Uprawnienia

Korzystanie z magazynu walut jest objęte systemem uprawnień, co oznacza, że  można nadawać oraz zabierać uprawnienia do pracy z magazynem walut w poszczególnych firmach, poszczególnym użytkownikom oraz grupom użytkowników.

Uprawnienie do pracy z magazynem walut można nadać/odebrać z poziomu modułu „Administrator” -> gałąź „Uprawnienia” -> zakładka „Uprawnienia wewnątrz firm” -> zakładka „Wspólne” -> gałąź „Finanse” -> sekcja „Magazyn walut” -> opcja „praca z magazynem walut”. 

Domyślnie uprawnienie „praca z magazynem walut” jest nadane (zaznaczone). Jeżeli użytkownik lub grupa użytkowników w danej firmie ma nie mieć dostępu do magazynu walut i nie może w nim pracować, należy to uprawnienie odebrać (odznaczyć). Uprawnienie do pracy z magazynem walut nie zostało „rozdrobnione” na bardziej szczegółowe uprawnienia, odpowiadające np. poszczególnym operacjom, jakie można wykonać w magazynie walut (dodawanie, edycja, usuwanie, importy, itp.). Zaznaczenie uprawnienia do pracy z magazynem walut daje prawo dostępu do opcji „Magazyn walut” w menu „Finanse”, a następnie uprawnia do wszelkich operacji, jakie można wykonać w obrębie magazynu walut, przy czym na dalszych etapach pracy z magazynem walut sprawdzane są inne, dotychczasowe uprawnienia do innych funkcjonalności niż magazyn walut, np. do „Planu Kont”, do rachunków bankowych, czy też do kas (tam, gdzie na potrzebę magazynu walut jest potrzebny dostęp do tychże kartotek). Sprawdzane są też dotychczasowe uprawnienia do wystawiania dokumentów księgowych oraz do nadawania określonego statusu dokumentu księgowego (na etapie wystawiania dokumentu księgowego z różnicami kursowymi, jakie zostaną wyliczone w magazynie walut).