Eksport BO i RZiS do E-sprawozdania

W aplikacji E-sprawozdania istnieje możliwość ręcznego uzupełnienia Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat lub zaimportowania danych do aplikacji za pomocą plików o rozszerzeniu .CSV (przycisk „Importuj”).

Dane można uzupełnić bezpośrednio za pomocą Bilansu i RZiS stworzonego w programie RAKS w module Finansowo-Księgowym.

Po dodaniu zestawień należy przejść do zakładki Księgowość> Sprawozdanie finansowe> Eksport do e-sprawozdania.

Po wybraniu tej funkcji uzupełniamy dane:

– Rodzaj jednostki,

– Sposób prezentacji kwot.

Po uzupełnieniu pojawi się nowe okno, w którym wypełniamy dane odnośnie samych sprawozdań:

– Odbiorca Sprawozdania ( KRS lub szef KAS ),

– Zakres dat sprawozdania za jaki ma być sporządzony,

– Data sporządzenia sprawozdania finansowego,

-Tabela Bilansu ( wskazujemy jaki bilans ma zostać zaimportowany),

-Rachunek Zysków i Strat ( wskazujemy RZiS jaki ma zostać zaimportowany),

– Lokalizacja plików docelowego (wskazujemy na swoim komputerze gdzie dany plik ma zostać zapisany).

Po zatwierdzeniu i zapisaniu pliku pojawi się we wskazanej lokalizacji spakowany plik o rozszerzeniu .ZIP. Program wyświetli komunikat czy chcemy otworzyć samą aplikację E-sprawozdania.

Po otwarciu aplikacji wystarczy kliknąć w przycisk z trzema kropkami:

I wybrać funkcję Otwórz plik

Po wskazaniu pliku nastąpi zaczytanie danych do Bilansu oraz RZiS.