Wyliczanie wynagrodzeń

Fundamentalną funkcją modułu Kadry i Płace programu RAKSSQL jest naliczanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców. Otrzymanie prawidłowych wyliczeń wymaga swobodnego operowania składnikami wynagrodzenia.

W tej sekcji omówimy najpierw ogólne pojęcia związane ze składnikami wynagrodzenia i ich znacznikami, a następnie pokażemy na reprezentatywnych przykładach tworzenie schematu składników wynagrodzenia z użyciem składników systemowych i sposoby przypisania poszczególnych składników do wynagrodzeń. Na koniec pokażemy naliczanie listy płac z prześledzeniem wpływu poszczególnych składników na wysokość wynagrodzenia. 

Cele:

 • zapoznanie się z ogólnymi wiadomościami na temat składników wynagrodzenia i znaczników,
 • prześledzenie tworzenia i wykorzystania przykładowego schematu składników wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia

Aby dodać składniki wynagrodzenia:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Słowniki → Schemat składników wynagrodzenia.
 2. Pojawi się okno Schemat składników wynagrodzenia – projektowanie z aktywną zakładką Projektowanie. W tej zakładce użytkownik kompletuje swoją listę składników wykorzystywanych w firmie, czyli tworzy schemat składników wynagrodzenia. Okno składa się z trzech paneli: w panelu Składniki znajduje się lista składników, w panelu Znaczniki wyświetlane są znaczniki związane z zaznaczonym składnikiem. Panel Formuły składników służy do podglądu formuł składników wyliczanych i zaawansowanego projektowania składników z użyciem języka programowania, czego nie będziemy omawiać w tej sekcji.
 1. Aby dodać składnik, w panelu Składniki kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj składnik lub Dodaj składnik ze schematu wzorcowego.

Składniki ze schematu wzorcowego

Schemat składników wzorcowych jest to baza składników przygotowana i aktualizowana przez producenta programu. Składniki wzorcowe można dodać do schematu składników wynagrodzenia obowiązującego w danej firmie bezpośrednio, nie wprowadzając w nich żadnych zmian lub dodać i zmodyfikować na swój użytek tworząc własne składniki.

Przy dodawaniu składnika ze schematu wzorcowego pojawi się okno Wybór składnika z listą składników wzorcowych. Zawartość okna:

 • W panelu po lewej stronie wyświetlona jest struktura grupująca składniki według kategorii, co ułatwia wyszukanie odpowiedniego składnika.
 • W panelu Składniki znajduje się lista składników wzorcowych znajdujących się w grupie zaznaczonej po lewej stronie. W panelu Właściwości z prawej strony pokazane są podstawowe informacje dotyczące zaznaczonego składnika.
 • W panelu Znaczniki wyświetlone zostają znaczniki przypisane do zaznaczonego powyżej składnika. W panelu Właściwości z prawej strony znajduje się opis zaznaczonego znacznika.

Po wybraniu konkretnego składnika wzorcowego uruchamia się okno Składnik, w którym zdefiniowane są właściwości składnika (opis właściwości znajduje się w tabeli poniżej).


Składnik można zapisać bez zmian jako składnik systemowy lub zmodyfikować i zapisać jako składnik użytkownika.

Dodawanie składnika

Wybierając polecenie Dodaj składnik od razu uruchamia się okno Składnik, takie samo jak powyżej, tylko z pustymi polami i automatycznie ustawionym typem składnika jako składnik użytkownika. W oknie tym należy samodzielnie wybrać odpowiednie ustawienia.

Opcja Opis
Właściwości
Rodzaj (ze względu na sposób wyliczania zwracanej wartości)
 • Sładniki inicjowane – składniki wprowadzane kwotowo, wartość składnika to wartość wprowadzona przez użytkownika,
 • Składniki wyliczane – składniki wprowadzane jako formuła obliczeniowa, wartość składnika jest wyliczana podczas naliczania realizacji. Dla składników wyliczanych w panelu Formuły składników okna Składniki pojawi się formuła opisująca wyliczanie składnika. Dla składników systemowych formuła wyświetlona jest na szarym tle i zablokowana jest możliwość jej edycji, dla składników użytkownika formuła wyświetlona jest na białym tle i można ją dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
Typ wartości Typ wartości, jaką składnik będzie przyjmował, najczęściej jest to wartość Numeryczne (kwotowa).
Formuła obowiązuje na Informacja, czy formuła obowiązuje dla okresu za który naliczamy czy obowiązuje dla daty wypłaty. Informacja ta ma znaczenie dla użytkowników projektujących formułę składników wyliczanych.
Wartość składnika ma być zapisywana do rejestru Wyliczona wartość składnika jest zapamiętywana w rejestrze i wtedy taki składnik możemy umieszczać na zestawieniach. Jeśli opcja jest odznaczona, to składnik jest wyliczany podczas naliczania realizacji i bierze udział w obliczeniach innych składników, ale nie jest zapisany do rejestru i nie będzie go widać na zestawieniach ani na podglądzie realizacji. Najczęściej opcja ta jest zaznaczana.
Ostatni składnik w grafie, wymuś przeliczenie dla niego Zaznaczenie tej opcji powoduje, że formuła składnika zostanie przeliczona za każdym razem, bez względu na to, czy składnik jest powiązany z innymi składnikami inicjowanymi lub wyliczanymi czy zdarzeniami, które wymuszają jego przeliczenie. Jest to opcja wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych składników wyliczanych.
Możliwość zmiany wartości w oknie edycyjnym realizacji Możliwość zmiany wartości składnika w oknie edycyjnym realizacji, najczęściej opcja ta jest zaznaczona.
Składnik ukryty, nie jest widoczny, ale nadal może brać udział w obliczeniach Składnik nie będzie pokazywany w oknie edycyjnym realizacji.
Dostępność składnika
Dostępny dla umowy o prace Składnik będzie można przypisać do umowy o pracę.
Dostępny dla umowy cywilnoprawnej Składnik będzie można przypisać do umowy cywilnoprawnej.
Dostępny dla firmy, działu, grupy płacowej i pracownika Składnik będzie można przypisać dla firmy, działu, grupy płacowej i pracownika.
Archiwum
Składnik ukryty, nie będzie widoczny i nie będzie naliczany na realizacji Składnika nie będzie można dodać do umowy lub realizacji. Jeśli dodatkowo określi się datę w polu Nie wchodzi do podst. zasiłku od dnia, to składnik nie będzie brany pod uwagę do wyliczania podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku od podanego dnia. Będzie on widoczny tylko w realizacjach naliczonych przed jego ukryciem.

