Zarządzanie sprzedażą

Współpraca modułu CRM z modułem Sprzedaż pozwala na zarządzanie sprzedażą poprzez planowanie określonych działań związanych z danym klientem i obserwowanie postępów pracy. W tym ćwiczeniu zostanie pokazane, jak dodawać szansę sprzedaży, która zawiera informację o prawdopodobieństwie zakończenia pracy z klientem sukcesem (czyli sprzedażą), jak powiązać ofertę z szansą sprzedaży i jakie informacje możemy uzyskać z okna przeglądowego.

Cele:

 • nauczenie się dodawania szansy sprzedaży,
 • dodanie do szansy sprzedaży aktywnej oferty,
 • zapoznanie się ze sposobami dostosowywania okna przeglądowego do własnych potrzeb i prezentacja lejka sprzedaży.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • wykonanie ćwiczeń z samouczka dla modułu Sprzedaż, ze szczególnym uwzględnieniem kartoteki towarów,
 • założona firma, wykonanie poprzednich ćwiczeń z modułu CRM.

Krok 1: Szansa sprzedaży

Aby dodać szansę sprzedaży:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie . Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie modułu, otworzy się okno wyboru firmy, a następnie okno Zmiana magazynu. Domyślnie w programie zdefiniowany jest Magazyn 1. Zaznacz go i kliknij .
 3. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz CRM, a następnie Zarządzanie sprzedażą→ Szanse sprzedaży.
 1. Pojawi się okno Szanse sprzedaży. W głównej części okna znajduje się lista szans sprzedaży, która obecnie powinna być pusta. Po lewej stronie okna znajduje się panel filtrujący, który umożliwia wyszukanie dokumentów szansy sprzedaży zgodnie z określonymi przez użytkownika parametrami (np. data wystawienia, kontrahent, data ostatniej modyfikacji).
  Kliknij w w dolnej części okna.
 2. Otworzy się okno Szansa sprzedaży. W panelu Kontakt w polu Nazwa skrócona kliknij w przycisk . Otworzy się okno Kontakty, w którym wyświetla się lista odbiorców. Znajdź i zaznacz firmę KUBAS, a następnie kliknij w . Dane odbiorcy zostały przepisane z kartoteki kontrahenta do odpowiednich pól.
 1. W tym samym panelu poniżej znajduje się sekcja Dane podstawowe, w której należy określić parametry szansy sprzedaży. W polu Status (etap) kliknij w przycisk . Otworzy się okno Etapy szans sprzedaży z graficznym przedstawieniem opcji dostępnych domyślnie w programie. Zaznacz Wysłanie oferty i kliknij w .
 1. W polu Źródło szansy zostaw wpisany Internet, a w polu Priorytet zostaw Normalny.
 1. W panelu po prawej stronie program uzupełnił sekcję Szansa sprzedaży zgodnie z kodem dokumentu. Możesz zmienić daty otwarcia i zamknięcia zgodnie z własnymi potrzebami.
 2. W sekcji Wartość w polu Sposób liczenia można wybrać, czy program ma pobierać wartość prawdopodobieństwa sprzedaży z ustawionego statusu (opcja Automatyczny), czy ma być wpisywane ręcznie (opcja Ręczny). Zostaw opcję Automatyczny. W polu Prawdopodobieństwo [%] program wpisał wartość 20% odpowiadającą statusowi Wysłanie oferty. Pola dotyczące wartości będą niedostępne do momentu dodania oferty.
 3. Poniżej znajduje się sekcja Odpowiedzialność, w której można ustawić osobę odpowiedzialną za daną szansę sprzedaży i sekcja Zamknięcie, w której oznacza się powód zamknięcia szansy. W obu sekcjach zostaw ustawienia domyślne.
 4. W dolnej części okna dostępne są różne zakładki pozwalające podać więcej informacji na temat szansy sprzedaży. Przejdź do zakładki Operacje i kliknij w . Otworzy się okno Operacje, w którym w głównej części powinna być widoczna dodana w poprzednim ćwiczeniu operacja Kontakt telefoniczny z odbiorcą.
 1. Zaznacz operację Kontakt telefoniczny z odbiorcą i kliknij w . Operacja została powiązana z szansą sprzedaży i pojawiła się na liście operacji w oknie Szansa sprzedaży.
 1. Kliknij w . Szansa sprzedaży została dodana do listy w oknie Szanse sprzedaży. Dla zaznaczonej szansy sprzedaży w dolnej części okna można przeglądać zakładki z danymi dodatkowymi, np. powiązanymi operacjami.

