Integrator Baselinker – opis zmian

Wersja 2024.04.23

Serwis: 4.37.1051

 • Konfigurowanie pola źródło zamówienia (121963)
 • Optymalizacja odczytu słowników z serwisu BaseLinker
 • Aktualizacja pakietów zewnętrznych

Wersja 2024.03.11

Serwis: 4.36.1050

 • Optymalizacja wysyłki zdjęć z RAKSSQL do BaseLinker.

Wersja 2024.02.26

Serwis: 4.35.1049

 • Aktualizacja pakietów zewnętrznych (ServiceStack, MSTest etc.)

Wersja 2024.02.19

Serwis: 4.35.1048

 • Poprawka dot. pobierania zamówień z BL do RAKSSQL

Wersja 2024.01.25

Serwis: 4.34.1047

 • Przystosowanie serwisu do pracy z .NET 6.0.
 • Użycie najnowszych wersji bibliotek NLog i Service Stack.
 • Usunięcie kontenera zależności UnityContainer (przestał być rozwijany) i zastąpienie go IServiceCollection pochodzącym z bibliotek ASP.NET Core.

Przejście na nowe środowisko Microsoft.NET Core (6.0) od wersji 4.34.1047

 1. Przed instalacją należy wykonać kopię plików bazy danych F00001.sqlite3 (domyślna lokalizacja (C:\Raks\RAKSSQL – Integrator\data) i plików konfiguracyjnych integratora api.settings.json , appsettings.json , bl.settings.json , bl.token.json , integrator.password.json,  integrator.settings.json (domyślna lokalizacja plików C:\Raks\RAKSSQL – Integrator)
 2. Odinstalowujemy aplikacje związane z NET Core 3.1 (dodaj i usuń programy – odinstaluj) ale tylko, gdy mamy pewność, że zostały instalowane na potrzeby Integratora Baselinker.

Jeżeli jakakolwiek aplikacja w Państwa środowisku pracuje na bibliotekach NET Core 3.1 to nie usuwamy wskazanych aplikacji.

3. Odinstalowujemy RAKSSQL – Integrator (każdy do wersji 3.32.1045)

4. Po odinstalowaniu RAKSSQL – Integrator powinniśmy mieć w katalogu C:\Raks\RAKSSQL – Integrator następujące elementy:

5. Instalujemy aspnetcore-runtime-6.0.25-win-x86.exe

6. Instalujemy RAKSSQL – Integrator w wersji co najmniej 4.34.1047

7. Jeżeli Integrator informuje przy instalacji, że nadal potrzebuje NET Core 6 instalujemy dodatkowo dotnet-runtime-6.0.25-win-x86.exe.

8. W Aplikacjach i funkcjach powinniśmy mieć następujące aplikacje po zakończonym procesie instalacji:

9. Uruchamiamy Integrator Raks.SQL.Integrator.Service.exe i działamy bez zmian korzystając z integracji Baselinker – RaksSQL

Wersja 2023.11.30

Serwis: 3.32.1045

 • Poprawiono błąd przy imporcie zamówienia “arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation string right truncation”

Wersja 2023.10.25

Serwis: 3.31.1044

 • Przenoszenie cen cech towaru z Integratora do Baselinkera

Wersja 2023.10.09

Serwis: 3.30.1042

 • Poprawiono przekazywanie do Baselinkera parametrów

Wersja 2023.09.07

Serwis: 3.29.1042

 • Zmiana sposobu rozpoznawania kontaktu typu Firma przez Integrator Baselinker.
 • Zmieniony zapis osoby fizycznej do kartoteki RAKS.
 • Błędne zakładanie osoby fizycznej w kartotece RAKS jeżeli dane do faktury różne od adresu dostawy na zamówieniu Baselinker.
 • Nie przenosi się pole e-mail i telefon z zamówienia Baselinker do kartoteki RAKS w sytuacji kiedy w adresie dostawy jest wypełnione pole firma a w danych do faktury to pole jest puste.

