Pasek pracownika (wynagrodzenia)

Pracownik zarejestrowany w E-Pracowniku ma możliwość podglądu wartości swojego wynagrodzenia i wszystkich składników z nim związanych. Zestawienie tych danych popularnie nazywane jest paskiem wynagrodzeń. Pracownik może dowolnie komponować zawartość swojego paska dodając lub ujmując z niego składniki wynagrodzenia. Aby uruchomić tą funkcjonalność należy wybrać z poziomu Menu funkcję „Pasek wynagrodzenia”. Kliknięcie na tej opcji spowoduje wyświetlenie na ekranie okna zawierającego listę domyślnych składników wynagrodzenia oraz ich wartości. Lista domyślnych składników definiowana jest w funkcji „Paski pracowników” dostępnej dla Kadrowej i Księgowej.  

Aby dodać składnik należy kliknąć na przycisku „Dodaj Składnik”.


Definiowanie paska wynagrodzeń

Pojawi się okno, na którym zostanie wyświetlona lista dostępnych do wyboru składników wynagrodzenia. Należy zaznaczyć składnik, a następnie kliknąć na przycisku „Dodaj zaznaczone składniki”.


Definiowanie paska wynagrodzeń


Wybrane składniki pojawią się na liście zawartości paska wynagrodzeń. Pracownik może zmienić kolejność składników, wydrukować pasek lub usunąć dowolny składnik. Istnieje też możliwość przywrócenia domyślnego wyglądu paska poprzez kliknięcie przycisku „Przypisz domyślną listę składników”.
Pracownik może obejrzeć składniki wynagrodzenia dla wybranej umowy oraz dla wybranego okresu płatniczego.

Niezależnie od zawartości paska wynagrodzeń pracownik dla każdej swojej umowy może podejrzeć „Składniki wynagrodzenia”. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu Menu po wywołaniu funkcji „Składniki wynagrodzenia”. Po uruchomieniu na ekranie wyświetli się lista składników.