Bilanse otwarcia

Bilans otwarcia dla pracowników wprowadza się w dwóch sytuacjach:

 • kiedy rozpoczynamy pracę z programem i wprowadzamy do systemu pracowników, którzy byli dotychczas zatrudnieni w naszej firmie, jednak byli rozliczani za pomocą innych narzędzi niż RAKSSQL,
 • kiedy zatrudniamy nowego pracownika.

W obu sytuacjach bilans otwarcia służy podaniu programowi informacji umożliwiających poprawne wyliczenia, np. urlopu czy wynagrodzenia chorobowego.

W poniższych ćwiczeniach przedstawimy wprowadzenie bilansu dla nowo zatrudnionego pracownika dodanego w poprzednich ćwiczeniach.

Cele:

 • wykonanie bilansu otwarcia dla pracownika,
 • wyznaczenie wymiaru urlopu.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenie Pracownicy,
 • wykonane ćwiczenie Wprowadzenie umowy o pracę.

Krok 1: Bilans otwarcia dla pracownika

Aby dodać bilans otwarcia:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Pracownicy z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się znane już okno Pracownicy. Znajdź wiersz z Rafałem Augustyniakiem (którego właśnie zatrudniamy) i kliknij na niego dwukrotnie.
 3. Otworzyło się okno z danymi pracownika. Przejdź do zakładki Bilanse otwarcia. W górnej części ekranu znajduje się pole wyboru Pokaż bilanse otwarcia dla, w którym masz do wyboru opcje:
  •    Pracownika
  •    Deklaracji PIT-11 – nie dotyczy nowo zatrudnionego pracownika
  •    Umowa zawarta w dniu 2014-04-01.

Aby dodać bilans dla pracownika:

 1. W polu wyboru Pokaż bilanse otwarcia dla wybierz Pracownika, a następnie kliknij .
 2. Otworzy się okno Parametry Bilansu Otwarcia. W panelu Okres dla wprowadzanego bilansu program automatycznie podał 12 miesięcy sprzed daty rozpoczęcia obliczeń w systemie (opcja ustawiona w zakładce Kadrowe i Płacowe). Kliknij .
 3. Otwiera się okno Składniki Bilansu Otwarcia. W przypadku nowo zatrudnianego pracownika interesują nas tylko kolumny opisane w poniższej tabeli.
Kolumna Opis
Dochód ze stosunku pracy Służy do kontrolowania stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym polu należy podać dochód ze stosunku pracy uzyskany przez pracownika pomiędzy początkiem roku kalendarzowego a datą rozpoczęcia obliczeń w systemie. Jeśli nie przewidujemy przekroczenia stawki podatku, można tego pola nie uzupełniać.
Liczba dni choroby poza systemem W tym polu należy podać liczbę dni choroby w bieżącym roku, która nie była ewidencjonowana w zdarzeniach np. dni choroby u poprzedniego pracodawcy lub przed wdrożeniem programu RAKSSQL. Informacja ta będzie wykorzystywana przy sprawdzaniu limitu dni wynagrodzenia chorobowego w ciągu roku.
Liczba dni zasiłku opiekuńczego na dziecko W tym polu należy podać liczbę dni zasiłku opiekuńczego na dziecko w bieżącym roku, która nie była ewidencjonowana w zdarzeniach. Informacja ta będzie wykorzystana przy sprawdzaniu limitu dni tego zasiłku.
Liczba dni zasiłku opiekuńczego na innego członka rodziny W tym polu należy podać liczbę dni zasiłku opiekuńczego na innego członka rodziny w bieżącym roku, która nie była ewidencjonowana w zdarzeniach. Informacja ta będzie wykorzystana przy sprawdzaniu limitu dni tego zasiłku.
Podstawa oskładkowania poza systemem Jest to podstawa oskładkowana u innych pracodawców lub u tego pracodawcy sprzed wdrożenia systemu. Służy kontroli limitu maksymalnej rocznej podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Należy tu uwzględnić tylko wynagrodzenia wypłacone pomiędzy początkiem roku kalendarzowego a datą rozpoczęcia obliczeń w systemie. Należy podać sumę z umów o pracę i umów cywilnoprawnych łącznie. Jeśli nie przewidujemy przekroczenia składki, można tego pola nie uzupełniać.
 1. W kolumnie Liczba dni choroby poza systemem wpisz 3, a w kolumnie Liczba dni zasiłku opiekuńczego na dziecko wpisz 2, a następnie kliknij .
 2. Program wyświetli raport o utworzeniu list płatniczych bilansu otwarcia dla wskazanych miesięcy. Kliknij . Program zapisał bilans otwarcia w zakładce Bilanse otwarcia kartoteki pracownika.
 1. Kliknij w oknie kartoteki pracownika.

Krok 2: Bilans otwarcia dla urlopu

Aby dodać bilans urlopowy dla pracownika:

 1. W oknie Pracownicy, zaznacz Rafała Augustyniaka i kliknij w , a następnie wybierz z rozwijanego menu Utwórz bilans urlopowy dla bieżącego roku.
 1. Program wyświetli raport z zakładania bilansów urlopowych dla całego roku. Kliknij .
 1. Kliknij dwukrotnie na wiersz z pracownikiem, aby otworzyć okno kartoteki pracownika.
 2. Przejdź do zakładki Bilanse otwarcia i polu wyboru Pokaż bilanse otwarcia dla wybierz Umowa zawarta w dniu 2014-04-01.
 3. Przejdź do zakładki Urlopów. Na liście bilansów urlopowych dostępny jest bilans dodany w punktach 1-2. Kliknij na niego dwukrotnie
 1. Otworzy się okno Bilans dla urlopu wypoczynkowego. Program uzupełnił daty początku i końca umowy, wyliczył wymiar roczny urlopu, a także przepisał z umowy informacje dotyczące wymiaru pracy i normy czasu pracy.
 1. W panelu Urlop wykorzystany u innego pracodawcy program przepisał liczbę godzin urlopu wykorzystanego przez pracownika u poprzedniego pracodawcy w kartoteki kadrowej z zakładki Przebieg zatrudnienia. Kliknij .
 1. W kartotece pracownika kliknij .