Współpraca z bankiem

W tym rozdziale omówimy współpracę programu RAKSSQL z bankiem. Powiemy jak prawidłowo zdefiniować rachunek bankowy, jak wystawić polecenie przelewu i eksportować je do banku. Pokażemy, jakie są sposoby wprowadzania operacji z wyciągu bankowego do programu oraz w jaki sposób połączyć operacje na wyciągu bankowym z rozrachunkiem i jak przypisać operacji znacznik ułatwiający zaksięgowanie wyciągu bankowego.

Cele:

 • zdefiniowanie rachunku bankowego pod kątem współpracy z bankiem,
 • zapoznanie się z wystawianiem i eksportowaniem poleceń przelewu,
 • przedstawienie sposobów wprowadzania wyciągu bankowego do programu,
 • powiązanie operacji z rozrachunkiem i przypisanie znacznika.

Rachunek bankowy

Aby założyć rachunek bankowy:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Rachunki bankowe z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Rachunki bankowe z listą istniejących rachunków. Kliknij na dole okna.
 3. Pojawi się okno Rachunek bankowy. W panelu Informacje o rachunku wpisz dane rachunku.
 1. W panelu Konto FK w polu Numer podaj numer konta z planu kont dla danego rachunku bankowego.

Eksport poleceń przelewu

 1. W panelu Eksport poleceń przelewu do pliku homebanking wskaż format pliku dla eksportu właściwy dla Twojego banku. Stwórz katalog, w którym będą zapisywane wyeksportowane pliki z poleceniami przelewu (np. na dysku C katalog Polecenia przelewu) i wskaż go w polu Katalog za pomocą przycisku .
 1. W panelu Opcje eksportu zaznacz obie opcje automatycznego poprawiania nazw i znaków. Uchroni to przed błędami w eksportowanym pliku. 

Import wyciągów bankowych

 1. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych kliknij . Rachunek pojawił się na liście Rachunki bankowe. okno.

Wybranie rachunku bankowego

 1. W menu w dolnej części ekranu wybierz . Pojawi się okno Wybór rachunku bankowego.
 2. Zaznacz rachunek, do którego się chcesz zalogować i kliknij . Zwróć uwagę, że w dolnej części ekranu zmienił się napis . Teraz program będzie traktować wybrany rachunek jako aktywny.

Polecenia przelewu

Wystawienie polecenia przelewu

Aby wystawić polecenie przelewu:

 1. W module Finanse i Księgowość wybierz w menu głównym Finanse → Polecenia przelewu (Alt + F7). Otworzy się okno przeglądowe Polecenia przelewu z listą poleceń wystawionych w programie.
 1. W dolnej części okna kliknij w . Otworzy się okno Polecenie przelewu. Program automatycznie wypełnia pola w pierwszym panelu, z czego numer przelewu nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (Słowniki → Kody dokumentów → Finanse → Polecenie przelewu). Program również automatycznie wypełni dane o zleceniodawcy.
 1. Wybierz z kartoteki odbiorcę (kliknij w przycisk i dwukrotnie kliknij na kontrahenta). Program przepisze dane kontrahenta z kartoteki, włącznie z numerem rachunku (jeśli został podany w kartotece).
 2. W panelu Kwoty i płatność kliknij w zakładkę Rozrachunki źródłowe, a następnie w . Otworzy się okno Wybór rozrachunków z listą nierozliczonych zobowiązań dla wybranego kontrahenta. Kliknij dwukrotnie w rozrachunek, który chcesz opłacić. Rozrachunek został przypisany do polecenia przelewu, a w zakładce Kwoty i płatność program automatycznie uzupełnił kwotę i opis przelewu (który oczywiście możesz edytować).
 1. Po uzupełnieniu wszystkich danych polecenie przelewu. Polecenie przelewu znalazło się na liście poleceń przelewu. 

