Sprzedaż towarów

Mając towar w magazynie, możliwe jest przeprowadzenie procesu sprzedaży. Jest on inicjowany wystawieniem faktury sprzedaży. Program automatycznie wystawia dokument wydania towaru i przyjęcia zapłaty. W tym rozdziale zostanie pokazane jak wystawić fakturę sprzedaży dodając do niej pozycje znajdujące się w magazynie oraz jak skorygować błędnie wystawioną fakturę.

Cele:

 • poznanie procesu sprzedaży w programie,
 • skorygowanie błędnie wystawionej faktury.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenia Ustawienia, Dostawcy i odbiorcy, Towary i Zakup towarów.

Krok 1: Wystawienie faktury sprzedaży

Aby wystawić fakturę sprzedaży:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie .
 3. W oknie Logowanie do programu kliknij w . Otworzy się okno z informacją, że nie zostaną uruchomione funkcje programu związane z obsługą modułu CRM. Kliknij , aby zgodzić się na uruchomienie programu bez CRM-a.
 4. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Sprzedaż, a następnie Sprzedaż [FV, PA, FE, WDT(T), FO] z rozwijanego menu.
 1. Pojawia się okno Sprzedaż – paragony, faktury. Po lewej stronie okna znajduje się panel filtrujący, który umożliwia wyszukanie dokumentów sprzedaży zgodnie z określonymi przez użytkownika parametrami (np. data wystawienia, kontrahent, data ostatniej modyfikacji). W głównej części okna znajduje się lista z dokumentami sprzedaży, która obecnie powinna być pusta. Kliknij  w dolnej części okna, a następnie Dodaj fakturę VAT (FS) → Z dokumentem magazynowym z rozwijanej listy.
 1. Otworzy się okno Faktura VAT [tryb magazynowy] podzielone na trzy panele. W pierwszym panelu należy uzupełnić datę sprzedaży i dane odbiorcy. W polu Data sprzedaży program wpisuje bieżącą datę. W polu Nazwa skrócona odbiorcy kliknij w przycisk . Otworzy się okno Kontakty. Znajdź i zaznacz firmę SFKSERO, a następnie kliknij w . Program uzupełnił pola w sekcji Odbiorca i Nabywca w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy].
 1. W sekcji Dokument w panelu obok program uzupełnił kod dokumentu (FS), kolejny numer (ponieważ to pierwszy dokument, to program wpisał 1) i maskę numeracji. Poniżej znajdują się pola określające sposób płatności i wyliczania ceny. Zostaw ustawienia domyślne.
 1. W dolnym panelu w zakładce Pozycje dodaje się kolejne artykuły podlegające sprzedaży. Kliknij w , a następnie Dopisz artykuł z rozwijanej listy.
 2. Otworzy się okno Dopisywanie towaru/opakowania. W panelu Wybór artykułu w polu Identyfikator kliknij w przycisk .
 3. Pojawi się okno Stan magazynu – artykuły, lokalizacje. Znajdują się tu artykuły przyjęte do magazynu na podstawie remanentu i dokumentu przychodu zewnętrznego. Po lewej stronie znajduje się panel z podziałem na grupy zdefiniowane w kartotece towarów. Kliknij w przycisk przy grupie Wszystkie, aby rozwinąć całą strukturę. Następnie zaznacz grupę Papiernicze. Zaznacz Papier ksero biały 80g (Pap/0009) i kliknij .
 4. W oknie Dopisywanie towaru/opakowania program uzupełnił pola z danymi artykułu przepisanymi z kartoteki artykułu. Zwróć uwagę, że w panelu Stan magazynu wyświetlona jest informacja o dostępności towaru w magazynie i o cenie zakupu.
 5. W panelu Ilość artykułu w polu Jedn. własna wpisz 12.
 6. W panelu Cena sprzedaży w polu Cena netto wpisz 18. Program, na podstawie podanej przy definiowaniu artykułu stawki VAT, przeliczył i uzupełnił pole Cena brutto.
 7. Kliknij w . Artykuł (Papier ksero) został dodany do listy w zakładce Pozycje w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy], jednak okno Dopisywanie towaru/opakowania nadal jest aktywne i umożliwia wyszukanie i dodanie kolejnego artykułu.
 8. Powtórz punkty 10 – 14, aby dodać artykułu widoczne na poniższym rysunku.
 1. Po dodaniu wszystkich artykułów kliknij w  w oknie Dopisywanie towaru/opakowania. Następnie kliknij w w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy], aby zapisać dokument.
 2. Otworzy się okno Gotówka, które reprezentuje zapłatę gotówką. W polu Przyjęto i Kwota płatności program wpisał sumę wyliczoną na podstawie pozycji dodanych w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy]. Kliknij .
 1. Pojawi się okno Parametry funkcji dla faktury, umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku faktury VAT. Możesz wydrukować fakturę klikając w lub zamknąć okno.
 1. Po wydrukowaniu lub zamknięciu okna podglądu ponownie pojawi się okno Parametry funkcji, tym razem dla dokumentu WZ. Kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku dokumentu wydania z magazynu. Możesz wydrukować dokument klikając w  lub zamknąć okno.
 2. I raz jeszcze otworzy się okno Parametry funkcji, dla dokumentu kasowego. Kliknij . Program wyświetli podgląd dokumentu kasowego. Możesz wydrukować dokument klikając w lub zamknąć okno.

