu został oznaczony jako rozliczony. Przejdź do okna rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i odszukaj parę rozliczających się wzajemnie rozrachunków.

Rozliczanie dokumentem kasowym

W module Sprzedaż

Aby wygenerować rozrachunek z dokumentem przyjęcia płatności (KP):

 1. W module Sprzedaż wystaw fakturę sprzedaży lub paragon wybierając sposób płatności gotówką. Szczegółowy opis wystawiania faktury znajdziesz tutaj.
 2. Zapisz dokument. Otworzy się okno Gotówka, w którym program automatycznie uzupełnił parametry dokumentu kasowego. W polu Przyjęto i Kwota płatności program wpisał sumę wyliczoną na podstawie pozycji dodanych w oknie Faktura VAT. W zakładce Szczegóły program uzupełnił dane kontrahenta i datę wystawienia dokumentu kasowego. Kliknij .

Z menu Finanse

Aby wystawić dokument przyjęcia płatności (KP):

 1. W dowolnym module w menu głównym wybierz Finanse → Dokumenty kasowe. W oknie Dokumenty kasowe kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj dokument przyjęcia [Ctrl + 1].
 2. Otworzy się okno Dokument przyjęcia. W zakładce Dokument wybierz kontrahenta. W polu Kwoty kliknij , aby otworzyć okno wyboru rozrachunków dla wybranego kontrahenta. Wybierz rozrachunek klikając na niego dwukrotnie.
 3. Program wyświetli pytanie, czy zmienić opis dokumentu. Jeśli klikniesz , program zaktualizuje opis w zakładce Opis.
 1. W zakładce Rozliczenia program dodał wskazany rozrachunek. Kliknij w , aby zamknąć i zapisać dokument. Pojawi się on na liście dokumentów kasowych.
 1. Przejdź do rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i zwróć uwagę, że program dodał zobowiązanie wygenerowane podczas dodawania KP, rozliczające wcześniej powstałą należność.

Rozliczanie wyciągiem bankowym

Aby przypisać rozrachunek do operacji:

Sposób 1:

 1. W panelu Operacje okna Wyciąg bankowy zaznacz operację, do której chcesz przypisać rozrachunek. W panelu Rozliczenia kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj.
 2. Otworzy się okno Rozliczany rozrachunek z opisem transakcji i listą rozrachunków na tego samego kontrahenta. Znajdź odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek będzie widoczny zarówno w oknie Wyciąg bankowy po zaznaczeniu danej operacji, jak i w oknie Transakcja bankowa w zakładce Rozliczenia.

Sposób 2

 1. Otwórz daną operację (klikając na nią dwukrotnie lub zaznaczając ją i klikając w przycisk . Otworzy się okno Transakcja bankowa
 2. W górnej części okna kliknij na zakładkę Rozliczenia, a następnie w . Otworzy się okno Rozliczany rozrachunek z opisem transakcji i listą rozrachunków na tego samego kontrahenta. Znajdź odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek będzie widoczny zarówno w oknie Transakcja bankowa w zakładce Rozliczenia, jak i w oknie Wyciąg bankowy po zaznaczeniu danej operacji.

Rozliczanie innym rozrachunkiem

Aby rozliczyć rozrachunek rozrachunkiem musisz mieć wygenerowane w programie dwa rozrachunki, należność i zobowiązanie, dla tego samego kontrahenta.

Rozliczenia można dokonać z poziomu:

 • dokumentu sprzedaży (Operacje → Rozlicz dowolnym rozrachunkiem [Ctrl + R] → wskazanie rozrachunku w oknie Rozliczany rozrachunek),
 • dokumentu zakupu (Operacje → Rozlicz dowolnym rozrachunkiem [Ctrl + R] → wskazanie rozrachunku w oknie Rozliczany rozrachunek),
 • dokumentu księgowego podczas księgowania jednego z dokumentów, po zaznaczeniu opcji Rozliczaj w oknie Rozliczany rozrachunek wskaż rozrachunek kompensujący,
 • rozrachunków (Operacje → Rozlicz dowolnym rozrachunkiem → wskazanie rozrachunku).

Kompensata rozrachunków

Aby dokonać kompensaty rozrachunków musisz mieć wygenerowane w programie dwa rozrachunki, należność i zobowiązanie, dla tego samego kontrahenta.

Aby kompensować rozrachunki:

 1. Otwórz okno Kompensaty rozrachunków (Finanse → Kompensaty rozrachunków).
 2. Kliknij w → Zaawansowane tworzenie kompensat.
 3. Otworzy się okno Zaawansowane tworzenie kompensat. W polu Kontrahent wybierz za pomocą przycisku kontrahenta, którego rozrachunki chcesz kompensować. W dolnej części okna, w kolumnach Należności i Zobowiązania, program wyświetli wszystkie nierozliczone lub częściowo rozliczone rozrachunki z danym kontrahentem. Zaznacz rozrachunki, które chcesz rozliczyć, a w polu Rozliczaj zaznaczone rozrachunki wybierz sposób rozliczenia.
Sposób Opis
Uwzględniając kolejność na liście Rozrachunki rozliczane są w kolejności ich ułożenia w kolumnach Należności i Zobowiązania. Pamiętaj, że możesz sortować rozrachunki zgodnie z danymi w dowolnej kolumnie.
Uwzględniając kwoty pozostałe do rozliczenia (od największych) Należności i zobowiązania zostaną posortowane przez program w taki sposób, że na początku rozliczeniu podlegać będą te, które mają największe kwoty pozostałe do rozliczenia.
Dobierając po kwotach pozostałych do rozliczenia Program szuka rozrachunków o takiej samej kwocie pozostałej do rozliczenia. Jeśli takie znajdzie – rozlicza je. Jeśli nie, wyświetla stosowny komunikat.
 1. Kliknij . W oknie Kompensata rozrachunków pojawiło się podsumowanie rozliczenia.
 1. Kliknij w . Na liście w oknie Kompensaty rozrachunków pojawiła się kompensata. Przejdź do okna Rozrachunki (Finanse → Rozrachunki). Rozrachunki zostały odpowiednio skompensowane.