Etap 4: Wykonanie produkcji

Mając zaplanowaną produkcję można przystąpić do realizacji produkcji, co w programie oznacza pobranie składników z magazynu (co zostaje odzwierciedlone w Stanie magazynu), wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych i zwrócenie do magazynu towarów będących wynikiem przeprowadzenia procesu produkcji. Stała kontrola pobierania składników umożliwia planowanie takich działań jak zamówienia składników od dostawców, a kontrola ilości i kosztów wyprodukowanego towaru – sprawdzenie pokrycia zapotrzebowania odbiorców.

Cele:

 • zatwierdzenie zlecenia do produkcji,
 • omówienie dostępnych operacji na zadaniach,
 • zapoznanie się z ręcznym sterowaniem przepływu składników i produktów dla zadania,
 • wyliczenie kosztów produkcji,
 • automatyczne wykonanie reszty zadań i zamknięcie zlecenia.

Krok 1: Zatwierdzenie do produkcji

Aby zatwierdzić zlecenie do produkcji:

 1. W uruchomionym oknie Zlecenia produkcyjne (moduł Sprzedaż → Produkcja → Zlecenia produkcyjne), zaznacz dodane w poprzednim etapie zlecenie, kliknij w , a następnie w Zatwierdź ZP do produkcji.
 1. Status zlecenia zmienił się na , a w zakładce Zadania w dolnej części okna pojawiła się lista zadań.

Krok 2: Operacje na zadaniach

Aby wykonać operacje na zadaniach:

 1. Na liście zadań zaznacz pierwsze zadanie (Mieszanie), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Operacje → Operacje na zadaniach produkcyjnych.
 1. Otworzy się okno Zadanie produkcyjne. Okno to umożliwia pobranie składników z magazynu, utworzenie dokumentów RW, przyjęcie na magazyn utworzonego produktu i utworzenie dokumentu PW.

Krok 3: Pobranie składników do zadania

Aby pobrać składniki z magazynu i wystawić dokument RW:

 1. Przejdź do zakładki Składniki w oknie Zadanie produkcyjne, otworzonym w poprzednim kroku.

  W tej zakładce można przeprowadzić operację pobrania składników z magazynu i wystawienia dokumentu RW. Obecnie składniki zaznaczone są czerwonym kolorem, co oznacza, że nie zostały jeszcze pobrane z magazynu. W kolumnie Stan magazynu można sprawdzić, czy w magazynie znajduje się wystarczająca ilość składników.
 2. Zaznacz wszystkie składniki znajdujące się na liście i kliknij w , a następnie Pobierz zaznaczone składniki z rozwijanego menu.
 1. Otworzy się okno RW, w którym należy ustawić parametry dokumentu rozchodu wewnętrznego. Zostaw bieżącą datę, a następnie kliknij w .
 1. Otworzy się okno Rozchód wewnętrzny. W zakładkach Składniki i Pozycje znajduje się lista składników zaznaczonych w oknie Zadanie produkcyjne wraz z danymi na ich temat (wymagana ilość, cena zakupu, itd.). Program automatycznie wypełnił wszystkie pola zgodnie z ilościami składników wymaganymi do realizacji zadania produkcyjnego. Kliknij w .
 2.  Otworzy się okno Parametry funkcji umożliwiające ustawienie parametrów wydruku. Kliknij w , aby otworzyć okno podglądu wydruku. Program wygenerował dokument rozchodu wewnętrznego.
 1. Kliknij w , aby wydrukować dokument lub zamknij okno bez drukowania.
 2. W oknie Zadanie produkcyjne składniki zmieniły kolor z czerwonego na czarny. Przy każdej pozycji pojawił się znak , który uruchamia podgląd wiersza ze szczegółowymi informacjami z dokumentu RW. W kolumnach Ilość wydana program przepisał wartość z dokumentu RW (którą wcześniej pobrał z kolumny Ilość wymagana). Zaktualizowana została również wartość w kolumnie Stan w magazynie.
 1. W zakładce Powiązane dokumenty RW program dodał wygenerowany dokument.

