Instrukcja migracji Firebird 2.5 do 4.0

INSTRUKCJA MIGRACJI FIREBIRD 2.5 NA 4.0 Z UŻYCIEM INSTALATORA

W celu dokonania migracji serwera z Firebird 2.5 na Firebird 4.0 należy użyć instalatora z dodatkowym parametrem uruchamiającym proces migracji. W celu uzyskania parametru oraz instrukcji procesu wprowadzenia prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.  

Parametr działa tylko dla systemów, gdzie Firebird 2.5 był instalowany poprzez Instalator RAKSSQL
(nie działa jeżeli Firebird 2.5 był instalowany osobno poprzez instalator Firebird).


Aby rozpocząć proces migracji należy uruchomić instalator RAKSSQL.

W pierwszym oknie instalacyjnym pojawi się pytanie o chęć dokonania aktualizacji i zgodę na deinstalację starej wersji.

W kolejnym oknie należy potwierdzić lub zaprzeczyć na pytanie o chęć rozpoczęcia procesu migracji na nowszą wersję Firebird.

*W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie z  poprzedniego okna proces instalacji zostanie przerwany.

Jeżeli wcześniej została potwierdzona chęć migracji to w kolejnym oknie pojawi się podpowiedź, którą z wersji Firebird chcemy zainstalować.

A następnie pytanie o katalog instalacji

*Proponujemy zachować domyślne katalogi

W kolejnym oknie będzie widoczny proces instalacji binariów programu RAKS

W następnym kroku będzie widoczne okno migratora z parametrami konwersji baz.

W oknie tym będzie też widoczna ścieżka do katalogu w którym zostaną wykonane kopie (backupy) baz danych podlegające konwersji. W jednym z następnych kroków zostaną odtworzone do folderu xxx4.

Domyślnie jest to katalog temp zalogowanego użytkownika w Windows. Dodatkowo będzie tworzony podkatalog (z nr guid w nazwie) rozdzielny dla każdej konfiguracji.

Dla celów bezpieczeństwa aby mieć dostęp do dodatkowego backupu katalog ten nie jest czyszczony w procesie migracji, dlatego należy go samodzielnie wykasować jeżeli jest taka potrzeba.  Zostanie też samodzielnie wyczyszczony przez Windows w sytuacji przepełnienia dysku.

W omawianym oknie procesu są również wyświetlone wszystkie zapisy konfiguracji programu RAKSSQL. Będą tam odczytane z pliku konfiguracyjnego (config.xml) ścieżki położenia katalogu z bazami danych oraz sugestia w jakim folderze zostaną zapisane bazy danych po konwersji.

Aby zachować pierwotne bazy danych sprzed konwersji nowe bazy przemigrowane będą przechowywane w nowym katalogu.

Domyślnie będzie to katalog w tym samym miejscu co katalog pierwotny, nazwa będzie również prawie identyczna, z tą różnicą, że na końcu nazwy katalogu pojawi się cyfra 4 (sugerująca, że będą tam bazy po migracji do Firebird 4).

*Można też wskazać własną ścieżkę nowego katalogu.

Przykład :

Pierwotna nazwa katalogu Data , nowa nazwa będzie brzmiała Data4 a lokalizacja folderów nie zmieni się.

Przejście do dalszego etapu należy potwierdzić przyciskiem „kopiuj bazy”

Następne okno będzie pokazywać postęp kopiowania baz.

Widoczne będą informacje, która z konfiguracji obecnie kopiuje się

Po prawidłowym (zakończonym sukcesem) przekopiowaniu baz danych nastąpi proces wymiany Firebird z wersji 2.5 na 4.0.

Po zainstalowaniu Firebird 4.0 i przejęciu kontroli nastąpi najważniejszy proces, czyli odtworzenie danych z wykonanej kopii wraz z konwersją baz.

Domyślnie kopie zostaną pobrane z wcześniej wskazanego miejsca a odtworzenie do katalogu, który także był wskazany. W tym oknie nie da się już zmienić położenia katalogów a edycja będzie zablokowana. 

Poniżej okna procesu odtwarzania danych z kopii wykonanej w poprzednich etapach:   

Okno odtwarzania

Okno procesu, na którym widać postęp i kolejność odtwarzanych baz

Po zakończonym procesie odtwarzania baz danych w tle zostanie dokonana aktualizacja RAKSSQL do najnowszej wersji (zgodnej z pobranym instalatorem). Na koniec procesu pojawi się okno potwierdzające zakończenie instalacji:

Po wykonaniu powyższych czynności otrzymamy program RAKSSQL w najnowszej wersji, zainstalowany Firebird 4.0, bazy danych zmigrowane, zmodyfikowane zapisy w pliku konfiguracyjnym związane z nowym położeniem katalogów z bazami danych po konwersji.

Natomiast bazy danych są jeszcze w starej, niezaktualizowanej wersji, jaka była przed migracją.

I jak w każdej aktualizacji RAKSSQL po zakończonym procesie podmiany programu, należy wejść do modułu Administrator, do sekcji Uaktualnienie a następnie zaznaczyć wszystkie bazy danych i nacisnąć przycisk Aktualizuj.

W poniższym oknie potwierdzamy kontynuację

Pojawi się okno procesu aktualizacji:

Okno zakończonej prawidłowo aktualizacji :

Po tej czynności cały proces migracji i aktualizacji zostaje zakończony.

System powinien być sprawny, działający, w nowszej wersji a bazy danych zarządzane na nowym Firebirdzie 4.0

Czynności migracji czy uaktualnienia baz danych wykonujemy tylko na głównym komputerze, gdzie są położone bazy oraz Firebird.  

Po udanej migracji i aktualizacji na kolejnych stanowiskach wymieniamy tylko klienta RAKSSQL,
o ile stanowisko nie korzysta z NetClienta.