Wersja 2023.07.26

Serwis: 3.28.1041
Konfigurator: 1.4.3.1006

 • Przenoszenie lokalizacji z kartoteki towarów RAKS do kartoteki produktów BaseLinker.
 • Komunikat na konsoli “Nie można określić portu https dla przekierowania”.

Wersja 2023.07.17

Serwis: 3.27.1040

 • Brak połączenia z bazą po dłuższym czasie bezczynności Integratora.

Wersja 2023.07.13

Serwis: 3.26.1039

 • Integrator zmienia statusy pakowania w asystencie pakowania w aplikacji BaseLinker.

Wersja 2023.06.16

Serwis: 3.25.1038
Konfigurator: 1.4.2.1005

 • Poprawienie usuwania loginu użytkownika w momencie zmiany zamówienia (pola dodatkowe) przez Integrator.
 • Poprawienie parsowania imienia i nazwiska kontrahenta podczas importu zamówienia.

Wersja 2023.06.13

Serwis: 3.24.1037
Konfigurator: 1.4.2.1005

 • Optymalizacja zużycia pamięci w procesie wysyłki faktur z RAKSSQL do BaseLinker.
 • Optymalizacja zużycia pamięci w procesie wysyłki towarów z RAKSSQL do BaseLinker.
 • Optymalizacja zużycia pamięci w procesie ściągania produktów z BaseLinker do RAKSSQL.
 • Dodanie logowania serwisowego do procesu ściągania zamówień, wysyłki faktur i wysyłki stanów magazynowych.
 • Dodanie informacji o produktach, które próbowano automatycznie powiązać z artykułami RAKSSQL, ile się udało, a ile zostało pominiętych (nie znaleziono odpowiednika w RAKSSQL).
 • Nowy parametr ukryty LogDiagnostic określający, czy mają się w logu pojawiać wpisy diagnostyczne, które dotyczą procesu integratora (zajętość pamięci, liczba wątków).
 • Nowy parametr ukryty LogCommunicationWithBaseLinker określający, czy mają się w logu pojawiać wpisy dotyczące przebiegu komunikacji z serwisem BaseLinker.
 • Nowy parametr ukryty LogContactSynchronization określający, czy mają się w logu pojawiać wpisy dotyczące procesu wyszukiwania, dodawania, aktualizacji kontrahenta importowanego z zamówienia BaseLinker.
 • Zmiana domyślnych interwałów synchronizacji automatycznych:
  – ściąganie zamówień – 301 sekund (5 minut)
  – wysyłka faktur – 601 sekund (10 minut)
  – wysyłka stanów magazynowych – 1801 sekund (30 minut)

Wersja 2023.05.18

Serwis: 3.23.1036
Konfigurator: 1.4.2.1005

 • Zmiana podejścia do ściągania zamówień z BaseLinker do RAKSSQL.
  Zabezpieczenie sytuacji, które mogły powodować utratę integralności danych (SQLite).

Wersja 2023.05.09

Serwis: 3.22.1035
Konfigurator: 1.4.2.1005

 • Poprawka błędu wysyłania archiwalnych produktów z RAKSSQL do BaseLinker.
 • Refaktoryzacja kodów Konfiguratora:
  – BaseLinker / Akcje
  – RAKSSQL API / Ustawienia
  – RAKSSQL Integrator / Logi

Wersja 2023.04.12

Serwis: 3.21.1034
Konfigurator: 1.4.1.1003

 • Nowe symbole specjalne do konfiguracji opisu zamówienia:
  • klient (login)
  • numer zamówienia BL
  • uwagi
 • Generowanie numeru FK odbiorcy w oparciu o NIP importowanego kontrahenta.
 • Nowy parametr ukryty DownloadOrdersContactAccountNumberByTaxId.
 • Dodanie logów technicznych w wysyłce stanów magazynowych do BaseLinker.
 • Odczyt z serwisu Integratora symboli specjalnych dla opisu zamówienia.
 • Zabezpieczenie sytuacji, w których podczas wykonywania żądań serwisu pojawią się nieoczekiwane wyjątki.

