Wyciąg bankowy

Wyciąg bankowy jest bardziej skomplikowanym dokumentem i stworzenie dla niego wzorca księgowań wymaga zastosowania znaczników. Znaczniki służą do oznaczania pewnych podobnych operacji w celu odróżnienia ich od innych.

Cele:

 • stworzenie przykładowego wzorca księgowań dla wyciągu bankowego,
 • pokazanie rozksięgowywania wyciągu za pomocą wzorca.

Krok 1: Wzorzec księgowania wyciągu bankowego

Aby stworzyć wzorzec księgowania:

 1. W uruchomionym programie w menu głównym wybierz Administracja → Księgowość → Wzorce księgowań. Otworzy się okno Wzorce księgowań.
 2. Kliknij w przycisk w dolnej części okna. Pojawi się okno Wzorzec księgowania.
 3. Uzupełnij pola w pierwszej części okna zgodnie z rysunkiem poniżej. Odznacz opcję Łącz rozrachunki – nie ma ona zastosowania dla wyciągu bankowego.
Parametr Opis
Typ dokumentu Należy z listy wybrać typ dokumentu. Po zmianie typu program wyświetli okno z komunikatem mówiącym o tym, że zmiana typu spowoduje usunięcie wszystkich pozycji. Należy wybrać Tak, w celu kontynuowania.
Dziennik FK Określa do jakiego dziennika program będzie przypisywał rozksięgowany dokument. Należy wybrać odpowiedni dziennik z listy, która pojawia się po kliknięciu na niebieską ikonkę . Dzienniki (kody dokumentów) są dodawane przez użytkownika po wybraniu w menu głównym Słowniki → Kody dokumentów.
Źródło daty księgowania Określa, która data z dokumentu źródłowego ma być pobierana jako data księgowania.
Źródło daty operacji gospodarczej Określa, która data z dokumentu źródłowego ma być pobierana jako data operacji gospodarczej.

Aby dodać dekrety:

 1. W dolnej części okna w zakładce Dekrety kliknij w przycisk . Pojawi się okno Wzorzec dekretacji.
 2. Dekret pierwszy będzie dotyczył operacji zapłaty za fakturę sprzedaży. Uzupełnij okno zgodnie z poniższym rysunkiem.
 1. Dekret drugi będzie dotyczył operacji zapłaty za fakturę zakupu. Uzupełnij okno uwzględniając poniższe informacje.
 1. Dekret trzeci będzie dotyczył operacji pobrania prowizji bankowej.
 1. Dekret czwarty będzie dotyczył operacji kapitalizacji odsetek.
 1. W oknie Wzorzec księgowania w zakładce Dekrety pojawiły się dodane dekrety.

Krok 2: Dodanie wyciągu bankowego

Aby utworzyć wyciąg bankowy:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Finanse, a następnie Wyciąg bankowy z rozwijanego menu. Pojawi się okno Wyciąg bankowy.
 2. W panelu Operacje kliknij prawym przyciskiem myszy i z rozwijanego menu wybierz Dodaj. Pojawia się okno Transakcja bankowa.
 3. Wprowadź transakcję pobrania prowizji bankowej. W tym celu w polu Kwota wpisz wartość ze znakiem ujemnym -30. W Opisie transakcji wpisz Prowizja bankowa. W polu Znaczniki kliknij przycisk Dodaj i z listy wybierz stworzony w poprzednim kroku znacznik PROWIZJA_BANKOWA. Zapisz transakcję. Transakcja została dodana do listy w panelu Operacje okna Wyciąg bankowy.
 4. Wprowadź transakcję kapitalizacji odsetek. W tym celu w polu Kwota wpisz wartość ze znakiem dodatnim 52. W Opisie transakcji wpisz Kapitalizacja odsetek. W polu Znaczniki kliknij przycisk Dodaj i z listy wybierz stworzony w poprzednim kroku znacznik KAPITALIZACJA_ODSETEK. Zapisz transakcję. Transakcja została dodana do listy w panelu Operacje okna Wyciąg bankowy.
 5. Wprowadź transakcję zapłaty za fakturę zakupu. W tym celu w polu Kwota wpisz wartość ze znakiem ujemnym -1 350. W polu Kontrahent kliknij w przycisk z wielokropkiem , aby wybrać dostawcę ze swojej bazy. W Opisie transakcji wpisz Zapłata za fakturę zakupu. Zapisz transakcję.
 6. Wprowadź transakcję zapłaty za fakturę sprzedaży. W tym celu w polu Kwota wpisz wartość ze znakiem dodatnim 1 240. W polu Kontrahent kliknij w przycisk z wielokropkiem , aby wybrać odbiorcę ze swojej bazy. W Opisie transakcji wpisz Zapłata za fakturę sprzedaży. Zapisz transakcję.
 1. Zapisz wyciąg bankowy. Wyciąg został dodany do Kartoteki wyciągów bankowych.

Krok 3: Rozksięgowanie wyciągu bankowego

Aby automatycznie rozksięgować wyciąg bankowy:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Dokumenty księgowe z rozwijanego menu.
 2. Na liście dokumentów księgowych znajdź wprowadzony w poprzednim kroku, niezarejestrowany wyciąg bankowy.
 3. Zaznacz wyciąg bankowy i kliknij w przycisk Operacje w dolnej części okna, a następnie z rozwijanej listy wybierz Rozksięgowanie automatyczne.
 1. Program wyszukał odpowiedni wzorzec i rozksięgował dokument za jego pomocą, co potwierdza wyświetlony raport.
 1. Sprawdź, czy dokument został prawidłowo rozksięgowany. W tym celu kliknij dwukrotnie na wyciąg bankowy. W panelu Dane dodatkowe i zakładce Dekrety widać, że program zaksięgował wpłaty i wypłaty na odpowiednich kontach zgodnie ze wzorcem księgowania.
 1. Zwróć uwagę, że status dokumentu został zmieniony na w buforze – niesprawdzony. Zmień status na zarejestrowany, aby dokument był uwzględniany w zestawieniach i deklaracjach.