Nie nalicza się ulga zaliczki oraz koszty uzyskania – co należy sprawdzić

Koszty uzyskania i ulga zaliczki mogą naliczyć się tylko raz w miesiącu. W pierwszej kolejności więc sprawdzamy czy w miesiącu wypłaty naliczanej listy nie istnieje już wypłata z innej, wcześniej naliczonej listy, na której widnieje pracownik.

Jeśli lista jest pierwsza i jedyna wypłacona w danym miesiącu, sprawdzamy czy ustawione parametry firmy nie nakazują rozliczania KUP oraz ulgi na konkretnym rodzaju listy. W tym celu wchodzimy do zakładki Administracja -> Parametry -> Parametry firmy i w oknie parametrów szukamy sekcji Koszty uzyskania i ulga podatkowa. Jeśli obecnie naliczamy listę dodatkową i na niej spodziewamy się kosztów i ulgi, a w oknie parametrów jest ustawiona np. lista podstawowa, ulga i koszty nie nalicza się. Program będzie naliczał obie kwoty tylko na listach podstawowych.

Warto również sprawdzić ustawienia dla danego pracownika, które znajdują się w zakładce Kadrowe i Płacowe. Pola takie jak Koszty Uzyskania Przychodu czy ulga zaliczki są polami, które nie są wymagane do uzupełnienia, jednak istnieje możliwość wyboru takich jak :

Program umożliwia określenie przedziału czasowego (lub przedziałów czasowych) w którym obowiązują podwyższone koszty uzyskania przychodu. W pozostałym okresie naliczane są koszty zwykłe. Podwyższone koszty mogą dotyczyć jednego miesiąca/ kilku miesięcy/ całego roku.

Program umożliwia określenie przedziału czasowego (lub przedziałów czasowych) w którym przysługuje ulga zaliczki.

Jeśli przedział czasowy nie zostanie określony, ulga zaliczki nie zostanie odliczona.

Kwotę ulgi zaliczki należy wprowadzić uruchamiając opcję “Słowniki/ Dane stałe/ Zaliczki na PDOF”.

W kartotece pracownika, każdemu pracownikowi należy określić datę obowiązywania ulgi zaliczki. Ulga może być odliczana przez cały rok lub do wskazanej daty zakończenia. Jeśli nie zostanie wpisana data zakończenia, ulga zaliczki będzie naliczać się zawsze.

Przykładowo, jeśli pracownik podejmuje pracę w kilku zakładach pracy, tylko w jednym z tych zakładów składa oświadczenie PIT-2 (Załącznik1) dla celów stosowania ulgi.

W Oświadczeniu PIT-2 (Załącznik1) pracownik stwierdza że:

– nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

– nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

– nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 PDOFizU; dotyczy to dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub najmu

– nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego FGŚP,

– określa ten zakład pracy jako właściwy do stosowania odliczenia, w którym wyżej mowa, w przypadku gdy równocześnie osiąga od innych zakładów pracy dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakładczej