Lista płac

Wzorzec listy płac jest najbardziej zaawansowany wzorcem ze wszystkich przedstawionych. Ze względu na mnogość danych, z których korzysta, powinien być indywidualnie dopasowany do zasad księgowania i naliczania list płac w danym przedsiębiorstwie. Praktycznie nie ma możliwości przedstawienia uniwersalnego wzorca, który będzie poprawnie działał na wszystkich bazach danych i będzie zgodny z zapotrzebowaniem każdej firmy.

W związku z powyższym, w tym ćwiczeniu pokażemy przykładowy wzorzec dla listy płac, załączając również przykładową bazę danych. Baza ta jest kompatybilna z przygotowanym wzorcem i umożliwia przetestowanie jak wygląda automatyczne rozksięgowywanie listy płac za pomocą opisanego wzorca. Po przeanalizowaniu działania wzorca można podjąć próbę opracowania indywidualnego wzorca zgodnego z zasadami księgowania w danej firmie lub skontaktować się z działem serwisu firmy RAKS w celu uzyskania pomocy.

Cele:

 • stworzenie przykładowego wzorca księgowań dla listy płac,
 • pokazanie rozksięgowywania listy płac z przykładowej bazy za pomocą wzorca.

Wczytanie bazy danych

Bazę danych firmowych można wczytać do programu na dwa sposoby:

 • poprzez wczytanie archiwum bazy do nowej firmy (opcja możliwa tylko wtedy, kiedy posiadamy wolną licencję na założenie nowej firmy),
 • poprzez podmienienie istniejącej bazy danych związanych z istniejącą firmą na inną bazę danych (sposób uniwersalny).

Wczytanie archiwum bazy w nowej firmie

Aby odtworzyć archiwum bazy firmowej przy dodawaniu nowej firmy:

 1. Kliknij w poniższy link i zapisz plik w dogodnym dla siebie miejscu na swoim komputerze.

  archiwum_bazy_danych.fbk
 1. W uruchomionym module Administrator dodaj nową firmę.
 1. Po kliknięciu w , w oknie Tworzenie bazy firmowej systemu Raks SQL zaznacz opcję Posiadam archiwum bazy firmy i chcę je odtworzyć jako nową bazę. Uaktywni się możliwość podania lokalizacji pliku.
 2. Zaznacz odpowiednią opcję (w zależności od tego, gdzie zapisałeś pobrany plik) i klikając w wskaż położenie pliku z archiwum danych firmowych. Następnie kliknij w  .
 3. Program rozpocznie odtwarzanie bazy danych firmy z wskazanego pliku, co może chwilę potrwać. Po zakończeniu pojawi się komunikat informujący, że baza danych firmy została założona poprawnie. 
 4. Uruchom moduł Kadry i Płace logując się do nowej firmy i zapoznaj się z kartotekami pracowników, umowami o pracę i listą płac.

Podmiana bazy w istniejącej firmie

Aby zamienić bazę danych w już istniejącej firmie:

 1. Kliknij w poniższy link i zapisz plik w katalogu Data programu RAKSSQL. Domyślnie powinien się on znajdować w C:\Programy\Raks\Data.

  baza_danych.FDB
 2. W uruchomionym module Administrator znajdź numer firmy, dla której dokonasz zamiany baz danych (Administracja systemem → Firmy → kolumna Numer).
 3. Wejdź do katalogu Data programu RAKSSQL (C:\Programy\Raks\Data). W tym katalogu zapisane są bazy danych (pliki FDB) i archiwa baz danych (pliki fbk).
 1. Znajdź plik bazy danych dla wybranej firmy, zapamiętaj jego nazwę, a następnie zmień ją na dowolną wybraną (np. Pierwotna_F00003.FDB dla firmy z numerem 3). W ten sposób baza, w której są zapisane dane zgromadzone w tej firmie zostaje od tej firmy odłączona.
 2. Znajdź plik baza_danych.FDB i zamień jego nazwę zgodnie ze wzorcem, tak aby podłączyć ją do firmy (np. F00003.FDB dla firmy z numerem 3). W ten sposób do firmy została podłączona nowa baza.
 1. Uruchom moduł Kadry i Płace logując się do odpowiedniej firmy i zapoznaj się z kartotekami pracowników, umowami o pracę i listą płac z podłączonej bazy danych.
 2. Po zakończeniu ćwiczenia, aby wrócić do pierwotnych danych, usuń plik z przykładową bazą danych (lub zmień jego nazwę) i ponownie zmień nazwę pierwotnej bazy danych na oryginalną.