Wersja 2023.03.30

Serwis: 3.20.1033
Konfigurator: 1.4.0.1003

 • Optymalizacja aplikacji konfiguratora (modularyzacja i przyspieszenie).
 • Dodanie możliwości konfigurowania opisu zamówienia ściąganego z BaseLinker do RaksSQL.

Wersja 2023.03.20

Serwis: 3.19.1032

 • Oznaczenie kontrahenta, który został odnaleziony w bazie RAKSSQL podczas importu zamówienia z BaseLinker jako “Odbiorca” (jeśli nie był tak oznaczony).

Wersja 2023.03.16

Serwis: 3.18.1031
Konfigurator: 1.3.0.1002

 • Dodanie do instalatora pliku appsettings.json, który likwiduje diagnostyczne logowania bibliotek MS.
 • Dodawanie kontrahentów importowanych z zamówienia do konkretnej grupy kontrahentów. Nowy parametr “Importuj kontrahentów do grupy” został dodany w ustawieniach integracji BaseLinker w grupie “Parametry pobierania zamówień“.

Wersja 2023.03.13

Serwis: 3.17.1030

 • Pole “Uwagi” wykorzystywane przez inne mechanizmy. Dodano DownloadOrdersErrorInfo do parametrów ukrytych.

Wersja 2023.03.09

Serwis: 3.16.1029

 • Nowy instalator Integratora (Advanced Installer).

Wersja
Serwis: 3.15.1028

(Data publikacji: 06.03.2023)

 • Logowanie serwisowe procesu importu kontrahentów z zamówienia BaseLinker.
 • Przeprojektowanie odpowiedzi serwisu tak, by zwracały liczbę udanych i nieudanych operacji, a lista problemów była wyżej w widoku niż lista poprawnie wykonanych działań, ponieważ jest ważniejsza.
 • Wiązanie produktów BaseLinker z towarami RaksSQL gdy produktów jest ponad 1000).
 • Problem z prezentacją logu serwisu.
 • Przeniesienie parametru DownloadContactByTaxIdWithDifferentName z bl.settings.json do api.setting.json, ponieważ jest on logicznie związany z działaniem API i komendy addOrder (dodanie zamówienia). To tam odbywa się import kontrahentów, o którego trybie decyduje właśnie w/w parametr.

Wersja
Serwis: 3.14.1027

(Data publikacji: 01.03.2023)

 • Użycie “Adresu zamieszkania” dla osoby fizycznej w przypadku importu kontrahenta z sekcji “Dane do faktury”, gdy nie jest wypełnione pole “Firma”.
 • Pomijanie wielkości liter przy porównywaniu adresów kontrahenta.

Wersja
Serwis: 3.13.1026

(Data publikacji: 28.02.2023)

 • Usunięcie wycieków pamięci podczas eksportu stanów magazynowych z RAKSSQL do BaseLinker.

Wersja
Serwis: 3.13.1025

(Data publikacji: 27.02.2023)

 • Implementacja nowego algorytmu importu kontrahentów z zamówienia do RAKSSQL.
 • Usunięcie optymalizacji odczytywania słowników, które powodowało problemy podczas wysyłki faktur do BaseLinker.

Wersja
Serwis: 3.12.1024

(Data publikacji: 06.02.2023)

