Etap 1: Uzupełnienie słowników zasobów

Zasoby produkcyjne to zbiór definiowanych przez użytkownika słowników. Słowniki te opisują strukturę produkcyjną (wydziały, stanowiska pracy, maszyny, pracownicy) oraz proces produkcji (technologie, operacje technologiczne). Uzupełnienie słowników ułatwia dostęp do istotnych informacji, które umożliwiają śledzenie i rozliczanie procesu produkcji. Czytelna struktura organizacyjna działu produkcji pozwala efektywnie zarządzać zasobami i przedstawić w przejrzysty sposób pełen obraz procesu technologii produkcji.

Cele:

 • zapoznanie się z rodzajami słowników i różnicami pomiędzy nimi,
 • uzupełnienie przykładowych elementów słowników, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach produkcji.

Krok 1: Wydział produkcyjny

Aby dodać wydział produkcyjny:

 1. Uruchom moduł Sprzedaż i wybierz domyślny Magazyn 1.
 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Produkcja → Zasoby produkcyjne → Wydziały produkcyjne. Otworzy się okno Wydziały produkcyjne, w którym znajduje się lista zdefiniowanych wydziałów produkcyjnych. O ile nie dodano wcześniej jakichś wydziałów, lista jest pusta.
 1. Kliknij , aby otworzyć okno Wydziały produkcyjne, w którym definiuje się wydział. Uzupełnij okno.
 1. Dodaj wydział wypieku ciastek.
 1.   okno Wydziały produkcyjne.

Krok 2: Gniazdo

Aby dodać gniazdo:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Produkcja → Zasoby produkcyjne → Gniazda. Otworzy się okno Gniazda produkcyjne, w którym znajduje się lista zdefiniowanych gniazd produkcyjnych. O ile wcześniej nie dodano jakichś gniazd, lista jest pusta.
 1. Kliknij w , aby otworzyć okno Gniazdo, w którym definiuje się gniazdo produkcyjne. Dodaj gniazda, zgodnie z poniższym rysunkiem.
 1. okno Gniazda produkcyjne.

Krok 3: Stanowisko pracy

Aby dodać stanowisko pracy:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Produkcja → Zasoby produkcyjne → Stanowiska pracy.
 1. Pojawi się okno Stanowiska pracy, które jest podzielone na panele.

  Po lewej stronie znajduje się panel Wydziały, w którym w graficzny sposób przedstawiona jest struktura organizacyjna produkcji. W głównej części okna znajduje się lista zdefiniowanych stanowisk pracy. O ile wcześniej nie dodano stanowisk pracy, lista jest pusta. Panel znajdujący się w dolnej części okna daje możliwość podglądu parametrów stanowiska pracy bez konieczności wchodzenia w jego okno edycyjne.

  Kliknij w , aby otworzyć okno edycyjne Stanowisko pracy. Utwórz stanowisko Formowania chleba w wydziale Pieczywo i przydziel je do gniazda Formowanie, stworzonego w poprzednim kroku (klikając najpierw w , a następnie w  w oknie Definiowanie powiązania stanowiska z gniazdem).
 1. Utwórz kolejne stanowisko – Foliarka do chleba.
 1. Zwróć uwagę, że w panelu Wydziały po lewej stronie powstał schemat przedstawiający graficznie zależności pomiędzy stanowiskami i gniazdami.

Krok 4: Pracownicy

Aby dodać pracownika:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Produkcja → Zasoby produkcyjne → Pracownicy.
 1. Pojawi się okno Pracownicy, które jest podzielone na panele.

  Po lewej stronie znajduje się panel Wydziały, w którym w graficzny sposób przedstawiona jest struktura produkcyjna. W głównej części okna znajduje się lista pracowników. O ile nie dodano wcześniej pracowników, lista jest pusta. Panel znajdujący się w dolnej części okna daje możliwość podglądu opisu i przynależności do grupy zawodowej pracownika bez konieczności wchodzenia w jego okno edycyjne.
 2. Kliknij w . Otworzy się okno Pracownik. Korzystając z kartoteki kontrahentów, należy wskazać pracownika. Kliknij w  w polu Pracownik. Otworzy się okno z kartoteką kontrahentów.
 3. Jeśli korzystasz z zaimportowanej przykładowej bazy kontaktów znajdź pracowników oddziału w Sulejówku, zaznacz Michała Zdebel i kliknij w . Program automatycznie wypełni pola PracownikNazwa skrócona i Nazwa pełna w oknie Pracownik. Jeśli korzystasz z własnej bazy kontaktów wybierz dowolnego pracownika.
 4. W polu Wydział kliknij w i wybierz wydział Pieczywo.
 5. W panelu Lista grup zawodowych, do których przypisany jest pracownik kliknij w . Otworzy się okno Definiowanie powiązania pracownika z grupa zawodową.
 6. Kliknij w w polu Nazwa grupy zawodowej. Otworzy się okno słownika Grupy zawodowe. W tym miejscu można wybrać grupę z listy lub dodać nową. Kliknij w , aby przejść do definiowania grupy.
 1. W oknie Grupy zawodowe zaznacz stworzoną grupę i kliknij w . W oknie Definiowanie powiązania pracownika z grupą zawodową kliknij w .
 1. Grupa została dodana do okna Pracownik. Kliknij w .
 1. W ten sam sposób dodaj jeszcze dwóch pracowników do wydziału Wypieku pieczywa z grupą zawodową Operator mieszalnika i trzech pracowników do wydziału Wypieku pieczywa z grupą zawodową Nadzór krajalnicy i pakowania, nazwa skrócona Nadzór krojenie (stawka godzinowa 15,00 PLN).

Krok 5: Operacja technologiczna

Aby dodać operację technologiczną:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Produkcja → Zasoby produkcyjne → Operacje technologiczne.
 1. Otworzy się okno Operacje technologiczne, z pustą obecnie listą operacji zdefiniowanych w programie. Kliknij w .
 2. Otworzy się okno Operacja technologiczna. Uzupełnij pola i kliknij w .
 1. Dodaj kolejną operację zgodnie z rysunkiem poniżej: