Umowa o pracę cd.

W rozdziale Umowy o pracę zapoznaliśmy się z dodawaniem umowy i ze zdarzeniami związanymi z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. W tym rozdziale przeprowadzimy naszego pracownika, dotychczas zatrudnionego na umowę na okres próbny, przez proces zatrudnienia, który będzie można śledzić za pomocą kolejno nowej umowy, aneksu i wypowiedzenia.

Cele:

 • wystawienie nowej umowy o pracę,
 • dodanie aneksu do umowy,
 • wypowiedzenie pracownikowi warunki umowy,
 • rozwiązanie współpracy z pracownikiem i wystawienie mu świadectwa pracy.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenia Ustawienia KP, Pracownicy, Umowa o pracę.

Krok 1: Nowa umowa na czas nieokreślony

Dodanie umowy

Aby dodać nową umowę pracownikowi:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Kadry i Płace, a następnie .
 3. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Umowy o pracę z rozwijanego menu.
 4. Pojawia się okno Umowy o pracę. W drzewie struktury firmy znajdź pracownika Rafała Augustyniaka i zaznacz go. Na liście w głównej części okna znajduje się dodana w poprzednich krokach umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny.
 1. Kliknij w dolnej części okna i z rozwijanego menu wybierz Dodaj umowę o pracę.
 2. Pojawi się okno Umowa o pracę.
 3. Uzupełnij samodzielnie niezbędne dane w oknie Umowa o pracę na czas nieokreślony, od 2015-07-01, z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 3500 zł. Poniżej zamieszczono podpowiedzi.

Przypisanie kalendarza podczas zapisywania umowy

Aby przypisać kalendarz do umowy:

 1. Po kliknięciu w  w oknie Umowa o pracę, pojawia się komunikat o przypisaniu kalendarza do umowy o pracę. Kliknij .
 2. Pojawi się okno Kalendarz. W polu Nazwa program wpisał imię i nazwisko pracownika. Aby rozróżnić ten kalendarz od poprzedniego, możesz dopisać do nazwy Umowa na czas nieokreślony od 2015-07-01. W polu Dziedziczy po wybierz z listy Cały etat 5x8h
 3. W panelu Zakres obowiązywania kalendarza program wpisał daty z początku obowiązywania umowy o pracę na czas nieokreślony do końca roku kalendarzowego.
 1. Kliknij . Program dodał umowę do listy w oknie Umowy o pracę.
 2. W menu głównym wybierz Kadry, a następnie Kalendarz – definicje, aby zobaczyć kalendarz przypisany do umowy o pracę. W zakładce Pracownicze znajdź i zaznacz pracownika Rafała Augustyniaka. W polu Umowa możesz zmieniać umowy i przełączać w ten sposób kalendarze.

Krok 2: Aneks do umowy

Aby dodać aneks do umowy:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Umowy o pracę z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Umowy o pracę. Kliknij na Dział handlowy, aby wyświetlić umowy związane z pracownikiem tego działu, Rafałem Augustyniakiem, dodanym w poprzednich ćwiczeniach.
 1. Zaznacz umowę o pracę na czas nieokreślony i kliknij w dolnej części okna, a następnie z rozwijanego menu wybierz Dodaj aneks.
 2. Pojawi się okno Aneks do umowy o pracę. Okno to różni się od okna Umowa o pracę dwoma zakładkami:
  • Poprzednie warunki umowy, zawierającą informacje o dotychczasowej umowie,
  • Nowe warunki umowy, w której możliwa jest zmiana wartości w poszczególnych polach, określających nowe warunki umowy.
 1. W panelu Informacje o umowie ustaw w polu Data wystawienia 2015-10-01. Tę samą datę wpisz w polu Obowiązuje od w panelu Czas trwania.
 2. W zakładce Nowe warunki umowy kliknij w zakładkę Warunki wynagrodzenia. Wpisz Wynagrodzenie zasadnicze 3700,00 (słownie trzy tysiące siedemset złotych 0/100).
 3. Przełącz się na Składniki wynagrodzenia. Kliknij dwukrotnie na składnik Wynagrodzenie zasadnicze pracownicze. W polu Wartość wpisz 3 700. Kliknij .
 4. W oknie Aneks do umowy o pracę kliknij . Aneks został dodany w dolnej części okna Umowy o pracę.