 • Instalator Integratora na 32-bitowy system operacyjny.
 • Poprawienie importu z BaseLinker kategorii i produktów z pominięciem kategorii podrzędnych.
 • Wysyłanie cenników i stanów magazynowych w pakietach o ustalonej wielkości.
  Dodano parametry UploadPriceArticlesPackageSize, UploadStockArticlesPackageSize, które na razie pozostają ukryte. Pozwalają one ustalić rozmiar pakietów, w których wysyłane są do serwera cenniki i stany magazynowe. Dodanie do logu informacji o tym, że importowane zamówienie jest w walucie innej niż PLN. Przesunięcie takiego zamówienia do odpowiedniego statusu zamówień niepoprawnych, które nie mogły zostać zaimportowane do RAKSSQL.
 • Uzupełnienie informacji w logu o identyfikatory danych, które są synchronizowane pomiędzy RAKSSQL i BaseLinker.
  Dodatkowe informacje pojawiły się przy okazji następujących akcji:
  • Wysyłka grup artykułów
  • Wysyłka grup dowolnych artykułów
  • Wysyłka artykułów
  • Wysyłka dokumentów sprzedaży
  • Pobranie grup artykułów
  • Pobranie grup dowolnych artykułów
  • Pobranie produktów
  • Pobranie zamówień

Wersja
Serwis: 3.11.1023

(Data publikacji: 20.01.2023)

 • Start synchronizacji automatycznych po uruchomieniu serwisu.

Wersja
Serwis: 3.10.1022

(Data publikacji: 20.01.2023)

 • Pominięcie towarów/wariantów importowanych z BaseLinker z niewypełnionym polem SKU.
 • Poprawienie błędu importu zamówienia ze zbyt długą nazwą firmy. Aktualnie jest ona przycinana do rozmiaru obsługiwanego przez RAKSSQL (50 znaków dla nazwy skróconej kontrahenta i 200 znaków dla nazwy pełnej) i raportowana w sekcji Warnings w odpowiedzi serwera.

Wersja
Serwis: 3.9.1021

(Data publikacji: 19.01.2023)

 • Wersja testowa.

Wersja
Serwis: 3.9.1020

(Data publikacji: 18.01.2023)

 • Zabezpieczenie się przed wartością NULL w polu MECHANIZM_PODZIELONEJ_PLATNOSCI w tabeli GM_TOWARY.
 • Dodanie parametrów DownloadArticleVariantNameMask, DownloadArticlesPackageSize, UploadArticlesPackageSize, które na razie pozostają ukryte. Mają one usprawnić import wariantów z BaseLinker do RAKSSQL (maska nazwy) oraz ewentualne testy importów i eksportów artykułów (ograniczenie liczby artykułów).

Wersja
Serwis: 3.8.1019

(Data publikacji: 09.01.2023)

 • Uproszczenie struktury danych w bazie SQLite (usunięcie tabeli ARTICLES_VARIANTS_RELATIONS i umieszczenie wszystkich relacji w ARTICLES_RELATIONS).
 • Dodanie pola TYPE do ARTICLES_RELATIONS.
 • Import wariantów produktów BaseLinker jako nowych towarów do RAKSSQL.
 • Optymalizacja kodów.
 • Zabezpieczenie się przed pracą na przemian z importem i eksportem kartotek do BaseLinker.

Wersja
Serwis: 3.7.1018

(Data publikacji: 09.01.2023)

 • Poprawka do generowania domyślnej zawartości pliku bl.token.json.

Wersja
Serwis: 3.6.1017

(Data publikacji: 14.12.2022)

 • Przeróbka techniczna zarządzania plikami konfiguracji (uproszczenie kodów).

Wersja
Serwis: 3.6.1016

(Data publikacji: 29.11.2022)

 • Dostosowanie ustalania wartości pola ZRODLO_ZAMOWIENIA w nagłówku zamówienia od odbiorców (tabela GM_ZK) do zmian w RAKSSQL SP.

Wersja
Serwis: 3.6.1015

(Data publikacji: 28.11.2022)

 • Poprawka do importu produktów z parametrami.

Wersja
Serwis: 3.5.1014

(Data publikacji: 09.11.2022)

 • Zmiana domyślnych nazw plików baz danych tak, aby dało się z nimi połączyć na serwerze uruchomionym w systemie Linux.

Wersja
Serwis: 3.4.1013

(Data publikacji: 07.11.2022)

 • Rozbudowanie odpowiedzi serwera związanej ze sprawdzaniem połączenia do bazy danych.

