Deklaracje i raporty

Program RAKSSQL umożliwia wykonanie wiele rodzajów zestawień i raportów. Program pobiera wszystkie niezbędne dane z bazy danych i uporządkowuje je w formie odpowiedniego zestawienia. Zestawienia generowane przez nas w najbliższych ćwiczeniach będą zawierały tylko te pozycje, które zostały wprowadzone do programu podczas ćwiczeń z zakresu modułu Finanse i Księgowość. Skutkiem tego będą dość ubogie w dane. Wystarczy to jednak, aby pokazać metodykę wykonywania zestawień.

Cele:

 • zapoznanie się z procedurą wykonywania zestawień, na przykładzie RZiS i TB,
 • wykonanie deklaracji i wysłanie e-deklaracji.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • wykonanie ćwiczenia Ustawienia FK,
 • parametry ustawione jak opisano w ćwiczeniu Parametry FK.

Krok 1: Zestawienia finansowe

Podstawowe typy zestawień to:

 • rachunek zysków i strat,
 • bilans.

Rachunek zysków i strat

Aby wykonać Rachunek strat i zysków:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i Moduł Finanse i Księgowość, a następnie Zatwierdź.
 3. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Sprawozdania finansowe oraz Rachunki Zysków i Strat z rozwijanego menu.
 4. Uruchomione zostanie okno Rachunki Zysków i Strat, w którym wyświetlana jest lista zestawień. Obecnie lista ta jest pusta.
 5. W dolnym menu kliknij na  i z menu kontekstowego wybierz Rachunek zysków i strat, a następnie Podgląd danych.
 1. Pojawi się okno Parametry funkcji. W panelu Okres zestawienia program podpowiedział dane obecnego roku obrotowego (ustawionego w programie). W panelu Parametry zestawienia w polu Wersja Rachunku Zysków i Strat możesz wybrać jakiego typu ma być zestawienie. Zostaw wybrane Porównawczy.
 1. Zaznaczona opcja Uwzględnij tylko zaksięgowane dokumenty sprawia, że przy generowaniu zestawienia brane pod uwagę są tylko te dokumenty, które są zaksięgowane w programie. W przypadku, jeśli z jakiegoś powodu jest potrzeba wykonania zestawienia przed zaksięgowaniem dokumentów, należy odznaczyć tę opcję.
 2. Zaznacz opcję Zapamiętaj zestawienie. Dzięki temu program doda wykonane zestawienie do listy zapamiętanych zestawień i będzie można odnieść się do nich w przyszłości.

Kliknij . Program przystąpi do wykonywania Rachunku zysków i strat, który potem wyświetli na ekranie.

 1. Kliknij .
 2. Rachunek zysków i strat został dodany do listy. Zaznacz go i kliknij prawym przyciskiem myszy. Z menu wybierz Podgląd → Rachunek zysków i strat → Podgląd wydruku.
 1. Po wybraniu drukarki i kliknięciu w pojawi się podgląd wydruku, na którym możesz zobaczyć jak będzie wyglądał Rachunek zysków i strat po wydrukowaniu.

Bilans

Bilans wykonuje się w analogiczny sposób jak Rachunek Zysków i Strat.

Aby wykonać Bilans:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Sprawozdania finansowe → Bilanse z rozwijanego menu.
 2. Uruchomione zostanie okno Bilanse, w którym wyświetlana jest lista zestawień. Obecnie lista ta jest pusta.
 3. W dolnym menu kliknij na i z menu kontekstowego wybierz Bilans, a następnie Podgląd danych.
 4. Pojawi się okno Parametry funkcji. Uzupełnij okno zgodnie z rysunkiem poniżej:
 1. Kliknij . Program przystąpi do wykonywania Bilansu, który potem wyświetli na ekranie.
 2. Kliknij . Tak samo jak w przypadku RZiS, Bilans został dodany do listy.

Krok 2: Deklaracje

Aby wystawić deklarację:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Deklaracje.
 2. Pojawia się okno Deklaracje. Po lewej stronie znajduje się lista dostępnych w programie deklaracji pogrupowanych w kategorie. Po prawej stronie dostępna jest lista wystawionych deklaracji. W tej chwili powinna być pusta.
 3. Zaznacz deklarację, którą chcesz wystawić (np. VAT-7) i kliknij  w dolnym menu.
 4. Pojawi się okno Deklaracja, w którym możesz wybrać wersję wystawianej deklaracji. W panelu Dane podstawowe wypełnij niezbędne dla danej deklaracji pola. Na koniec kliknij .
 5. Program wyświetli okno z uzupełnioną deklaracją. U góry okna znajdują się zakładki umożliwiające zmianę strony. Kliknij . Program doda deklarację do listy deklaracji. Zwróć uwagę na kolumnę Stan e-Deklaracji – nie wysłana.

