Sprzedaż walutowa i różnice kursowe

Wystawianie i księgowanie dokumentów w obcej walucie przebiega w sposób bardzo zbliżony do wystawiania i księgowania dokumentów w złotówkach. Efektem ubocznym prowadzenia sprzedaży walutowej jest powstawanie groszowych różnic podczas księgowania, wynikających z przeliczeń kwot netto, brutto i podatku VAT na złotówki i różnic kursowych, wynikających z innych kursów waluty w dniu sprzedaży i dniu zapłaty. 

Cele:

 • poznanie sposobów pobierania tabel kursowych,
 • prześledzenie dodawania i księgowania faktur walutowych,
 • rozliczenie faktury walutowej za pomocą wyciągu bankowego i automatyczne wygenerowanie rozrachunku różnic kursowych,
 • zaksięgowanie różnic kursowych

Tabele kursowe

Aby pobrać tabele kursowe z NBP:

 1. Uruchom okno Źródło importu (klikając na kafelek lub klikając w przycisk → Importuj zdalnie z NBP w oknie Tabele kursowe).
 2. Ustaw datę, wybierz tabelę kursową, rodzaj kursu i kliknij w .
 1. W oknie Parametry importu tabel kursowych kliknij .
 1. Zamknij raport z importu. Program pobrał wskazaną tabelę kursową.

Faktury walutowe w module Sprzedaż

Aby wystawić fakturę walutową:

 1. W module Sprzedaż dodaj fakturę (Sprzedaż → Sprzedaż [FV, PA, FE, WDT(T), RCZ, FO] → Dodaj → Dodaj fakturę VAT (FS)).
 2. Wskaż odbiorcę. Wybierz sposób płatności o odroczonym terminie (np. Przelew). W sekcji Waluta program podpowiada walutę domyślną dla danego kontrahenta. Jeśli domyślną walutą są PLN, zmień walutę na obcą.
 1. W polu Tabela kursowa program podaje tabelę obowiązującą w dniu wystawienia faktury, przy czym ważna jest data wpisana w polu Data wystawienia, a nie faktyczny dzień wystawienia faktury. W polu Kurs podaje przelicznik z tabeli. Jeśli nie pobrałeś aktualnej tabeli kursowej, kliknij w i pobierz tabelę kursową.
 1. Dodaj pozycje faktury. Program przeliczy ceny artykułów zgodnie z kursem wpisanym ręcznie lub wybraną tabelą. Możesz zmienić zarówno kurs jak i tabelę kursową dla pojedynczego artykułu w panelu Data dostawy/wykonania i kurs waluty.
 1. W podsumowaniu faktury widać kwoty netto, VAT i brutto wyrażone w euro. Zapisz fakturę sprzedaży.
 2. Przejdź do okna rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i zobacz, że program wygenerował rozrachunek w walucie obcej dla wystawionej faktury.

Księgowanie faktury walutowej

Aby zaksięgować fakturę w obcej walucie:

 1. W module Finanse i Księgowość otwórz do edycji fakturę wystawioną w module Sprzedaż (Księgowość → Dokumenty księgowe → zaznacz fakturę → ).
 2. Zmień status dokumentu, wpisz datę księgowania i wybierz kod. Program automatycznie wypełnia pola w panelu Dokument źródłowy pobierając dane z faktury wystawionej w module Sprzedaż.
 1. Dodaj dekrety (w zakładce Dekrety → Dodaj lub [Ins]).
 2. Uzupełnij numery kont. Jeśli wprowadzone do dekretu konto księgowe kontrahenta ma ustawioną walutę obcą, program automatycznie zmieni walutę dekretu na tę z konta. Jeśli ma ustawionej obcej waluty, zmień walutę.
 3. Podaj kwotę w walucie. Program automatycznie przeliczy podaną kwotę na złotówki.
 1. Dodaj wpis do rejestru VAT.
 1. Zapisz dokument.

Rozliczenie faktury walutowej

Aby rozliczyć fakturę walutową:

 1. Dodaj wyciąg bankowy (Finanse → Wyciągi bankowe → Dodaj). Uzupełnij pole Numer.
 1. Dodaj operację zapłaty za fakturę, np. importując rozrachunek (panel Operacje → → Importuj rozrachunki). Znajdź rozrachunek związany z fakturą walutową wystawioną w poprzednim kroku.
 1. Program wyświetli komunikat z pytaniem:
 1. Kliknij w . Program dodał operację powiązaną z należnością. W dolnej części okna, w panelu Rozliczenie różnic kursowych w innym dokumencie program wyświetlił różnicę wynikającą z różnic kursowych między dniem sprzedaży a dniem zapłaty.
 1. Kliknij w . Przejdź do okna Rozrachunków. Program automatycznie dodał rozrachunek (zobowiązanie) dla operacji z wyciągu bankowego i osobny rozrachunek z różnicami kursowymi obliczonymi na podstawie kursów walut obowiązujących w dnia sprzedaży i przyjęcia zapłaty.

Księgowanie różnic kursowych

Aby zaksięgować wyciąg bankowy z różnicami kursowymi:

 1. W module Finanse i Księgowość otwórz do edycji wyciąg bankowy wystawiony w poprzednim kroku (Księgowość → Dokumenty księgowe → zaznacz wyciąg → ).
 2. Zmień status dokumentu, wpisz datę księgowania i wybierz kod. Program automatycznie wypełnia pola w panelu Dokument źródłowy pobierając dane z wyciągu bankowego.
 3. Dodaj dekrety (w zakładce Dekrety → Dodaj lub [Ins]).
 4. Uzupełnij numery kont. Jeśli wprowadzone do dekretu konto księgowe kontrahenta ma ustawioną walutę obcą, program automatycznie zmieni walutę dekretu na tę z konta. Jeśli ma ustawionej obcej waluty, zmień walutę.
 5. Podaj kwotę w walucie. Program automatycznie przeliczy podaną kwotę na złotówki.
 1. Kliknij w . Program dodał dekret na kwotę operacji bankowej.
 2. W oknie Dokument księgowy kliknij w  i z rozwijanego menu wybierz Księgowanie różnic kursowych. Program automatycznie stworzy dekret dla różnic kursowych.
 1. Zapisz dokument.