Eksport poleceń przelewu

Aby eksportować polecenia przelewu do banku:

 1. Zaznacz polecenia przelewu, które chcesz eksportować.
 2. W granatowym menu po prawej stronie okna kliknij na przycisk . Program poprosi o potwierdzenie wykonania eksportu zaznaczonych poleceń przelewu do określonego w definicji rachunku bankowego pliku. Kliknij w .
 3. Program wyświetli raport z eksportu. Przejdź do katalogu wskazanego przy definicji rachunku bankowego (ścieżka do niego znajduje się również w raporcie z eksportu) i zobacz, że został dodany plik z nazwą składającą się z daty dnia eksportu i kolejnym numerem porządkowym. Tak przygotowany plik możesz przesłać do banku.
 4. W oknie przeglądowym Polecenia przelewu przy wyeksportowanych poleceniach program zaznaczył  w kolumnie E. oznaczającą eksport. Jest to informacja, że tak oznaczone polecenia zostały wyeksportowane do pliku homebanking.

Operacje na przelewach

Wyciągi bankowe

Import wyciągu bankowego

Aby zaimportować wyciąg bankowy:

 1. W menu głównym wybierz Finanse → Wyciągi bankowe [Alt + F8]. Otworzy się okno Kartoteka wyciągów bankowych z listą wprowadzonych wyciągów.
 2. Kliknij w menu eksportu (ikona  po prawej stronie okna na granatowym pasku) [Shift + Alt + E] i z listy wybierz Import wyciągów bankowych.
 1. Otworzy się okno wyboru pliku. Wskaż miejsce na swoim komputerze, gdzie znajdują się pliki do importu.
 1. Po wskazaniu pliku otworzy się okno Parametry importu wyciągów bankowych. Ustaw odpowiednie opcje importu.
 2. W panelu Dane do zaimportowania zaznacz wyciągi, które chcesz zaimportować (za pomocą przycisku możesz zaznaczyć wszystkie pozycje).
 1. Program wyświetli okno z raportem z importu, a wyciągi zostaną dodane do listy w Kartotece wyciągów bankowych. Kliknij dwukrotnie na wyciąg, aby otworzyć okno edycji i zobaczyć wszystkie operacje znajdujące się na nim.
 2. Kliknij w , aby zapisać i zamknąć wyciąg.

Import rozrachunków

Aby dodać wyciąg bankowy:

 1. W menu głównym wybierz Finanse → Wyciągi bankowe [Alt + F8]. Otworzy się okno Kartoteka wyciągów bankowych z listą wprowadzonych wyciągów.
 2. Kliknij w  [Insert]. Otworzy się okno Wyciąg bankowy. Program automatycznie wypełnia pola w pierwszym panelu, z czego numer wyciągu bankowego nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (Słowniki → Kody dokumentów → Finanse → Wyciąg bankowy).
 3. W panelu Operacje kliknij w i z listy wybierz Importuj rozrachunki.
 4. Otworzy się okno Wybór rozrachunków z listą wygenerowanych w programie rozrachunków wraz z informacją o stopniu ich rozliczenia (nierozliczone lub częściowo rozliczone). Zaznacz rozrachunki, których rozliczenie ma się znaleźć na wyciągu bankowym i kliknij w . Rozrachunki zostaną zaimportowane do wyciągu bankowego jako operacje.
 5. Operacje, które nie są powiązane z wygenerowanymi w programie rozrachunkami, należy dodać ręcznie.
 6. Kliknij w , aby zapisać i zamknąć wyciąg.

Import poleceń przelewu

Aby dodać wyciąg bankowy:

 1. W menu głównym wybierz Finanse → Wyciągi bankowe. Otworzy się okno Kartoteka wyciągów bankowych z listą wprowadzonych wyciągów.
 2. Kliknij w [Insert]. Otworzy się okno Wyciąg bankowy. Program automatycznie wypełnia pola w pierwszym panelu, z czego numer wyciągu bankowego nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (Słowniki → Kody dokumentów → Finanse → Wyciąg bankowy).
 3. W panelu Operacje kliknij w i z listy wybierz Importuj polecenia przelewu.
 4. Otworzy się okno Polecenia przelewu z listą wystawionych poleceń. Zaznacz polecenia, których realizacja ma się znaleźć na wyciągu bankowym i kliknij w . Polecenia przelewu zostaną zaimportowane do wyciągu bankowego jako operacje, razem z informacją o rozrachunkach, które opłacają (jeśli taka informacja została podana podczas dodawania polecenia przelewu).
 5. Operacje, dla których nie zostały wystawione polecenia przelewu i wpłaty należy wprowadzić ręcznie.
 6. Kliknij w , aby zapisać i zamknąć wyciąg.

