Ustawienia

W pierwszym ćwiczeniu skupimy się na przygotowaniu modułu do dalszej pracy. Pokażemy etapy, przez które użytkownik powinien przejść na początku, aby późniejsza praca przebiegała sprawnie i gładko. Skonfigurujemy program na potrzeby naszej fikcyjnej firmy i jej kontrahentów. W następnych rozdziałach będziemy korzystać z ustawionych w tym rozdziale danych. 

Cele:

 • zalogowanie się do modułu bez uruchomienia CRM-a,
 • zapoznanie się ze sposobem zakładania i wybierania rachunku bankowego,
 • zdefiniowanie nowego sposobu płatności,
 • ustawienie parametrów modułu na potrzeby dalszych ćwiczeń.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma.

Krok 1: Pierwsze logowanie do modułu

Aby uruchomić moduł Sprzedaż:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie . Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie modułu, pojawi się okno wyboru firmy.
 3. Po wybraniu firmy otworzy się okno Logowanie do programu.
 1. W oknie Logowanie do programu kliknij w . Otworzy się okno z informacją, że nie zostaną uruchomione funkcje programu związane z obsługą modułu CRM. Kliknij , aby zgodzić się na uruchomienie programu bez CRM-a
 2. Pojawi się okno Zmiana magazynu. Domyślnie w programie zdefiniowany jest jeden magazyn. Zaznacz Magazyn 1 i kliknij .
 3. Jeśli w programie jest dodana więcej niż jedna kasa, program otworzy okno wyboru kasy. Kliknij dwukrotnie w Kasa domyślna, aby ją wybrać.
 4. Po wybraniu magazynu i kasy uruchomi się moduł Sprzedaż programu RAKSSQL.

Krok 2: Rachunek bankowy

Aby założyć rachunek bankowy:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Rachunki bankowe z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Rachunki bankowe z listą istniejących rachunków. O ile nie dodano wcześniej żadnego rachunku, lista powinna być pusta. Kliknij na dole okna.
 3. Pojawi się okno Rachunek bankowy. W panelu Informacje o rachunku wypełnij dane rachunku.
 1. W panelu Eksport poleceń przelewu do pliku homebanking wskaż format pliku dla eksportu VideoTEL Corporate Banking. Na dysku stwórz katalog, w którym program będzie zapisywał wyeksportowane pliki polecenia przelewu (np. o nazwie Polecenia przelewu) i wskaż go w polu Katalog za pomocą przycisku .
 1. W panelu Opcje eksportu zaznacz obie opcje automatycznego poprawiania nazw i znaków. Uchroni to przed błędami w eksportowanym pliku.
 2. W panelu Import wyciągów bankowych wybierz format pliku PKO BP SA.
 1. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych kliknij . Rachunek pojawił się na liście Rachunki bankowe. okno.

Aby wybrać Rachunek bankowy:

 1. W menu w dolnej części ekranu wybierz . Pojawi się okno Wybór rachunku bankowego
 2. Zaznacz Rachunek podstawowy i kliknij . Zwróć uwagę, że w dolnej części ekranu zmienił się zapis . Teraz program będzie traktować wybrany rachunek jako aktywny.

Krok 3: Sposób zapłaty

Aby dodać nowy sposób zapłaty:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Słowniki, a następnie Sposoby zapłaty z rozwijanej listy.  
 2. Otworzy się okno Sposoby zapłaty i terminy płatności, w którym widoczna jest lista sposobów zapłaty. Domyślnie w programie zdefiniowane są dwa sposoby płatności: Gotówka i Płatność złożona.
 1. W dolnej części okna kliknij na .
 2. Otworzy się okno Definicja sposobu płatności. W polu Nazwa wpisz Przelew 14 dni. W polu Obsługuje wybierz z listy Bank (przelew). W polu Płatność w ciągu wpisz 14.
 1. W kolejnych panelach (Dokumenty zakupu i Dokumenty sprzedaży) należy ustawić parametry precyzujące sposób wyliczania daty terminu płatności. Zostaw ustawienia domyślne (program będzie wyliczał termin płatności od daty wystawienia faktury uwzględniając soboty i niedziele).
 2. W panelu Bank i centrum rozliczeniowe kart wybierz z listy rachunek bankowy zdefiniowany w poprzednim kroku. Wybranie rachunku oznacza, że na fakturze, dla której wybierzemy definiowany właśnie sposób płatności, będzie podany wybrany rachunek bankowy.
 1. W kolejnym panelu Dostępność można wybrać w jakich sytuacjach dany sposób płatności będzie dostępny. Zostaw zaznaczone wszystkie opcje.
 2. Opcja Twórz rozrachunek dla płatności wystawionej z tym sposobem zapłaty w panelu Dodatkowe parametry powoduje automatyczne tworzenie rozrachunków. Niezaznaczenie tej opcji powoduje, że rozrachunek nie zostanie utworzony, a dokument zostanie oznaczony jako rozliczony i zapłacony. Zostaw ją zaznaczoną
 1. Kliknij . Nowy sposób zapłaty został dodany do listy w oknie Sposoby zapłaty i terminy płatności i będzie można z niego korzystać wystawiając dokumenty. Kliknij , aby zamknąć okno.

Krok 4: Parametry firmy

Aby ustawić parametry dla modułu Sprzedaż:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Administracja, następnie Parametry → Parametry firmy z rozwijanego menu. Pojawi się okno Parametry firmy.
 1. W panelu po lewej stronie widoczne są kategorie w jakie pogrupowane są parametry. Jeśli nie jest zaznaczona, to kliknij na Sprzedaż, aby w głównej części okna wyświetliły się parametry związane z modułem Sprzedaż.
 2. W sekcji Sprzedaż i magazyn w polu Domyślna maska numeracji dla nowych magazynów skasuj tyle znaków #, aby zostały tylko dwa. Spowoduje to, że numery dokumentów wystawianych w nowym magazynie będą składały się z dwóch znaków. 
 1. W sekcji Formaty zmień wartość w polu Ilość miejsc po przecinku w ilościach towaru z 0 na 2. Pozwoli to na sprzedaż towarów w ilościach wyrażonych w ułamkach do setnego miejsca po przecinku, a nie tylko za pomocą liczb całkowitych.
 1. W sekcji Dokumenty w polu Domyślny sposób płatności dla faktur zakupu wybierz z listy Przelew 14 dni (sposób zdefiniowany w poprzednim kroku). Program będzie domyślnie ustawiał ten sposób płatności przy wystawianiu faktury zakupu.
  W opcji Czy generować dokument zmiany cen sprzedaży po wprowadzeniu zakupów? odznacz pole zaznaczenia. Opcja ta jest związana z definiowaniem cenników i ustalaniem cen sprzedaży, które nie będą omawiane na tym poziomie zaawansowania.

Aby ustawić parametry dla modułu Finanse i Księgowość:

 1. W panelu po lewej stronie okna kliknij na Finanse i Księgowość. W głównej części okna wyświetlone zostaną parametry związane z modułem Finanse i Księgowość.
 2. Odznacz opcje związane z automatycznym numerowaniem kont księgowych dla:
  • grup kontaktów,
  • kontaktów,
  • grup artykułów,
  • artykułów.
 1. Kliknij .