Etap 2: Zdefiniowanie technologii produkcji

Technologia produkcji jest gotowym przepisem na wykonanie określonego produktu. Opisuje cały proces technologiczny, zbierając razem informacje dotyczące operacji, składników i półproduktów niezbędnych do uzyskania produktu końcowego. Technologia jest wykorzystywana podczas tworzenia zlecenia produkcji, dlatego ważne jest szczegółowe podanie wymaganych parametrów. Korzystając z gotowych technologii, zarządzanie produkcją sprowadza się do wczytania odpowiednich pozycji do zlecenia produkcji i na dokumenty magazynowe.

Cele:

 • zaimportowanie przykładowej technologii wraz ze wszystkimi zasobami i niezbędnymi kartotekami,
 • zapoznanie się z przykładową technologią i omówienie parametrów technologii,
 • omówienie operacji technologicznych,
 • dodanie operacji do zaimportowanej technologii.

Krok 1: Import przykładowej technologii

Aby importować technologię:

 1. Kliknij w poniższy link i zapisz plik w dogodnym dla siebie miejscu na swoim komputerze.
  technologia_wypiek_chleba.xml
 2. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Produkcja, a następnie Technologie z rozwijanego menu. Pojawia się okno Technologie.
 3. W prawym górnym rogu na niebieskim pasku znajduje się menu składające się z znaków graficznych . Kliknij w ikonę menu eksportu .
 4. W menu eksportu wybierz Import, a następnie Importuj technologie (xml).
 1. Otworzy się okno Plik do importu. Wskaż położenie pobranego pliku technologie_samouczek_RAKSSQL.xml i kliknij Otwórz.
 2. Otworzy się okno Parametry importu. W polu Importuj wybierz Pomijaj istniejące. Dzięki temu stworzone w poprzednim etapie zasoby i kartoteki, jeśli pokrywają się z tymi z importowanej bazy, zostaną zachowane. W polu Grupy wybierz Importuj pomijając istniejące.
 3. Zaznacz technologię Wypiek chleba i kliknij . Program zacznie importować technologię i na koniec wyświetli Raport z importu, w którym poda informacje o zaimportowanych zasobach, towarach i technologiach. Wszystkie składniki zostały zapisane w programie w odpowiednich słownikach i kartotekach.

Krok 2: Technologia

Aby uruchomić okno definiowania technologii:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Produkcja, a następnie Technologie z rozwijanego menu. Pojawia się okno Technologie z zaimportowaną w poprzednim kroku technologią Wypiek chleba.
 2. Nie otwierając okna edycyjnego technologii, w oknie podglądu możemy odczytać pewne dotyczące jej dane.
 1. Kliknij dwukrotnie na wiersz z technologią Wypiek chleba w głównej części okna Technologie. Otworzy się okno edycyjne Technologia.

  W górnym lewym panelu okna znajdują się dane dotyczące technologii, takie jak jej status i nazwa. Po prawej stronie znajdują się informacje o produkcie będącym finalnym wyrobem procesu technologii.
 1. W dolnym panelu okna Technologia znajdują się zakładki ze szczegółowymi informacjami o technologii.
 1. Kliknij w zakładkę Operacje. Przeanalizuj znajdujące się tu operacje, podpierając się poniższym opisem procesu produkcji chleba.
 1. Kliknij w zakładkę Zależności operacji. Zdefiniuj zależności pomiędzy kolejnymi operacjami (za pomocą przycisku ). W przypadku produkcji pieczywa każdy następny etap odbyć bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego.
 1. Kliknij w zakładkę Struktura składników. W tej chwili tylko dla pierwszej operacji zostały zdefiniowane składniki operacji (zaznaczone jasnym szarym kolorem). Ciemnoszarym kolorem zaznaczone są produkty kolejnych operacji. Chcielibyśmy stworzyć zależności, które przedstawiałyby ciągłość przepływu półproduktów między kolejnymi operacjami. Zostanie to omówione w kolejnym kroku.

Krok 3: Operacja

Aby otworzyć operację procesu technologicznego:

 1. W uruchomionym oknie Technologia Wypiek chleba kliknij dwukrotnie na operację Formowanie w zakładce Operacje.
 2. Otworzy się okno Operacja procesu technologicznego. W pierwszym panelu znajdują się pola z nazwą operacji wybraną ze słownika operacji.
 1. W kolejnych panelach (ZasobyMaszynyLudzie), korzystając ze zdefiniowanych uprzednio słowników zasobów produkcyjnych, określono szczegóły związane z operacją technologiczną.
 1. W panelu Maszyny i Ludzie znajdują się pola związane z czasem trwania operacji i jej kosztami.
 1. W dolnej części okna znajdują się zakładki, w których określane są składniki i produkty operacji. W zakładce Składniki kliknij w , a następnie Dodaj składnik. Pojawi się okno Składniki.
 1. Kliknij w w polu Z operacji i z listy wybierz Mieszanie. W polu Produkt wybierz Pół001 Ciasto. W polu Jedn. własna wpisz 50 (tyle kilogramów ciasta wytworzono w poprzedniej operacji i całość tego ciasta ma zostać podzielona na porcje i uformowana w bochenki). Kliknij w .
 2. Kliknij w zakładkę Produkty. Zobacz, że dodany już został produkt Ciasto o cesze porcjowane. Kliknij w , aby zapisać zmiany wprowadzone do operacji Formowanie.
 1. W oknie Technologia kliknij w zakładkę Struktura składników. Zobacz, że Ciasto całe zostało oznaczone jasnym szarym kolorem jako składnik operacji Formowanie.
 2. W ten sam sposób, powtarzając punkty 5 – 7, dodaj składniki dla kolejnych operacji i zobacz, jak wypłynęło to na strukturę składników.
Operacja Składnik
Garowanie Z operacji Formowanie Pół001, Ciasto Cechy: porc, 50 kg
Pieczenie Z operacji Garowanie Pół001, Ciasto Cechy: wyr, 50 kg
Leżakowanie Z operacji Pieczenie Pół002, Chleb Cechy: ciep, 100 szt.
Krojenie chleba Z operacji Leżakowanie Pół002, Chleb Cechy: ostu, 100 szt
 1. W następnym kroku dodamy ostatnią operację: Foliowanie chleba

Krok 4: Dodanie operacji

Aby dodać operację technologiczną do technologii:

 1. W uruchomionym oknie Technologia Wypiek chleba w zakładce Operacje kliknij w .
 2. Otworzy się okno edycyjne Operacja procesu technologicznego, omówione w poprzednim kroku.
 1. Uzupełnij okno, opierając się na powyższym przykładzie. Poniżej znajdziesz podpowiedzi.
 1. Po uzupełnieniu okna kliknij w . Operacja została dodana do listy w zakładce Operacje okna Technologia.
 2. Przejdź do zakładki Struktura składników. Zobacz, że do struktury został dodany Chleb krojony pakowany i jest on zgodny z produktem końcowym technologii. W ten sposób technologia Wypiek chleba została zdefiniowana do końca. Zmień Status technologii na . Kliknij w .