Otwarcie roku obrotowego

Aby otworzyć nowy rok obrotowy w programie RAKS w module Finanse i Księgowość należy wywołać okno „Wybór roku obrotowego”.
Można to zrobić na dwa sposoby:

– z paska zakładek: Administracja -> Zmiana -> Zmiana roku obrotowego,

– z paska stanu zazwyczaj widniejącego w dole okna, klikając na kafelek z rokiem obrotowym.

W oknie Wybór roku obrotowego należy wybrać opcję „Dodaj”.

Pojawi się okno, gdzie jest możliwość wskazania danych definiujących nowy rok.

W polu „Typ” pojawią się do wyboru dostępne w zależności od posiadanych funkcjonalności w licencji typy lat obrotowych: Księga handlowa, Księga Przychodów i Rozchodów i/lub Ryczałt.
Wybór typu warunkuje, które dalsze opcje w oknie będą aktywne.

Następnie należy wskazać numer roku i jego daty graniczne.

Pole „Załóż wzorcowy plan kont” jest dostępne tylko dla roku obrotowego Księga handlowa i powoduje założenie wzorcowego planu kont. Jeżeli przycisk wzorcowego planu kont jest zaznaczony, opcje z sekcji „Import planu kont” są niedostępne.

W kolejnej sekcji „Import” istnieje możliwość wskazania, z której prowadzonej w programie firmy i roku obrotowego chcemy skopiować niektóre ustawienia.

Domyślnie podpowie się ta sama firma i najnowszy założony w niej rok.

Zaimportować możemy, w zależności od typu roku obrotowego, takie dane jak: schematy księgowe, parametry roku obrotowego, plan kont, powiązania między planem a sprawozdaniami, grupy operacji.

Ostatnia część „Domyślny kod dokumentu” zawiera możliwość założenia domyślnego kodu dokumentu DK. Ta opcja jest stosowana zazwyczaj tylko przy zakładaniu pierwszego roku w firmie.

Po uzupełnieniu danych zapisujemy okno, oczekując aż program zakończy proces zakładania roku obrotowego.

UWAGA: przy zatwierdzaniu roku pojawi się potwierdzenie:

Zgodnie z komunikatem po zapisaniu roku nie ma możliwości zmian jego dat, a po dokonaniu zapisów usunięcia go. Zatem przed zatwierdzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na dane jakie zostały uzupełnione.