Krok 4: Wyliczenie produkcji

Aby wyliczyć produkcję z pobranych składników:

 1. W oknie Zadanie produkcyjne przejdź do zakładki Produkty. Znajduje się tu lista produktów (obecnie kolorem czerwonym) tego zadania wyznaczona na podstawie technologii. W tej zakładce można wyliczyć prawdziwą wielkość produkcji na podstawie pobranych składników, przekazać produkty na magazyn i wygenerować dokument przyjęcia towaru na magazyn.
 2. Kliknij w , a następnie Wylicz produkcję w rozwijanym menu.
 3. Otworzy się Raport, w którym program na podstawie pobranych składników wylicza produkcję. Kliknij .
 1. W oknie Zadanie produkcyjne program zmienił kolor produktu na czarny.

Krok 5: Przyjęcie produktów do magazynu

Aby przyjąć produkty zadania na magazyn:

 1. W oknie Zadanie produkcyjne w zakładce Produkty zaznacz produkt, ponownie kliknij w  i wybierz z rozwijanego menu Przyjmij na magazyn zaznaczone.
 2. Program wyświetli komunikat z informacją o tym, że przed przyjęciem towaru na magazyn należy zapisać zmiany w zadaniu produkcyjnym. Kliknij w .
 1. Otworzy się okno PW, w którym należy ustawić parametry dokumentu przychodu wewnętrznego. Zostaw bieżącą datę i kliknij .
 2. Otworzy się okno Przychód wewnętrzny. W zakładkach Produkty i Pozycje znajduje się lista produktów zaznaczonych w oknie Zadanie produkcyjne wraz z danymi na ich temat (wymagana ilość, cena zakupu, itd.). Kliknij w .
 3. Otworzy się okno Parametry funkcji umożliwiające ustawienie parametrów wydruku. Kliknij w , aby otworzyć okno podglądu wydruku. Program wygenerował dokument przychodu wewnętrznego.
 1. Kliknij w , aby wydrukować dokument lub zamknij okno bez drukowania. 
 2. W zakładce Produkty program dodał do produktu informacje dotyczące dokumentu PW. W kolumnach Ilość zwrócona program przepisał wartość z dokumentu PW. W zakładce Powiązane dokumenty PW widoczny jest wygenerowany dokument PW.
 3. okno Zadanie produkcyjne.

Krok 6: Wykonanie zadań i zamknięcie zlecenia

Ręczne zamknięcie zadania

Aby wykonać pojedyncze zadanie:

 1. Zaznacz zadanie Mieszanie na liście zadań (musi to być to zadanie, dla którego w poprzednich krokach wykonaliśmy operację pobrania składników z magazynu, wyliczenia produkcji i zwrócenia produktów).
 2. Kliknij w  i z rozwijanego menu wybierz Zamknij zadanie.
 3. Status zadania zmienił się na .

Wykonanie zadania

Aby zamknąć zadanie:

 1. Zaznacz kolejne zadanie z listy (Formowanie). Nie ma potrzeby, aby dla tego zadania były wykonane operacje.
 2. Kliknij w  i z rozwijanego menu wybierz Wykonaj zadanie.
 3. Program wyświetli raport z wykonania zadania i zmieni status zadania na .
 1. Kliknij dwukrotnie w wiersz z zadaniem, aby otworzyć okno Zadanie produkcyjne. Przejrzyj zakładki w tym oknie i zobacz, że program automatycznie wykonał wszystkie operacje (pobrał składniki i wystawił dokument RW, wyliczył produkcję, a następnie przyjął produkty na magazyn i wystawił dokument PW).
   

Zamknięcie zlecenia

Aby zamknąć wszystkie zadania i zakończyć zlecenie:

 1. Kliknij w  i z rozwijanego menu wybierz Wykonaj zlecenie produkcyjne.
 2. Program wyświetli raport z wykonania wszystkich dotychczas nie wykonanych zadań i zmienia ich status na . Równocześnie zmieniono status zlecenia na .
 1. Kliknij dwukrotnie w wiersz z dowolnym zadaniem, aby otworzyć okno Zadanie produkcyjne. Przejrzyj zakładki w tym oknie i zobacz, że program automatycznie wykonał wszystkie operacje (pobrał składniki i wystawił dokument RW, wyliczył produkcję, a następnie przyjął produkty na magazyn i wystawił dokument PW).
 2. W menu głównym wybierz Magazyn → Stan magazynu. W magazynie widoczne jest 100 sztuk wyprodukowanego pieczywa z informacja o cenie zakupu, która jest wyliczonym kosztem produkcji.