Wersja
Serwis: 3.3.1012

(Data publikacji: 31.08.2022)

 • Poprawka do rezerwacji towaru podczas importu zamówienia w sytuacji, gdy korzystamy z kilku różnych dostaw.
 • Poprawka do sprawdzeń w imporcie zamówienia.

Wersja
Serwis: 3.2.1011

(Data publikacji: 30.08.2022)

 • Definicja sposobu dostawy w ustawieniach BaseLinker pozwoli wybrać tylko usługę z RAKSSQL.
 • Poprawka do importu zamówienia, gdy adres dostawy i dane do faktury dla tej samej firmy ale z innym adresem.
 • Uzupełnianie NIP odbiorcy na zamówieniu jeśli został znaleziony w bazie danych i ma uzupełniony.
 • Poprawienie rezerwacji towarów i importu zamówienia z wariantami/cechami.
 • Poprawka do wyciągania towarów z magazynu na dzień dzisiejszy a nie na datę zamówienia z BaseLinker.
 • Zmiana domyślnych czasów synchronizacji automatycznych tak, by na siebie nie zachodziły.

Wersja
Serwis: 3.1.1010

(Data publikacji: 26.08.2022)

 • Parametr “Czy limitować rezerwacje do aktualnego stanu magazynu” domyślnie na NIE.
 • Poprawienie działania opcji limitowania rezerwacji do aktualnego stanu magazynu.

Wersja
Serwis: 3.0.1009

(Data publikacji: 22.08.2022)

 • Obsługa stanów magazynowych.
 • Możliwość włączenia automatycznej synchronizacji wszystkich powiązanych z BaseLinker artykułów RAKSSQL w zadanym interwale czasowym.
 • Możliwość włączenia aktualizacji stanów magazynowych artykułów znajdujących się na importowanym z BaseLinker zamówieniu, w momencie jego ściągnięcia do RAKSSQL.

Wersja
Serwis: 2.3.1008

(Data publikacji: 19.08.2022)

 • Usprawnienie działania puli połączeń. Wykorzystanie jej w mechanizmie połączeń z bazami danych Firebird (firma i globalna), blokad (semafory) oraz połączeń z bazami danych SQLite.

Wersja
Serwis: 2.2.1007

(Data publikacji: 26.07.2022)

 • Wiązanie wariantów z cechami podczas automatycznego wiązania produktów.

Wersja
Serwis: 2.1.1005

(Data publikacji: 19.07.2022)

 • Dostosowanie serwisu do pracy z nowym magazynem BaseLinker (nowe API. katalogi, grupy cen itp).
 • Dostosowanie Konfiguratora do pracy z nowym magazynem.
 • Komenda obsługująca pobranie kategorii produktów BaseLinker do grup/grup dowolnych towarów w RAKSSQL.
 • Komenda obsługująca pobranie produktów BaseLinker do kartoteki towarów w RAKSSQL.
 • Komenda obsługująca wiązanie automatyczne produktów BaseLinker z towarami RAKSSQL po zadanych polach.
 • Poprawki błędów i optymalizacje.

Wersja
Serwis: 1.1.1004

(Data publikacji: 14.01.2022)

 • Import numeru telefonu i adresu e-mail.
 • Dynamicznie generowane pliki JSON (nie wgrywa ich instalator).
 • Instalator z kontrolą ProductCode i UpgradeCode.

Wersja
Serwis: 1.1.1002

(Data publikacji: 03.01.2022)

 • Poprawny import adresu dostawy kontrahaneta (jeśli jest inny od adresu do faktury) z typem “Adres dostawy”. Wcześniej dwa razy dodawał się “Adres firmowy”.

Wersja
Serwis: 1.0.1001

(Data publikacji: 22.11.2021)

 • Poprawka do eksportu towarów z grup dowolnych (ustalanie kategorii na podstawie grup dowolnych).