Krok 3: E-Deklaracje

Wysłanie deklaracji można podzielić na następujące etapy:

 • sprawdzenie poprawności deklaracji,
 • podpisanie deklaracji,
 • wysyłka deklaracji,
 • sprawdzenie statusu przetwarzania przez US.

Sprawdzenie poprawności deklaracji

Aby sprawdzić poprawność deklaracji:

 1. Zaznacz wybraną deklarację, kliknij w przycisk   i z menu kontekstowego wybierz opcję Wstępna kontrola poprawności e-Deklaracji.
 2. Program wyświetli raport, w którym zamieszczona będzie informacja na temat znalezionych błędów. Jeśli poprzednie ćwiczenia zostały wykonane poprawnie, raport powinien informować o braku błędów.

Podpisanie deklaracji

Aby podpisać e-deklarację:

 1. Znajdź i zaznacz na liście deklaracji deklarację do wysłania.
 2. Kliknij w przycisk w dolnym menu i wybierz z menu kontekstowego Podpisz i wyślij e-Deklarację.
 1. Pojawia się okno E-Deklaracje Etap 1. – podpisywanie deklaracji. Zaznacz deklarację do podpisania (zwróć uwagę na kolumnę Podpisana – wartość ta nie jest zaznaczona) i na samym dole okna potwierdź oświadczenie o znajomości podpisywanych dokumentów. Dopiero po zaznaczeniu tej opcji, program umożliwi podpisanie e-deklaracji.
 1. Kliknij w przycisk i z rozwijanego menu wybierz Podpisz zaznaczone.
 2. Pojawi się okno Lista dostępnych certyfikatów. Zaznacz odpowiedni certyfikat i kliknij .
 3. Po chwili pojawi się okno Logowanie do profilu bezpiecznego. Wpisz swój kod PIN potrzebny do podpisu elektronicznego i kliknij Ok.
 4. W oknie E-Deklaracje Etap 1. – podpisywanie deklaracji pojawił się podpisany plik XML i deklaracja zmieniła status na Podpisana. Kliknij w przycisk Przejdź do etapu wysyłki >>.

Wysyłka deklaracji

 1. Nazwa okna zmieniła się na E-Deklaracje Etap 2. – wysyłka deklaracji do urzędu skarbowego. Zaznacz deklarację i kliknij Wyślij → Wyślij zaznaczone. Program rozpoczyna wysyłanie deklaracji, co może chwilę potrwać.
 2. Po wysłaniu deklaracji wyświetla się Raport z przebiegu operacji informujący o prawidłowym przebiegu wysyłki. Kliknij .
 3. W oknie E-Deklaracji Etap 2. w panelu Aktualny status przetwarzania e-Deklaracji przez system widzimy status dokumentu, informujący o tym, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Kliknij .
 4. Na liście deklaracji możemy podejrzeć aktualny status wysyłki (w trakcie przetwarzania).
 5. Dokument dotarł do US i jest przez niego weryfikowany.

Sprawdzenie statusu przetwarzania

Aby sprawdzić zmianę statusu wysłanej deklaracji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w deklaracje i wybierz Operacje → Sprawdź status przetwarzania e-Deklaracji. Pojawia się okno E-Deklaracje Etap 3. – sprawdzenie statusu przetwarzania deklaracji przez system.
 2. Zaznacz deklarację i kliknij w przycisk Sprawdź status. Program wyświetli Raport z przebiegu operacji z informacją o aktualnym statusie deklaracji. Oczekujemy komunikatu: “Odebrano status: 200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie“, czyli dokument poprawnie przeszedł do US.
 3. Po zatwierdzeniu deklaracji przez US staje się aktywny przycisk Pokaż dokument UPO. Kliknij w niego, aby wygenerować dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokument ten jest potwierdzeniem dostarczenia deklaracji do US.
 4. Kliknij Drukuj, aby wydrukować dokument, który następnie możesz podłączyć do kopii deklaracji.