Cenniki sprzedażowe

W tej części materiałów przyjrzymy się wykorzystaniu cenników sprzedaży w procesie sprzedaży towaru. Cennik sprzedaży, zawierający różne rodzaje cen i rabatów, ułatwia prowadzenie spójnej polityki cenowej, znacznie przyspiesza wystawianie dokumentów sprzedaży i zmniejsza niebezpieczeństwo popełnienia błędu podczas wprowadzania danych.

Przykładowy plan procesu sprzedaży z wykorzystaniem cennika sprzedażowego wygląda następująco:

 • zdefiniowanie rodzajów cen i rabatów, zgodnie z polityką cenową firmy,
 • stworzenie dokumentu zmian cen sprzedaży, w którym będą zawarte informacje o cenach dostawcy,
 • wprowadzenie do programu z pomocą aktualnych cen sprzedaży zamówienia od odbiorcy,
 • wystawienie faktury sprzedaży i powiązanego z nią dokumentu wydania towaru z magazynu.

Rodzaje cen sprzedaży

Aby zdefiniować rodzaje cen sprzedaży:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż, w menu głównym wybierz Słowniki → Rodzaje cen. Otworzy się okno Rodzaje cen sprzedaży z listą predefiniowanych w programie rodzajów cen.
 1. Zaznacz Cenę A i kliknij w . Otworzy się okno Definicja rodzaju ceny. Predefiniowana Cena A jest to cena zakupu z zerowym narzutem.
 2. W polu Narzut [%] wpisz 10% i kliknij w . Od teraz Cena A będzie wyliczana od największej ceny zakupu z narzutem w wysokości 10%.
 3. Kliknij w w oknie Rodzaje cen sprzedaży. Otworzy się okno Definicja rodzaju ceny. W pierwszym panelu należy podać nazwę ceny, określić walutę i sposób wyliczania (od netto czy od brutto). Dodatkowo znajduje się tu opcja Czy automatycznie dodawać ten rodzaj ceny do nowego cennika?, której zaznaczenie sprawi, że w każdym nowym dokumencie zmian cen sprzedaży program będzie domyślnie wyliczał tę cenę.
 1. W panelu Domyślne parametry dla generatora cen w polu Wylicz należy wybrać, którą cenę program ma traktować jako cenę wyjściową dla obliczeń. W przypadku wybrania opcji wg zatwierdzonej wartości innej ceny, co oznacza wyliczanie na podstawie innej ceny ze słownika, pojawi się jeszcze jedno pole, umożliwiające wybór ceny (na potrzeby ćwiczenia wybierz Cena A).
 1. W polu Dodaj należy określić, czy cena będzie wyliczona poprzez dodanie Narzutu czy Marży, a następnie w odpowiednim polu należy podać wielkość procentową dodatku.
 1. W ostatnim panelu można zamieścić opis ceny lub uwagi w jakiej sytuacji należy ją stosować.
 1. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól kliknij w , aby dodać cenę do słownika cen.
 1. okno Rodzaje cen sprzedaży, jeśli nie będziesz dodawać więcej cen.

Rodzaje rabatów

Aby zdefiniować rodzaje rabatów:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż, w menu głównym wybierz Słowniki → Rodzaje rabatów.
 2. Otworzy się okno Rodzaje rabatów z listą predefiniowanych w programie rodzajów rabatów.
 1. Kliknij w w oknie Rodzaje rabatów. Otworzy się okno Definicja rabatu. W pierwszym panelu należy wypełnić pole Nazwa rabatu i wybrać Typ rabatu.
 1. Uzupełnij pola jak na rysunku poniżej i kliknij w , aby dodać pierwszy rodzaj rabatu.
 1. Ponownie kliknij w . Uzupełnij okno Definicja rabatu jak na rysunku poniżej.
 1. okno Rodzaje rabatów, jeśli nie będziesz dodawać więcej rabatów.

Tworzenie cennika sprzedaży

Dodanie dokumentu zmiany cen sprzedaży

Aby dodać cennik sprzedaży:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż, w menu głównym wybierz Sprzedaż → Dokumenty zmiany cen sprzedaży.
 1. Otworzy się okno Dokumenty zmiany cen sprzedaży. Standardowo, po lewej stronie okna znajduje się panel zawierający menu filtrów, umożliwiające wyszukanie dokumentu zgodnego z ustawionymi parametrami. W głównej części okna wyświetlana jest lista dokumentów spełniających wybrane po lewej stronie warunki. W panelu w dolnej części okna widoczne są załączniki związane z zaznaczonym powyżej dokumentem.
 2. W dolnej części okna kliknij w .
 1. Otworzy się okno Zmiana cen sprzedaży. W górnej części okna należy podać nazwę dokumentu i określić sposób wyliczania cen (dodając narzut lub marżę). Tabelę kursów wybieramy, jeśli ceny będą w obcej walucie. W polu Nazwa cennika wpisz Cennik 001, a w polu Dodaj zostaw ustawiony domyślnie Narzut.
 1. Po lewej stronie znajduje się panel z rodzajami cen. W programie istnieje możliwość zdefiniowania wielu rodzajów cen sprzedaży, by za ich pomocą tworzyć bardziej złożone cenniki. Domyślnie każdy cennik zawiera predefiniowaną w programie Cenę A i każdą, w której definicji zaznaczono opcję  Czy automatycznie dodawać ten rodzaj ceny do nowego cennika?.
 1. W głównej części okna znajduje się miejsce na listę artykułów ujętych w cenniku. Domyślnie cennik zawiera kolumny:
Kolumna Opis
Cena aktualna sprzedaży jeśli był już wcześniej wprowadzony dokument zmiany ceny sprzedaży dla danego artykułu, program wyświetli tu aktualną cenę sprzedaży
Cena zakupu pobrana jest z ostatniej dostawy, o której informacja wyświetlana jest w zakładce Ostatnie dostawy w dolnej części okna Zmiana cen sprzedaży po zaznaczeniu konkretnego artykułu. Jeśli towar nie był przyjęty w dostawie, to w tym polu wyświetli się cena 0,00
Narzut i Marża w zależności od wybranego sposobu wyliczania cen, program umożliwia podanie wartości narzutu lub marży (niebieska kolumna), drugą wartość wyliczając jako zależną
Cena sprzedaży cena obliczona na podstawie narzutu/marży zgodnie z definicją rodzaju cen sprzedaży. W tym polu można również wpisać ręcznie własną cenę sprzedaży
Uzyskany narzut wyliczony na podstawie narzutu/marży i ceny sprzedaży
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj. Pokaże się lista dostępnych opcji. Opcja Dodaj cenę umożliwia dodanie nowego rodzaju ceny do słownika cen sprzedaży. Pozostałe opcje umożliwiają dodanie odpowiedniej grupy towarów.
 1. Wybierz opcję Dodaj towary z magazynu. Program pobrał z kartoteki informacje o towarach, które znajdują się w magazynie, wprowadził ich listę do cennika oraz wyliczył cenę sprzedaży na podstawie definicji rodzaju ceny sprzedaży dla Ceny A (cena zakupu + 10%).
 1. W dolnej części okna kliknij w i z rozwijanego menu wybierz Zapisz dokument i zatwierdź ceny. Dokument zmiany cen sprzedaży został zatwierdzony i dodany do listy cenników.
Opcja zapisu Opis
Zapisz cennik, ale nie zatwierdzaj cen cennik zostanie zapisany do rejestru cenników, ale nie ma wpływu na aktualne ceny towarów i usług w magazynach firmy. W każdej chwili można będzie z niego skorzystać po zatwierdzeniu cen (należy wówczas wybrać opcję „zapisz cennik i zatwierdź ceny”)
Zapisz cennik i zatwierdź ceny cennik zostanie zapisany do rejestru cenników oraz powoduje zmianę cen sprzedaży towarów i usług w magazynach (odtąd będą obowiązywały ceny z tego cennika)
Zatwierdź ceny, ale nie zapisuj cennika metoda polega na jednorazowej aktualizacji cen według wprowadzonego cennika, ale nie zapisuje cennika w rejestrze cenników. Nie można go odtworzyć, ani ponownie z niego korzystać