Krok 2: Oferta

Aby dodać ofertę:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż wybierz w menu głównym CRM, a następnie Zarządzanie sprzedażą → Szanse sprzedaży z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Szanse sprzedaży. W głównej części okna zaznacz szansę sprzedaży dodaną wcześniej w tym ćwiczeniu i kliknij w .
 3. Otworzy się okno Szansa sprzedaży. W dolnej części okna uruchom zakładkę Oferty i kliknij w .
 4. Otworzy się okno Oferta. W górnej części okna, w panelu po lewej stronie, program automatycznie uzupełnił dane kontrahenta i numer szansy sprzedaży, z którą ma być związana oferta.
  Zaznacz opcję  w polu Oferta aktywna.
 5. W panelu po prawej stronie program wpisał dane oferty sprzedaży, takie jak data wystawienia i waluta, w jakiej podane mają być ceny. Zostaw ustawienia domyślne.
 6. W dolnym panelu w zakładce Pozycje dodaje się kolejne artykuły do sporządzanej oferty. Kliknij w , a następnie Dopisz artykuł z rozwijanej listy.
 7. Otworzy się okno Dopisywanie towaru/opakowania. Okno to służy dodawaniu artykułów do oferty. W panelu Wybór artykułu w polu Identyfikator kliknij w przycisk .
 8. Pojawi się okno Kartoteka artykułów. Po lewej stronie znajduje się panel z podziałem na grupy zdefiniowane w kartotece towarów. Kliknij w przycisk przy grupie Wszystkie, aby rozwinąć całą strukturę. Następnie zaznacz grupę Plastyczne. Zaznacz Farby akwarelowe (Pla/0008) i kliknij .
 9. W oknie Dopisywanie towaru/opakowania program uzupełnił pola z danymi artykułu przepisanymi z kartoteki artykułu. Zwróć uwagę, że w panelu Stan magazynu wyświetlona jest informacja o dostępności towaru w magazynie i o cenie zakupu.
 10. W panelu Ilość artykułu w polu Jedn. własna wpisz 5.
 11. W panelu Cena sprzedaży w polu Cena netto wpisz 20. Program, na podstawie podanej przy definiowaniu artykułu stawki VAT, przeliczył i uzupełnił pole Cena brutto.
 12. Kliknij w . Artykuł (Farby akwarelowe) został dodany do listy w zakładce Pozycje w oknie Oferta, jednak okno Dopisywanie towaru/opakowania nadal jest aktywne i umożliwia wyszukanie i dodanie kolejnego artykułu.
 13. Powtórz punkty 10 – 14, aby dodać artykułu widoczne na poniższym rysunku.
 1. Po dodaniu wszystkich artykułów kliknij w  w oknie Dopisywanie towaru/opakowania. Następnie kliknij w w oknie Oferta, aby zapisać dokument.
 2. Pojawi się okno Parametry funkcji dla oferty, umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku oferty. Możesz wydrukować fakturę klikając w  lub zamknąć okno.
 1. Oferta została dodana w zakładce Oferty w oknie Szansa sprzedaży.
 1. Kliknij w , aby zamknąć okno Szansa sprzedaży i zapisać zmiany.

Krok 3: Przeglądanie szans i lejek sprzedaży

Okno przeglądowe

 • Ukrywanie kolumn

  Aby ukryć kolumnę kliknij na nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego Ukryj tę kolumnę.
 • Odkrywanie kolumn

  Aby ponownie wyświetlić ukrytą kolumnę kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek dowolnej kolumny i wybierz z menu kontekstowego Wybór kolumn. Otworzy się okno Dostosowanie, w którym znajduje się zbiór nagłówków dostępnych kolumn. Aby dodać kolumnę do tabeli należy złapać myszką za nagłówek i przeciągnąć go w odpowiednie miejsce w tabeli. W miejscach, w których można wstawić kolumnę pojawiają się dwie zielone strzałki.
 • Przenoszenie kolumn

  Aby przenieść kolumnę należy za nią chwycić myszą, przesunąć w odpowiednie miejsce i puścić.
 • Sortowanie w kolumnie

  Aby posortować wiersze zgodnie z wartością w danej kolumnie należy kliknąć w nagłówek tej kolumny. Obok nazwy kolumny pojawi się symbol strzałki, która wskazuje, czy sortowanie jest rosnące czy malejące.

Lejek sprzedaży

Aby dodać pokazać dane o szansach sprzedaży za pomocą lejka sprzedaży, w oknie Szanse sprzedaży kliknij w ikonę  w menu na granatowym pasku . Otworzy się okno Parametry, w którym należy ustawić przedział dat z którego mają być uwzględniane w zestawieniu szanse sprzedaży. Kliknij w . Otworzy się okno z graficznym przedstawieniem etapów szans sprzedaży.

W górnej części okna można przełączyć zakładkę na Wykres kołowy, aby zobaczyć dane zaprezentowane za pomocą wykresu kołowego, z uwzględnieniem ilości lub wartości danego etapu sprzedaży.