Ręczne dodawanie operacji

Aby dodać wyciąg bankowy:

 1. W menu głównym wybierz Finanse → Wyciągi bankowe. Otworzy się okno Kartoteka wyciągów bankowych z listą wprowadzonych wyciągów.
 2. Kliknij w . Otworzy się okno Wyciąg bankowy. Program automatycznie wypełnia pola w pierwszym panelu, z czego numer wyciągu bankowego nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (Słowniki → Kody dokumentów → Finanse → Wyciąg bankowy).
 3. W panelu Operacje kliknij w . Otworzy się okno Transakcja bankowa. W panelu Transakcja program domyślnie przepisał datę księgowania i datę operacji z wyciągu bankowego. Wpisz kwotę transakcji, jeśli trzeba zmień walutę i w kartotece wskaż kontrahenta (kliknij w przycisk  i dwukrotnie kliknij na kontrahenta).
 4. Kliknij w , aby dodać kolejną operację lub , aby zamknąć okno.
 5. Operacja została dodana w panelu Operacje w oknie Wyciąg bankowy. Kliknij w , aby zapisać i zamknąć wyciąg.

Rozrachunki i znaczniki

Rozrachunki

Aby przypisać rozrachunek do operacji:

Sposób 1:

 1. W panelu Operacje okna Wyciąg bankowy zaznacz operację, do której chcesz przypisać rozrachunek. W panelu Rozliczenia kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj.
 2. Otworzy się okno Rozliczany rozrachunek z opisem transakcji i listą rozrachunków na tego samego kontrahenta. Znajdź odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek będzie widoczny zarówno w oknie Wyciąg bankowy po zaznaczeniu danej operacji, jak i w oknie Transakcja bankowa w zakładce Rozliczenia.

Sposób 2:

 1. Otwórz daną operację (klikając na nią dwukrotnie lub zaznaczając ją i klikając w przycisk . Otworzy się okno Transakcja bankowa.
 2. W górnej części okna kliknij na zakładkę Rozliczenia, a następnie w . Otworzy się okno Rozliczany rozrachunek z opisem transakcji i listą rozrachunków na tego samego kontrahenta. Znajdź odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek będzie widoczny zarówno w oknie Transakcja bankowa w zakładce Rozliczenia, jak i w oknie Wyciąg bankowy po zaznaczeniu danej operacji.

Znaczniki

Aby przypisać znacznik do operacji:

 1. Otwórz daną operację (klikając na nią dwukrotnie lub zaznaczając ją i klikając w przycisk ). Otworzy się okno Transakcja bankowa.
 2. W panelu Znaczniki kliknij w . Otworzy się okno Znaczniki. Kliknij dwukrotnie w znacznik, który chcesz przypisać do operacji. Znacznik zostanie dodany w panelu Znaczniki okna Transakcja bankowa. Kliknij w , aby zapisać zmiany.

Aby przypisać znacznik do wielu operacji równocześnie:

 1. W oknie Wyciąg bankowy w panelu Operacje zaznacz operacje, do których chcesz przypisać znacznik. Kliknij w , a następnie Nadaj znaczniki dla zaznaczonych operacji.
 2. Otworzy się okno Zmiana znaczników. W tym oknie możesz zmienić znacznik, który jest już przypisany do wybranych operacji lub dodać nowe/kolejne znaczniki. W panelu Dodaj następujące znaczniki kliknij w  i w otwartym oknie Znaczniki dwukrotnie kliknij na wybrany znacznik.
 1. Kliknij , aby zapisać zmiany.