Tworzenie struktury akceptantów i podwładnych

Aplikacja E-Pracownik obsługuje opcjonalny tryb dwuetapowej akceptacji wniosków urlopowych. Jeżeli tryb dwuetapowej akceptacji jest włączony, należy zdefiniować strukturę zależności między Akceptantami, a pracownikami. Zależność ta określa, który Akceptant zatwierdza wnioski urlopowe pracownikom. W aplikacji można zdefiniować dowolną ilość użytkowników z rolą Akceptanta. Każdemu z zdefiniowanych Akceptantów można przydzielić dowolną ilość pracowników. Pracownicy mogą być przydzielani do różnych Akceptantów jednocześnie. W dwuetapowym trybie akceptacji wniosków urlopowych Akceptant akceptuje wnioski tylko przydzielonym mu pracownikom.

Aby stworzyć strukturę akceptantów, należy uruchomić funkcję „Struktura akceptantów” dostępną z poziomu Menu głównego lub Paska nawigacyjnego na pulpicie „Kadry”.

Po uruchomieniu funkcjonalności, na ekranie pojawi się następująca strona:

Struktura akceptantów

Na stronie widoczny jest przycisk umożliwiający dodanie (przydzielenie) pracownika do wybranego z listy Akceptanta oraz lista przydzielonych do niego pracowników. Aby przydzielić pracownika należy najpierw z listy Akceptantów wybrać odpowiedniego użytkownika, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj pracownika”. Na ekranie pojawi się następujące okno:

Przydzielanie pracownika do Akceptanta

W oknie zostanie wyświetlona lista wszystkich zarejestrowanych w E-pracowniku użytkowników, którzy nie są jeszcze przydzieleni do wybranego wcześniej Akceptanta. Aby przypisać odpowiednich pracowników, należy zaznaczyć pusty kwadrat narysowany przy nazwisku każdego z pracowników i nacisnąć przycisk „Przypisz zaznaczonych pracowników”.

Zaznaczeni pracownicy pojawią się na liście przypisanych pracowników wybranego wcześniej Akceptanta. Lista zawiera następujące dane:

  • Nazwisko i imię pracownika
  • E-mail pracownika
  • Role pracownika
  • Przycisk „Usuń” umożliwiający odpięcie pracownika od Akceptanta

Jeżeli pracownik nie będzie przydzielony do żadnego Akceptanta, a jest włączony tryb dwuetapowej akceptacji wniosków urlopowych, to nikt nie będzie mógł zatwierdzić jego wniosków urlopowych.