Zdarzenia

Aby lista płac była poprawnie wyliczana, należy wprowadzić do programu informacje dotyczące wszystkich zdarzeń, które mają wpływ na wynagrodzenie pracownika. W tym ćwiczeniu zapoznamy się ze sposobem dodawania zdarzeń do kalendarza pracownika.

Cele:

 • zapoznanie się z oknem zarządzania zdarzeniami,
 • nauczenie się dodawania zdarzeń,
 • wygenerowanie zestawienia.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenie Ustawienia KP,
 • wykonane ćwiczenia Pracownicy,
 • wykonane ćwiczenie Umowa o pracę.

Krok 1: Przeglądanie zdarzeń

Aby zarejestrować zdarzenie:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Kadry i Płace, a następnie .
 3. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Kalendarz –  rejestracja zdarzeń z rozwijanego menu.
 4. Otworzy się okno Zdarzenia. Po lewej stronie okna znajduje się panel ze strukturą kadrową firmy. Klikając na znaki  można rozwinąć poszczególne działy i znaleźć konkretnego pracownika. Znajdź i zaznacz Rafała Augustyniaka z działu handlowego.
 1. W głównej części okna wyświetlił się kalendarz przypisany do umowy pracownika. W górnej części okna w polu Umowa można zmienić umowę. Obecnie pracownik ma tylko jedną umowę na trzymiesięczny okres próbny. Poniżej znajdują się dwie zakładki: Kalendarz i Lista zdarzeń.
 2. Przejdź do zakładki Lista zdarzeń. Obecnie lista jest pusta. W przyszłości będą się na niej znajdować wszystkie zdarzenia związane z wybraną umową pracownika. Kliknij .
 3. Pojawi się okno Zdarzenie, w którym w następnym kroku będziemy definiować szczegółowo wydarzenie związane z nieobecnością pracownika. 

Krok 2: Nieobecność z powodu choroby

Aby dodać nieobecność pracownika z powodu choroby:

 1. W oknie Zdarzenie w polu Typ zdarzenia kliknij w .
 2. Pojawi się okno Zdarzenia, w którym znajdują się wszystkie zdarzenia domyślnie wprowadzone w programie, uporządkowane w kategorie widoczne po lewej stronie. Zaznacz Nieobecności → Chorobowe płatne. Na liście w głównej części okna wyświetlone zostaną te nieobecności, które wiążą się z chorobą.
 1. Znajdź na liście w głównej części okna Wynagrodzenie chorobowe 80% i kliknij . Zdarzenie zostało wpisane w polu Typ zdarzenia.
 2. W panelu Czas trwania podaj daty początku i końca nieobecności: od 2015-05-14 do 2015-05-15. Program sam zaktualizował liczbę dni.
 3. W panelu Lista płac wybierz Listę podstawową. Panele Urlop wypoczynkowy i Urlop macierzyński, wychowawczy są wyszarzone, ponieważ nie dotyczą wybranego typu zdarzenia.
 4. W panelu Zwolnienie podaj daty wystawienia i dostarczenia przez pracownika zwolnienia.
 1. W panelu Średnia z okresu program automatycznie wpisał przedział ostatnich 12 miesięcy do wyliczania średniej do wynagrodzenia chorobowego. Kliknij .
 2. W zakładce Lista zdarzeń okna Zdarzenia program dodał do listy zdarzenie Wynagrodzenie chorobowe 80%.
 1. W zakładce Kalendarz okna Zdarzenia program umieścił w kalendarzu pracownika wydarzenia Wynagrodzenie chorobowe 80%.

Krok 3: Urlop wypoczynkowy

Aby nanieść na kalendarz urlop wypoczynkowy:

 1. Kliknij dwukrotnie w kalendarzu na dzień 2015-06-05. Otworzy się okno Zdarzenie w wypełnionymi datami czasu trwania zdarzenia.
 2. W polu Typ zdarzenia kliknij w .
 3. Pojawi się okno Zdarzenia. W panelu po lewej stronie wybierz Nieobecności → Urlopowe płatne.
 1. Znajdź i zaznacz na liście Urlop wypoczynkowy i kliknij . Zdarzenie zostało wpisane w polu Typ zdarzenia.
 2. W panelu Czas trwania zostaw wpisane daty początku i końca nieobecności, czyli 2015-06-05 (urlop jednodniowy)
 3. W panelu Lista płac wybierz Listę podstawową.
 4. W panelu Urlop wypoczynkowy wyświetlona jest informacja o przysługujących pracownikowi dniach urlopu w danym roku (bez uwzględnienia właśnie wprowadzanego urlopu). 
 5. Panele Urlop macierzyński, wychowawczy, Zwolnienie, Średnia z okresu, Wyrównanie z okresu są wyszarzone, ponieważ nie dotyczą wybranego typu zdarzenia dla danego pracownika. Kliknij .
 6. W zakładce Lista zdarzeń okna Zdarzenia program dodał do listy zdarzenie Urlop wypoczynkowy.
 1. W zakładce Kalendarz okna Zdarzenia program umieścił w kalendarzu pracownika wydarzenia Urlop wypoczynkowy.

Krok 4: Drukowanie zestawień

 1. W menu głównym modułu Kadry i Płace wybierz Zestawienia, a następnie Zestawienia → 04. Pracownik → 08. Karta urlopowa wersja 2 → szablon podstawowy. Zwróć uwagę na inne zestawienia dostępne w programie.
 1. Otworzy się okno Parametry. W zakładce Umowa, w polu Firma wybierz z listy (klikając w Firma testowa sp. z o.o., a w polu Dokument umowę dla Rafała Augustyniaka z dnia 2015-04-01.
 2. Przejdź do zakładki Karta urlopowa 2. Wpisz datę wystawienia dokumentu (np. 2015-06-30) i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Pokazuj urlop zaległy. Następnie kliknij .
 3. Program wyświetli Kartę urlopową, w której znajdują się informacje dotyczące urlopu danego pracownika, takie jak wymiar urlopu, liczba dni wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania, obliczone na podstawie bilansu otwarcia i zdarzeń wprowadzonych w kalendarzu.
 1. Kliknij , aby zamknąć okno lub , aby wydrukować zestawienie.