Znaczniki

Aby przypisać składnikom znaczniki:

 1. W oknie Schemat składników wynagrodzenia – projektowanie w zakładce Projektowanie, mając zaznaczony w panelu Składniki wybrany składnik, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu Znaczniki i z menu kontekstowego wybierz Dodaj znacznik składnikowi. 
 1. Otworzy się okno Znaczniki. Po lewej stronie okna znajduje się struktura podziału znaczników na kategorie ułatwiające wyszukanie odpowiedniego znacznika. Po prawej stronie wyświetlona jest lista znaczników należących do zaznaczonej z lewej strony kategorii. Większość znaczników ma rozbudowane nazwy, w czytelny sposób wyjaśniające ich działanie.

  W poniższej tabeli zestawiono najczęściej używane znaczniki z opisem, w jaki sposób znacznik działa na składnik:
Znacznik Opis
ZS_WCHODZI_DO_BRUTTO składnik jest dodawany do brutto pracownika
ZS_WYNAGRODZENIE_ZASADNICZE składnik jest traktowany jako wynagrodzenie zasadnicze i na wydruku listy płac znajduje się w kolumnie Wynagrodzenie zasadnicze
ZS_DODATEK składnik znajduje się na wydruku listy płac w kolumnie Dodatki
ZS_PREMIA składnik znajduje się na wydruku listy płac w kolumnie Premie
ZS_DODATEK_01 składnik znajduje się na wydruku listy predefiniowanych dodatków (dwudziestu) w kolumnie Dodatek 01
ZS_DODATEK_20 składnik znajduje się na wydruku listy predefiniowanych dodatków (dwudziestu) w kolumnie Dodatek 20
ZS_KWOTA_RACHUNKU składnik naliczany jest na liście wypłat z umów cywilnoprawnych jako kwota rachunku do danej umowy
ZS_PODLEGA_KOSZTOM_ZRYCZALTOWANYM składnik wchodzi do przychodu do opodatkowania, od którego odejmowane są zryczałtowane koszty uzyskania przychodu
ZS_PODLEGA_KOSZTOM_AUTORSKIM składnik wchodzi do przychodu do opodatkowania, od którego odejmowane są autorskie (50%) koszty uzyskania przychodu
ZS_WCHODZI_DO_ZUS składnik wchodzi do podstawy składek ZUS
ZS_WCHODZI_DO_NFZ składnik wchodzi do podstawy składki zdrowotnej
ZS_WCHODZI_DO_CHOROBY składnik wchodzi do podstawy zasiłku jako składnik zmienny dopełniany jeżeli składnik posiada oprócz tego znacznik ZS_STALY to wchodzi do podstawy zasiłku jako składnik stały jeżeli zaś składnik posiada dodatkowo znacznik ZS_WCHODZI_DO_CHOROBY_NIEDOPELNIANY to wchodzi jako składnik zmienny niedopełniany
ZS_WCHODZI_DO_URLOPU składnik wchodzi do wyliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako składnik zmienny jeżeli składnik posiada oprócz tego znacznik ZS_STALY to wchodzi do podstawy zasiłku jako składnik stały
ZS_POMNIEJSZANY_ZA_CHOROBE składnik będzie automatycznie pomniejszany za wszystkie nieobecności typu choroba, w tym wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy na dziecko, urlop macierzyński
ZS_POMNIEJSZANY_ZA_URLOP_WYPOCZYNKOWY składnik będzie automatycznie pomniejszany za urlop wypoczynkowy i urlop wypoczynkowy na żądanie
ZS_POMNIEJSZANY_ZA_INNE_NIEOBECNOSCI składnik będzie automatycznie pomniejszany za pozostałe nieobecności, w tym urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, urlop okolicznościowy, zwolnienie z art. 188 k.p.
ZS_POTRACENIE składnik będzie pomniejszał netto pracownika, wykorzystywany do składników takich jak potrącenie za telefon, ubezpieczenie grupowe, potrącenie komornicze
ZS_POTRACENIE_01 składnik znajduje się na wydruku listy predefiniowanych potrąceń (dwudziestu) w kolumnie Potrącenie 01
ZS_POTRACENIE_20 składnik znajduje się na wydruku listy predefiniowanych potrąceń (dwudziestu) w kolumnie Potrącenie 20