Etap 3: Planowanie produkcji

Przechodzimy z etapu przygotowywania do planowania produkcji. Korzystając ze zdefiniowanych w poprzednich etapach zasobów i technologii przeprowadzimy symulację planowania produkcji.

Cele:

 • założenie zlecenia produkcyjnego z wykorzystaniem zdefiniowanej wcześniej technologii,
 • wygenerowanie zadań produkcyjnych.

Krok 1: Wprowadzenie zlecenia produkcyjnego

Aby dodać zlecenie produkcyjne:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Produkcja, a następnie Zlecenia produkcyjne z rozwijanego menu. Pojawia się okno Zlecenia produkcyjne.

  Okno składa się z trzech części. W panelu po lewej stronie znajduje się zestaw filtrów umożliwiających wyszukiwanie i wyświetlenie w głównej części okna dokumentów spełniających określone kryteria (np. data wprowadzenia dokumentu, kod dokumentu). W głównej części okna znajduje się lista dokumentów zleceń produkcji, zgodna z ustawionymi filtrami. Obecnie lista powinna być pusta, ponieważ nie dodaliśmy jeszcze żadnego zlecenia. W panelu w dolnej części okna wyświetlone zostają zadania związane z zaznaczonym zleceniem. Umożliwia to szybki podgląd zadań bez konieczności otwierania okna edycyjnego zlecenia.
 1. W głównej części okna kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj (możesz również kliknąć w w dolnej części okna). Otworzy się okno Zlecenie produkcyjne.

  Okno składa się z trzech części. W górnym lewym panelu znajdują się dane związane z technologią produkcji. W górnym prawym panelu program automatycznie wypełnia pola domyślnymi kodami dla odpowiednich dokumentów (zlecenia produkcyjnego i magazynowych). Dolny panel zbiera razem wszystkie szczegóły technologiczne i jego zawartość zmienia się w zależności od tego, która z zakładek jest aktywna
 1. W górnym lewym panelu, w sekcji Produkcja. W polach Planowana data rozpoczęcia i zakończenia zostaw daty wpisane automatycznie przez program.
 2. W górnym lewym panelu w polu Technologia w sekcji Produkt, kliknij w . Otworzy się okno Technologie, w którym znajduje się zdefiniowana w poprzednim etapie technologia Wypiek chleba. Kliknij w nią dwukrotnie lub zaznacz ją i kliknij w . Program automatycznie uzupełnił informacje o produkcie.
 1. Kliknij w zakładkę Produkcja w dolnej części okna. Zobacz, że program na podstawie technologii uzupełnił Operacje po lewej stronie oraz Składniki i Produkty związane z zaznaczoną operacją po prawej.

Krok 2: Generowanie zadań produkcyjnych

Aby dodać zadania produkcyjne:

 1. W uruchomionym oknie Zlecenie produkcyjne upewnij się, że w dolnym panelu po lewej stronie masz wybraną zakładkę Produkcja. Po prawej stronie wybierz zakładkę Zadania produkcyjne.
 1. Jeśli program nie wygenerował automatycznie zadań, skorzystaj z trzeciego sposobu ( → Generuj wszystkie zadania produkcyjne) i przejrzyj zadania, które program dodał do kolejnych operacji. Zadania dodawane są ze statusem .
 1. Kliknij dwukrotnie na wiersz z zadaniem, aby otworzyć okno Zadanie. Pokazuje ono wszystkie informacje dotyczące zadania. Można w nim zmienić ilość partii, czas trwania oraz stawki pracy stanowiska i pracownika. Kliknij w , aby zamknąć okno bez wprowadzania zmian.
 2. Kliknij w  w oknie Zlecenie produkcyjne. Zlecenie pojawiło się na liście w głównej części okna Zlecenia produkcyjne. Zadania związane ze zleceniem nie są widoczne w dolnym panelu w zakładce Zadania, ponieważ zlecenie nie zostało jeszcze zatwierdzone do produkcji.