Krok 2: Korekta faktury sprzedaży

Aby skorygować fakturę sprzedaży:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Sprzedaż, a następnie Korekty sprzedaży [KS, KFO] z rozwijanego menu.
 1. Pojawia się okno Korekty sprzedaży. Po lewej stronie okna znajduje się panel filtrujący. W głównej części okna znajduje się lista z korektami sprzedaży, która obecnie powinna być pusta. Kliknij w w dolnej części okna, a następnie Dodaj korektę PA/FS/FE/WDT/RCZ → Z dokumentem magazynowym z rozwijanej listy.
 1. Otworzy się okno Wybierz dokument do skorygowania. Zaznacz wystawioną w poprzednim kroku fakturę i kliknij w .
 2. Otworzy się okno Korekta faktury VAT [tryb magazynowy]. W dolnym panelu w zakładce Pozycje dodaje się kolejne artykuły podlegające korekcie. Kliknij w , a następnie Dopisz pozycję z faktury z rozwijanej listy.
 3. Pojawi się okno Pozycje faktury sprzedaży, w którym znajduje się lista wszystkich pozycji wymienionych na korygowanej fakturze. Zaznacz Papier ksero biały 80g (Pap/0009) i kliknij .
 4. Otworzy się okno Pozycja korekty sprzedaży. W zakładce Ilość-ceny przed sprzedażą w panelu Cena sprzedaży zmień cenę brutto po korekcie na 20,00.
 5. Przejdź do zakładki Ilość. Kliknij na pole w kolumnie Ilość po korekcie i wpisz 10. Kliknij .
 6. W oknie Korekta faktury VAT [tryb magazynowy] w panelu pozycje program dodał dwa wiersze z informacją na temat korygowanej pozycji (ceny i liczby ryz). Kliknij .
 1. Otworzy się okno Gotówka, które reprezentuje przepływ gotówki w kasie. W polu Wydano i Kwota płatności program wpisał różnicę wynikającą ze skorygowania faktury, jaką należy zwrócić odbiorcy. Kliknij .
 2. Pojawi się okno Parametry funkcji dla korekty faktury, umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku korekty faktury VAT. Możesz wydrukować korektę fakturę klikając w lub zamknąć okno.
 1. Po wydrukowaniu lub zamknięciu okna podglądu ponownie pojawi się okno Parametry funkcji, tym razem dla dokumentu zwrotu do magazynu. Kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku dokumentu zwrotu do magazynu. Możesz wydrukować dokument klikając w lub zamknąć okno.
 2. I raz jeszcze otworzy się okno Parametry funkcji, dla dokumentu kasowego. Kliknij . Program wyświetli podgląd dokumentu kasowego. Możesz wydrukować dokument klikając w lub zamknąć okno.

Krok 3: Zestawienia

Aby wygenerować zestawienie:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Zestawienia → Zestawienia – generator raportów i analiz → 04. Magazyn → 01. Analiza przychodów i rozchodów
  → Analiza przychodów i rozchodów
  .
 1. Otworzy się okno Parametry, w którym należy ustawić parametry związane z zestawieniem.
 2. W polu Firma kliknij w . Otworzy się okno Lista firm. Zaznacz firmę, w której pracujesz (zgodnie z przebiegiem samouczka powinna to być Firma testowa sp. z o.o.) i kliknij .
 3. W sekcji Magazyn w polu Magazyny kliknij w , aby rozwinąć listę magazynów. Ponieważ nie zakładaliśmy nowego magazynu, na liście znajduje się tylko magazyn domyślny. Zaznacz okienko w kolumnie Wybierz przy Magazyn 1.
 4. W sekcji Dokumenty i kody dokumentów w polu Kody dokumentów kliknij w , aby rozwinąć listę dostępnych kodów dokumentów. Klikając w okienko zaznaczania możesz wybrać rodzaje dokumentów, które mają być uwzględnione w zestawieniu. Zaznacz Przychody zewnętrzne i wewnętrzne, Przesunięcia przychodowe Remanent. 
 1. W sekcji Przedział dat należy ustawić okres dla którego ma być wykonane zestawienie. Program domyślnie podpowiada datę początku i końca bieżącego miesiąca. Wpisz takie daty, żeby przedział zawierał datę wystawienia dokumentu przychodu zewnętrznego i wydania towaru wystawionych w poprzednich krokach razem z fakturami zakupu i sprzedaży oraz korekty.
 2. Kliknij . Otworzy się okno Podgląd danych raportu w którym możesz zobaczyć jak wyglądał przepływ towarów w magazynie w danym okresie.