Krok 1: Kwoty dla eksportu do księgowości

Zdefiniowanie własnej kwoty

Aby zdefiniować kwotę dla eksportu do księgowości:

 1. W menu głównym modułu Kadry i Płace wybierz Administracja → Księgowość → Definicje kwot dla eksportu do księgowości.
 1. Otworzy się okno Definicje kwot dla eksportu do księgowości. Kliknij .
 2. Otworzy się okno Definicja kwoty dla eksportu do księgowości. W polu Nazwa kwoty wpisz WYNAGRODZENIA_CHOROBOWE. W panelu Obowiązuje dla domyślnie zaznaczone są obie opcje  List płatniczych dla umów o pracę i List płatniczych dla umów cywilnoprawnych. Odznacz opcję dla umów cywilnoprawnych.
 3. W panelu Sposób wyliczenia kliknij w .
 4. Otworzy się okno Listy znaczników. W panelu po lewej stronie kliknij w 1. Wynagrodzenie, aby wyświetlić znaczniki związane z wynagrodzeniem. Na liście po prawej stronie znajdź i zaznacz znacznik WYNAGRODZENIE_CHOROBOWE. Kliknij w . Program dodał znacznik do definicji kwoty dla eksportu do księgowości. Zwróć uwagę na znak operatora – znacznik jest uwzględniany dla tej kwoty ze znakiem dodatnim.
 5. Kliknij w . Program dodał właśnie zdefiniowaną kwotę do listy w oknie Definicje kwot dla eksportu do księgowości.
 6. Powtórz czynności z punktów 2 – 5, aby dodać kwoty:
Kwota Znacznik Operator
WYNAGRODZENIA_URLOPOWE URLOP_EKWIWALENT +
URLOP_OKOLICZNOŚCIOWY_KWOTA +
URLOP_SWIADCZENIE +
URLOP_WYPOCZYNKOWY_KWOTA +
WYNAGRODZENIE_PRACOWNICZE WYNAGRODZENIE_BRUTTO +
URLOP_EKWIWALENT
URLOP_OKOLICZNOŚCIOWY_KWOTA
URLOP_SWIADCZENIE
URLOP_WYPOCZYNKOWY_KWOTA
WYNAGRODZENIE_CHOROBOWE

Zaimportowanie kwot

Aby zaimportować plik z kwotami:

 1. Kliknij w poniższy link i zapisz plik w dogodnym dla siebie miejscu na swoim komputerze.

  kwoty_wlasne.xml
 2. W uruchomionym oknie Definicje kwot dla eksportu do księgowości, w prawym górnym rogu na niebieskim pasku znajduje się menu składające się z znaków graficznych . Kliknij w ikonę menu eksportu .
 3. W menu eksportu wybierz Importuj (xml).
 1. Pojawi się okno Plik do importu. Wskaż położenie pobranego pliku kwoty_wlasne.xml i kliknij Otwórz.
 1. Pojawi się okno Parametry importu definicji kwot eksportu. W polu Importuj wybierz Pomijaj istniejące. Dzięki temu stworzone przed chwilą kwoty, jeśli pokrywają się z tymi z importowanej bazy, zostaną zachowane.
 2. Korzystając z zaokrąglonej strzałki zaznacz wszystkie kwoty i kliknij . Program zacznie importować kwoty i na koniec wyświetli Raport z importu. Zaimportowane kwoty zostały dodane do listy kwot.

Krok 2: Wzorzec księgowania listy płac

Aby stworzyć wzorzec księgowania:

 1. W menu głównym programu wybierz Administracja → Księgowość → Wzorce księgowań.
 2. Otworzy się okno Wzorce księgowań. Kliknij w przycisk w dolnej części okna. Pojawi się okno Wzorzec księgowania.
 3. Uzupełnij pola w pierwszej części okna zgodnie z rysunkiem poniżej.
 1. W dolnej części okna, przy aktywnej zakładce Dekrety, kliknij w . Pojawi się okno Wzorzec dekretacji.

