ZUS DRA w modułach księgowych

W programie została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca obliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej i wysokości samej składki dla przedsiębiorców (udziałowców) rozliczających PDOF według różnych trybów rozliczeń: skala podatkowa, stawka 19% (czyli liniowo) oraz ryczałt. Obliczenie bazuje na podstawie zapisów księgowych, bowiem od 1 stycznia 2022 roku podstawą składek zdrowotnych przedsiębiorców jest dochód/przychód uzyskany z działalności gospodarczej.

Funkcjonalność jest dostępna w menu: „Księgowość” >> „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Po wybraniu w menu „Księgowość” >> „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” uruchamia się okno przeglądowe.

Podobnie jak w przypadku okna deklaracji możliwe jest filtrowanie danych wg:

– roku,

– miesiąca,

– udziałowca,

oraz ograniczenie wyświetlania danych do udziałowców z zalogowanej firmy.

Pierwsze rozliczenie składek zdrowotnych

W celu dodania nowego rozliczenia składki należy wybrać z menu pod prawym przyciskiem myszy opcje „Dodaj składkę” lub kliknąć przycisk „Dodaj”, a następnie „Dodaj składkę”.

Pojawia się okno parametrów, w którym należy wybrać okres za jaki sporządzane będzie rozliczenie oraz udziałowca.

Po wybraniu udziałowca system prezentuje rodzaj opodatkowania (skala podatkowa, stawka 19% (czyli liniowo) bądź ryczałt), który jest przeniesiony z kartoteki danego udziałowca.

W przypadku rozliczenia podatku w formie ryczałtu, w pierwszym wprowadzanym dla udziałowca okresie rozliczeniowym, pojawia się dodatkowa opcja wyboru roku będącego podstawą do ustalenia progów przychodowych dla podstawy składek zdrowotnych.

Jeżeli zostanie wybrana opcja ustalania podstawy składek zdrowotnych na podstawie przychodu za rok poprzedni, pojawia się kontrolka z przedziałami przychodów i użytkownik ma możliwość wskazania przedziału kwotowego przychodów za rok poprzedni. Dla udziałowców, których rozliczenia za rok poprzedni były prowadzone w module “Finanse i Księgowość” w programie RAKS, możliwe jest ustalenie (wyliczenie) przedziału przychodów przez program. W tym celu należy użyć przycisku „Ustal próg”.

Po zatwierdzeniu parametrów składki zdrowotnej program automatycznie wyliczy podstawę i kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z formą opodatkowania właściwą dla udziałowca oraz zgodnie ze stawką składki (9% oraz 4,9%) właściwą dla tej formy (bądź zgodnie z progiem przychodowym, w przypadku ryczałtu).

Podstawę wymiaru składek oraz stawkę składki zdrowotnej można ręcznie modyfikować po zaznaczeniu parametru „Ustaw ręcznie”.

Wyliczone wartości po zapisaniu rozliczenia widoczne są w oknie przeglądowym.

Wydruk rozliczenia składki zdrowotnej

W programie możliwe jest przygotowanie wydruku rozliczenia składki zdrowotnej.

Wydruk dostępny jest z następujących miejsc:

  1. Spod prawego przycisku myszy

2. Spod ikony drukarki w prawym górnym rogu okna przeglądowego

Rozliczenie składki zdrowotnej w kolejnych miesiącach

W kolejnych miesiącach rozliczania składek możliwe jest użycie funkcji „Dodaj składkę za kolejny okres”, która naliczy w tle i doda rozliczenie składki dla udziałowca, na którym jesteśmy ustawieni w oknie przeglądowym. Do naliczenia zostaną użyte domyślnie parametry z poprzedniego rozliczenia składek.

Można również dodać rozliczenie składki zdrowotnej w sposób analogiczny do dodawania pierwszego rozliczenia. Dostępne będą wówczas parametry, umożliwiając ich ewentualną modyfikację.

Korekta rozliczenia składek zdrowotnych

W przypadku konieczności dokonania korekty składek, dla zachowania wcześniejszych rozliczeń, można wykorzystać funkcję „Dodaj korektę składki”. Wykorzystanie funkcji korekty pozwoli na zachowanie poprzednich wersji rozliczenia.

Podczas korekty program ponownie pobierze aktualne dane (z dokumentów księgowych i z ustawień kartoteki udziałowca) i je przeliczy aktualizując wartości przychodów, kosztów, składek na ubezpieczenie społeczne oraz ponownie wyliczy podstawę składki zdrowotnej i jej wartość.

Po dokonaniu korekty należy zweryfikować, czy nie istnieje konieczność skorygowania kolejnych rozliczeń składki zdrowotnej dla miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonano korekty.