Instrukcja migracji Firebird 2.5 do 4.0

INSTRUKCJA MIGRACJI FIREBIRD 2.5 NA 4.0 Z UŻYCIEM INSTALATORA

W celu dokonania migracji serwera z Firebird 2.5 na Firebird 4.0 należy użyć instalatora tego samego, który używamy do aktualizacji systemu RAKSSQL. Migracja będzie dodatkowym elementem aktualizacji.  

Aby rozpocząć proces migracji należy uruchomić instalator RAKSSQL.

W pierwszym oknie instalacyjnym pojawi się pytanie o chęć dokonania aktualizacji i zgodę na deinstalację starej wersji.

W kolejnym oknie pojawi się propozycja migracji Firebird do najnowszej wersji 4.0 z wersji aktualnej.

Należy potwierdzić by przejść do kolejnych kroków migracji. 

*W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie z  poprzedniego okna proces instalacji zostanie przerwany.

W kolejnym oknie będzie sugestia, którą z wersji Firebird 4.0 chcemy zainstalować

A następnie pytanie o katalog instalacji

*Proponujemy zachować domyślne katalogi

W kolejnym oknie będzie widoczny proces instalacji binariów programu RAKS

W następnym kroku będzie widoczne okno migratora z parametrami konwersji baz.

W oknie tym będzie też widoczna ścieżka do katalogu w którym zostaną wykonane kopie (backupy) baz danych podlegające konwersji.

Domyślnie jest to katalog temp zalogowanego użytkownika w Windows. Dodatkowo będzie tworzony podkatalog (z nr guid w nazwie) rozdzielny dla każdej konfiguracji.

Dla celów bezpieczeństwa aby mieć dostęp do dodatkowego backupu katalog ten nie jest czyszczony w procesie migracji, dlatego należy go samodzielnie wykasować jeżeli jest taka potrzeba.  Zostanie też samodzielnie wyczyszczony przez Windows w sytuacji przepełnienia dysku.

W omawianym oknie procesu są również wyświetlone wszystkie zapisy konfiguracji programu RAKSSQL. Będą tam odczytane z pliku konfiguracyjnego (config.xml) ścieżki położenia katalogu z bazami danych oraz sugestia w jakim folderze zostaną zapisane bazy danych po konwersji.

Aby zachować pierwotne bazy danych sprzed konwersji nowe bazy przemigrowane będą przechowywane w nowym katalogu.

Domyślnie będzie to katalog w tym samym miejscu co katalog pierwotny, nazwa będzie również prawie identyczna, z tą różnicą, że na końcu nazwy katalogu pojawi się cyfra 4 (sugerująca, że będą tam bazy po migracji do Firebird 4).

*Można też wskazać własną ścieżkę nowego katalogu.

Przykład :

Pierwotna nazwa katalogu Data , nowa nazwa będzie brzmiała Data4 a lokalizacja folderów nie zmieni się.

Przejście do dalszego etapu należy potwierdzić przyciskiem „kopiuj bazy”

Następne okno będzie pokazywać postęp kopiowania baz.

Widoczne będą informacje, która z konfiguracji obecnie kopiuje się

Po prawidłowym (zakończonym sukcesem) przekopiowaniu baz danych nastąpi proces wymiany Firebird z wersji 2.5 na 4.0

Po zainstalowaniu Firebird 4.0 i przejęciu kontroli nastąpi najważniejszy proces, czyli odtworzenie danych z wykonanej kopii wraz z konwersją baz.

Domyślnie kopie zostaną pobrane z wcześniej wskazanego miejsca a odtworzenie do katalogu, który także był wskazany. W tym oknie nie da się już zmienić położenia katalogów a edycja będzie zablokowana. 

Poniżej okna procesu odtwarzania danych z kopii wykonanej w poprzednich etapach:   

Okno odtwarzania

Okno procesu, na którym widać postęp i kolejność odtwarzanych baz

Po zakończonym procesie odtwarzania baz danych w tle zostanie dokonana aktualizacja RAKSSQL do najnowszej wersji (zgodnej z pobranym instalatorem). Na koniec procesu pojawi się okno potwierdzające zakończenie instalacji:

Po wykonaniu powyższych czynności otrzymamy program RAKSSQL w najnowszej wersji, zainstalowany Firebird 4.0, bazy danych zmigrowane, zmodyfikowane zapisy w pliku konfiguracyjnym związane z nowym położeniem katalogów z bazami danych po konwersji.

Natomiast bazy danych są jeszcze w starej, niezaktualizowanej wersji, jaka była przed migracją.

I jak w każdej aktualizacji RAKSSQL po zakończonym procesie podmiany programu, należy wejść do modułu Administrator, do sekcji Uaktualnienie a następnie zaznaczyć wszystkie bazy danych i nacisnąć przycisk Aktualizuj.

W poniższym oknie potwierdzamy kontynuację

Pojawi się okno procesu aktualizacji:

Okno zakończonej prawidłowo aktualizacji :

Po tej czynności cały proces migracji i aktualizacji zostaje zakończony.

System powinien być sprawny, działający, w nowszej wersji a bazy danych zarządzane na nowym Firebirdzie 4.0

Czynności migracji czy uaktualnienia baz danych wykonujemy tylko na głównym komputerze, gdzie są położone bazy oraz Firebird.  

Po udanej migracji i aktualizacji na kolejnych stanowiskach wymieniamy tylko klienta RAKSSQL.