Środki Trwałe – Tworzenie dokumentów do wydarzeń

W module Finansowo – Księgowym istnieje możliwość dodania wydarzeń do środka trwałego. Na ich podstawie tworzymy dokumenty, które automatycznie przenoszone są na listę dokumentów księgowych domyślnie ze statusem niezarejestrowane.

Dokumenty wydarzeń ST można wystawiać w dowolnej ilości. Może to być jeden dokument w miesiącu zawierający wszystkie wydarzenia lub tyle dokumentów ile wydarzeń.

Dodawanie dokumentu wydarzeń następuje po uruchomieniu przycisku Dodaj

W zakładce Środki Trwałe -> Dokumenty wydarzeń ST.

Po dodaniu dokumentu należy przypisać do niego wydarzenia oraz zapisać dane. Przypisanie wydarzeń oraz usunięcie przypisań następuje po uruchomieniu przycisku Operacje.

Dla każdego przypisanego wydarzenia można wyświetlić podgląd szczegółów tego wydarzenia – przycisk F3 lub klawisz OPERACJE/Pokaż szczegóły wydarzenia.

Po wystawieniu takiego dokumentu i przypisaniu do niego wydarzeń pojawi się on jako nagłówek dokumentu księgowego na liście dokumentów księgowych, ze statusem „niezarejestrowany”.  W oknie tym możliwe jest automatycznie rozksięgowanie dokumentów wydarzeń środków trwałych przy użyciu wzorców księgowania. Aby użyć wzorca, należy uruchomić przycisk Operacje

(na liście dokumentów księgowych)  i wybrać opcję „Rozksięgowanie automatyczne”.

Po rozksięgowaniu (odbywa się ono to na podstawie wzorca) zmienia się status dokumentu na „w buforze – niesprawdzony”.

Zaawansowane wystawianie dokumentu wydarzeń

Program umożliwia tworzenie dokumentów wydarzeń środków trwałych w sposób automatyczny.

Funkcja dostępna jest w trzech miejscach:

1. Środki trwałe/Dokumenty/Zaawansowane wystawianie dokumentu wydarzeń,
2. Wydarzenia/Operacje/Zaawansowane wystawianie dokumentu wydarzeń,
3. Dokumenty wydarzeń/Dodaj/Zaawansowane dodawanie dokumentu wydarzeń.

Należy wypełnić zestaw danych, które pomogą przefiltrować wydarzenia i środki trwałe, których ma dotyczyć dokument.

Wpisać:

  • Datę tworzonego dokumentu,
  • Wybrać kod dokumentu – jest wymagany,
  • Wskazać za jaki okres mają być brane pod uwagę dokumenty,
  • Zaznaczyć rodzaje wydarzeń,
  • Można wpisać maskę numeru ewidencyjnego środka, wskazać typ środków, miejsce użytkowania, rodzaj księgowy, grupę, zestaw, osobę odpowiedzialną lub użytkującego.