Synchronizacja zamówień

Statusy w BaseLinker

Zamówienia dodawane do BaseLinker mogą się znaleźć w różnych statusach. Przepływ zamówienia przez statusy można definiować w oparciu o akcje automatyczne BaseLinker:

Można nimi oczywiście sterować ręcznie (na przykład w fazie testów Integratora) poprzez zaznaczanie zamówień na liście i wykonywanie akcji Zmień status zamówień (działa dla zaznaczonych dokumentów):

Zasady importu zamówienia

Aby nasz Integrator podjął próbę zaimportowania zamówienia z BaseLinker co RaksSQL, muszą zostać spełnione konkretne warunki:

  1. Zamówienie musi być potwierdzone.
  • Zamówienie musi mieć status, który jest zgodny z tym, co zostało ustawione w Konfiguratorze w zakładce BaseLinker – Ustawienia:

W powyższym przypadku Integrator podejmie próbę importu dwóch zamówień ze statusem Do zamówienia do RaksSQL.

  •  Produkty znajdujące się na zamówieniu były wcześniej wyeksportowane z RaksSQL do BaseLinker w ramach przygotowywania Integratora do pracy.
  • Sposób płatności wybrany na zamówieniu jest zgodny ze sposobem zdefiniowanym w RaksSQL. Sposobu płatności nie jesteśmy w stanie zaimportować z BaseLinker, ponieważ w tym serwisie jest on prostym tekstem de facto, a w RaksSQL to skomplikowana kartoteka z wyborem rachunku bankowego i wieloma atrybutami.

            BaseLinker:

RaksSQL:

Import zamówień

Uruchomienie procedury importu zamówień z BaseLinker może odbyć się na dwa sposoby:

  • Ręcznie – poprzez wejście w Konfiguratorze do zakładki BaseLinker – Akcje i użycie przycisku Pobierz zamówienia.
  • Automatycznie – jeżeli w Konfiguratorze na zakładce BaseLinker – Akcje zostanie włączony przycisk Automatyczna synchronizacja zamówień, to procedura ta będzie się uruchamiać sama, zgodnie z ustawionym interwałem czasu (w sekundach).

Akcje:

Parametry:

Jeżeli Integrator podejmie próbę importu zamówień, zostanie to zakomunikowane na konsoli serwisu:

Zamówienia pojawią się wtedy w kartotece w RaksSQL:

Jeżeli nie zostaną znalezieni kontrahenci zgodni z zamówieniem w BaseLinker, to oni także zostaną zaimportowani do RaksSQL:

Po zaimportowaniu zamówienia do RaksSQL, jego status w BaseLinker powinien ulec zmianie zgodnie z ustawieniami na zakładce BaseLinker – ustawienia.

Tak też się stało:

Jeżeli w ustawieniach (BaseLinker – Ustawienia) wybrana została opcja umieszczenia numeru zamówienia z RaksSQL w BaseLinker:

To numer zostanie umieszczony tam, gdzie wybrał użytkownik w ustawieniach:

Problemy podczas importu zamówienia

Może się jednak zdarzyć, że zamówienie nie zostanie poprawnie zaimportowane do RaksSQL i wystąpią z nim jakieś problemy. Na przykład zostanie wpisany niezdefiniowany w RaksSQL sposób płatności. Takie zamówienie trafi wtedy do statusu ustalonego w ustawieniach:

W  polu Uwagi zamówienia pojawi się opis problemu, który wystąpił podczas importu:

Ponowny import tego samego zamówienia

Zamówienie, które zostało zaimportowane z BaseLinkera nie zostanie pobrane ponownie, nawet gdy zostanie mu zmieniony status w BaseLinker na taki, z którego zamówienia są importowane do RaksSQL. Nasz serwis zapamiętuje fakt, że dane zamówienie zostało już raz pobrane i nie pobierze go ponownie. Jednak jeżeli usuniemy je z bazy RaksSQL, przesuniemy do odpowiedniego statusu w BaseLinker i uruchomimy procedurę synchronizacji zamówień, to wtedy zamówienie zostanie ponownie pobrane do RaksSQL.