Krok 3: Wypowiedzenie warunków umowy

Aby dodać wypowiedzenie warunków umowy:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Umowy o pracę z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Umowy o pracę. Kliknij na Dział handlowy, aby wyświetlić umowy związane z pracownikiem Rafałem Augustyniakiem, dodanym w poprzednich ćwiczeniach.
 3. Zaznacz umowę o pracę na czas nieokreślony, której ma dotyczyć wypowiedzenie warunków i kliknij , a następnie z rozwijanego menu wybierz Dodaj wypowiedzenie warunków umowy.
 4. Pojawi się okno Wypowiedzenie warunków umowy.
 5. W panelu Dane podstawowe ustaw w polu Data wystawienia 2015-10-30. W panelu obok, w polu Okres zmień ustawienia na jeden miesiąc. Zwróć uwagę, że daty w polach poniżej zaktualizowały się automatycznie.
 6. W panelu Przyczyna i przedmiot wypowiedzenia warunków umowy, w zakładce Przyczyna wypowiedzenia wpisz Redukcja stanowiska pracy, a w zakładce Przedmiot wypowiedzenia wpisz Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie zasadnicze.
 7. Przejdź do zakładki Nowe warunki umowy. W panelu Nowe warunki umowy zmień Wymiar pracy na Pół etatu.
 8. Zwróć uwagę, że w panelu Wymiar pracy, czas trwania, w polu Obowiązuje od program automatycznie wstawił datę wynikającą z okresu wypowiedzenia.
 9. W Panelu Wynagrodzenie, inne warunki zatrudnienia w zakładce Warunki wynagrodzenia zmień kwotę wynagrodzenia zasadniczego na 1850,00 (słownie tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 0/100).
 10. Przejdź do zakładki Składniki wynagrodzenia. Kliknij dwukrotnie na składnik Wynagrodzenie zasadnicze pracownicze. W polu Wartość wpisz 1 850. Kliknij .
 11. W oknie Wypowiedzenie warunków umowy kliknij . Pojawił się komunikat o zmianie wymiaru czasu pracy. Program pyta, czy skorygować kalendarz pracownika. Kliknij .
 12. Pojawi się okno Kalendarz. Aby odróżnić nowy kalendarz do poprzednich, dopisz w polu Nazwa 1/2 etatu od 2015-12-01. W polu Dziedziczy po wybierz z listy 1/2 etatu 5x4h. Zwróć uwagę, że program w polu Data początku wpisał datę wynikającą z okresu wypowiedzenia i w związku z tym z początkiem obowiązywania nowych warunków. Kliknij .
 1. Wypowiedzenie warunków umowy zostało dodane do listy w dolnej części okna Umowy o pracę.

Krok 4: Rozwiązanie umowy o pracę

Aby dodać rozwiązanie umowy o pracę:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Umowy o pracę z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Umowy o pracę. Kliknij na Dział handlowy, aby wyświetlić umowy związane z pracownikiem Rafałem Augustyniakiem, dodanym w poprzednich ćwiczeniach.
 3. Zaznacz wiersz z umową na czas nieokreślony i kliknij w dolnej części okna, a następnie z rozwijanego menu wybierz Dodaj rozwiązanie umowy o pracę.
 4. Pojawi się okno Rozwiązanie umowy o pracę.
 5. W panelu Dane pracownika program uzupełnił wszystkie pola danymi z kartoteki pracownika. W zakładce Dane podstawowe ustaw datę wystawienia jako 2015-12-11.
 6. W panelu Okres wypowiedzenia zmień w polu Okres na dwa tygodnie. Program automatycznie zaktualizował datę upływu okresu wypowiedzenia.
 7. Przejdź do zakładki Przyczyna i sposób rozwiązania umowy. W polu Sposób wybierz z listy Na mocy porozumienia stron (strony umawiają się na dwutygodniowy okres wypowiedzenia). 
 8. Kliknij . Program dodał w dolnej części okna Umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę i oznaczył umowę na czas nieokreślony w górnej części okna jako rozwiązaną.

Krok 5: Wystawienie świadectwa pracy

Aby dodać świadectwo pracy:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Umowy o pracę z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Umowy o pracę. Kliknij na Dział handlowy, aby wyświetlić umowy związane z pracownikiem Rafałem Augustyniakiem, dodanym w poprzednich ćwiczeniach.
 3. Zaznacz wiersz z pracownikiem i kliknij , a następnie z rozwijanego menu wybierz Świadectwo pracy
 1. Pojawi się okno Wybierz umowy – umowy o pracę. Znajdź umowy pracownika klikając na odpowiedni dział. Zaznacz obie umowy i kliknij .
 1. Pojawi się okno Świadectwo pracy. Program pobiera wszystkie informacje potrzebne do wystawienia świadectwa pracy z odpowiednich kartotek w programie i uzupełnia automatycznie pola. Przełączając się pomiędzy poszczególnymi zakładkami możesz sprawdzić poprawność uzupełnionych danych. Wypełnij pola Miejscowość (Sulejówek) i Data wystawienia (2015-12-31).
 2. Kliknij . W oknie głównym umów o pracę program oznaczył parametr mówiący o tym, że do umowy zostało wystawione świadectwo pracy.