Wynagrodzenie

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Wynagrodzenie pracownicze. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.
 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Kwota wg własnej definicji. W polu Nazwa kwoty kliknij w .
 3. Otworzy się znane z poprzedniego kroku okno Definicje kwot dla eksportu do księgowości z listą zdefiniowanych i zaimportowanych kwot własnych. Znajdź na liście WYNAGRODZENIE_PRACOWNICZE, zaznacz i kliknij w .
 4. Pozostałe pola w oknie Wzorzec dekretacji uzupełnij jak na rysunku poniżej:
 1. Kliknij w . Program dodał wzorzec dekretacji do listy w zakładce Dekrety okna Wzorzec księgowania.
 2. W analogiczny sposób dodaj wzorzec dekretacji dla wynagrodzenia urlopowego i chorobowego.

Zasiłki

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Zasiłki. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.
 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Kwota wg własnej definicji. W polu Nazwa kwoty kliknij w .
 3. W oknie Definicje kwot dla eksportu do księgowości znajdź na liście ZASIŁKI, zaznacz i kliknij w .
 4. Pozostałe pola w oknie Wzorzec dekretacji uzupełnij jak na rysunku poniżej:

Składki pracownika

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Składki społeczne pracownika. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.
 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Suma składek ZUS ubezpieczonego.
 3. W polu Opis operacji wpisz %k, co oznacza, że w opisie pojawi się nazwa kwoty lub jej opis (podpowiedź znaczenia symboli znajdziesz po kliknięciu w w polu Opis operacji).
 4. Pozostałe pola uzupełnij zgodnie z rysunkiem poniżej:
 1. W analogiczny sposób dodaj wzorzec dekretacji dla składki zdrowotnej i podatku dochodowego.

Potrącenia

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Ubezpieczenie grupowe. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.
 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Kwota wg własnej definicji. W polu Nazwa kwoty kliknij w .
 3. W oknie Definicje kwot dla eksportu do księgowości znajdź na liście UBEZPIECZENIE_GRUPOWE, zaznacz i kliknij w .
 4. Pozostałe pola w oknie Wzorzec dekretacji uzupełnij jak na rysunku poniżej:
 1. Analogicznie zdefiniuj wzorzec dla pozostałych potrąceń:

Składki płatnika

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Składki społeczne pracodawcy. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.
 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Suma składek ZUS płatnika.
 3. W polu Opis operacji wpisz %k, co oznacza, że w opisie pojawi się nazwa kwoty lub jej opis (podpowiedź znaczenia symboli znajdziesz po kliknięciu w w polu Opis operacji).
 4. Pozostałe pola uzupełnij zgodnie z rysunkiem poniżej:
 1. Analogicznie dodaj:
 1. W oknie Wzorzec księgowania w zakładce Dekrety pojawiły się wszystkie wprowadzone dekrety.
 1. Kliknij w , aby zapisać wzorzec księgowania. 

Krok 3: Rozksięgowanie listy płac

Aby automatycznie rozksięgować listę płac:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Dokumenty księgowe z rozwijanego menu.
 2. Na liście dokumentów księgowych znajdź listę płac LP 2013-02/001.
 3. Zaznacz listę płac i kliknij w przycisk Operacje w dolnej części okna, a następnie z rozwijanej listy wybierz Rozksięgowanie automatyczne.
 1. Program wyszukał odpowiedni wzorzec i rozksięgował dokument za jego pomocą, co potwierdza wyświetlony raport.
 2. Sprawdź, czy dokument został prawidłowo rozksięgowany. W tym celu kliknij dwukrotnie na listę płac. W panelu Dane dodatkowe i zakładce Dekrety widać, że program zaksięgował składniki na odpowiednich kontach zgodnie ze wzorem księgowania.
 1. Zwróć uwagę, że status dokumentu został zmieniony na w buforze – niesprawdzony. Zmień status na zarejestrowany, aby był uwzględniany w zestawieniach i deklaracjach.