Zarządzanie pracą

Moduł CRM umożliwia planowanie i zarządzanie pracą za pomocą zadań i operacji. Są one widoczne dla wszystkich użytkowników programu, dzięki temu jeden użytkownik, np. kierownik działu, może planować działania pracowników. W tym ćwiczeniu zostanie pokazane wykorzystanie zadań i operacji na przykładzie planowania przebiegu akcji promocyjnej w firmie dystrybuującej artykuły papiernicze.

Cele:

 • nauczenie się dodawania zadania głównego i zadań podrzędnych,
 • zapoznanie się z wykorzystaniem operacji do szczegółowego rejestrowania przebiegu czynności.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonanie ćwiczeń Logowanie do modułu CRM i Kontakty w CRM.

Krok 1: Zadania

Aby dodać zadanie:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i Moduł CRM, a następnie kliknij w .
 3. W uruchomionym module CRM w menu głównym wybierz Działania, a następnie Zadania z rozwijanego menu.
 4. Pojawia się okno Zadania. Po lewej stronie znajduje się panel umożliwiający ustawienie wyświetlania zadań z określonego okresu. W głównej części okna znajdują się dwie zakładki, które wyświetlają te same zadania w różnej formie graficznej.
 5. Kliknij w w dolnej części okna, a następnie Dodaj z rozwijanego menu. Otworzy się okno Zadanie. W polu Treść wpisz Akcja WITAJ SZKOŁO.
 6. W panelu Stan zadania w polu Priorytet kliknij w  i z rozwijanej listy wybierz Wysoki. W polu Status ustaw Nierozpoczęte.
 1. W panelu Ramy czasowe w polu Data rozpoczęcia wpisz 2015-07-01, godzina 08:00:00, a w polu Planowana data zakończenia 2015-09-30, godzina 17:00:00.
 1. Przejdź do zakładki Dane dodatkowe. W panelu Przypisanie zadania program automatycznie wpisał osobę tworzącą zadanie jako osobę zlecającą i wykonującą zadanie. W polu Osoba wykonująca zmień osobę na Beatę Listek. W panelu Odpowiedzialność w polu Osoba odpowiedzialna wybierz z listy Beatę Listek.
 2. W panelu Powiązania w polu Kontakt personalny kliknij w przycisk i w oknie Kontakty personalne kliknij dwukrotnie na Joannę Tomaszyk.
 1. Kliknij w . Zadanie zostało dodane do listy w oknie Zadania.

Krok 2: Zadania podrzędne

Aby dodać zadanie podrzędne:

 1. W uruchomionym oknie Zadania (z menu głównego Działania → Zadania), mając zaznaczone zadanie Akcja WITAJ SZKOŁO kliknij w  w dolnej części okna, a następnie Dodaj podrzędne z rozwijanego menu.
 2. Otworzy się okno Zadanie, dokładnie takie samo jak w poprzednim kroku.
 3. W ramach zadania Akcja WITAJ SZKOŁO można wyodrębnić dwa etapy, które będą reprezentowane przez zadania podrzędne. Dodaj zadania zgodnie z poniższą tabelą.
Zadanie Opis Osoba Rozpoczęcie Zakończenie
Przygotowanie oferty Stworzenie listy artykułów, które powinny być objęte promocją, opracowanie cenników Beata Listek 2015-07-06 08:00 2012-07-17 17:00
Promocja i realizacja Poinformowanie odbiorców o promocjach przygotowanych w ramach akcji i realizacja zamówień Urszula Maciąg 2015-07-20 08:00 2015-09-30 17:00

Na zakładce Zadania w oknie Zadania dodane zadania powinny wyglądać jak na rysunku poniżej:

Na zakładce Drzewo lepiej widoczne są zależności strukturalne zadań:

Krok 3: Operacje

Aby dodać operację do zadania:

 1. W uruchomionym module CRM wybierz w menu głównym Działania, a następnie Operacje z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Operacje. Po lewej stronie znajduje się panel umożliwiający ustawienie wyświetlania zadań z określonego okresu. W głównej części okna znajduje się lista operacji, która obecnie powinna być pusta. Kliknij w w dolnej części okna.
 3. Otworzy się okno Operacja. W polu Treść wpisz Kontakt telefoniczny z firmą KUBAS.
 4. W zakładce Dane podstawowe program uzupełnił automatycznie pola dotyczące osoby wykonującej. Kliknij w i wybierz ze schematu organizacyjnego Katarzynę Kowalską należącą do Zespołu A.
 5. W panelu Powiązania w polu Kontakt kliknij w . Otworzy się okno Kontakt, w którym znajdź firmę KUBAS, zaznacz ją i kliknij w . Dzięki temu operacja zostanie powiązana z kontrahentem.
 6. W panelu Ramy czasowe program podał w obu polach dzisiejszą datę. W polu Data zakończenia program dodaje do wpisanej daty i godziny czas wynikający z pomiaru czasu trwania.

  Zgodnie z założeniem ćwiczenia rozmowa telefoniczna będzie miała miejsce 20 lipca. W obu polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia wpisz 2015-07-20 10:00:00.
 1. Kliknij w zakładkę Zadania. W polu Zadania nadrzędne kliknij w .
 2. Otworzy się okno Zadania z listą zadań. Zaznacz zadanie Promocja i realizacja i kliknij w . Operacja została powiązana z zadaniem.
 1. Kliknij w . Operacja została dodana do listy w oknie Operacje.