Dodanie ceny do dokumentu zmiany cen sprzedaży

 1. Kliknij dwukrotnie w dodany cennik, aby go ponownie otworzyć. W panelu po lewej stronie dodaj Cenę D. W głównej części okna ponownie dodaj towary z magazynu.
 2. Mając zaznaczoną Cenę D, a w dolnej części okna kliknij w .
 3. Otworzy się okno Automatycznie przeliczanie ceny. Znajduje się w nim definicja rodzaju ceny sprzedaży z możliwością edycji jej parametrów. Kliknij w . Program przeliczył ceny w cenniku sprzedaży zgodnie z definicją.
 4. Cena D jest to cena wyliczana poprzez dodanie do Ceny A 15% narzutu. Program uzupełnił automatycznie kolumny Narzut [%]Marża [%]Cena netto i brutto sprzedaży i wyliczył wartość Uzyskanego narzutu netto i brutto.
 1. Ponownie kliknij w i z dostępnych opcji wybierz Zapisz cennik i zatwierdź ceny.
 2. Dokument zmiany cen sprzedaży został poprawiony i jest gotowy do użycia.

Zamówienie od odbiorcy

Aby wprowadzić zamówienie od odbiorcy:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż, w menu głównym wybierz Zamówienia → Zamówienia od odbiorców [ZO].
 1. Pojawi się okno Zamówienia od odbiorców (ZO). Standardowo po lewej stronie okna znajduje się panel zawierający menu filtrów, umożliwiające wyszukanie dokumentów zgodnych z ustawionymi parametrami. W głównej części okna wyświetlana jest lista dokumentów spełniających wybrane po lewej stronie warunki. W panelu w dolnej części okna widoczne są załączniki związane z zaznaczonym powyżej dokumentem.
 2. W dolnej części okna kliknij w i z rozwijanego menu wybierz Dodaj zamówienie od odbiorcy (ZO). Otworzy się okno Zamówienie od odbiorcy. W panelu po lewej stronie na górze znajdują się pola związane z informacjami o odbiorcy i podstawowe dane zamówienia. Po prawej stronie znajdują się informacje o dokumencie. W głównej części okna znajduje się lista artykułów wchodzących w skład zamówienia. Na samym dole program na bieżąco sumuje dodane pozycje wyświetlając wartość netto, VAT i brutto zamówienia.
 3. W pierwszym panelu za pomocą przycisku  wskaż w kartotece kontrahentów odbiorcę. Program automatycznie wpisał takiego samego odbiorcę i nabywcę. Pozostałe pola zostaw z ustawieniami domyślnymi.
 1. W sekcji Dokument w panelu obok program uzupełnił kod dokumentu (ZK), kolejny numer i maskę numeracji. Poniżej znajdują się pola określające sposób płatności i wyliczania ceny. Na potrzeby przykładu możesz zostawić ustawienia domyślne.
 2. Poniżej znajduje się sekcja z informacjami na temat zamówienia. Program domyślnie uzupełnił datę planowanej realizacji zamówienia i rezerwacji towaru datą bieżącą. Na potrzeby przykładu możesz zostawić ustawienia domyślne.
 3. Na samym dole znajduje się sekcja Ceny i rabaty. W polu Rodzaj ceny należy podać rodzaj ceny z jaką będą dodawane kolejne pozycje w zamówieniu. W polu Rodzaj rabatu można ustawić jaki rabat będzie udzielany na artykuły i usługi w zamówieniu. Za pomocą przycisku , można przejść do okna słowników i dodać kolejny rodzaj ceny lub rodzaj rabatu zgodnie z potrzebami. Wybierz z listy Cena D. Pole Rodzaj Rabatu zostaw puste, aby domyślnie nie podpowiadał się żaden rabat.
 1. W dolnym panelu w zakładce Pozycje kliknij w , a następnie Dopisz artykuł z rozwijanej listy.
 2. Otworzy się okno Pozycja zamówienia od odbiorcy. W panelu Wybór artykułu w polu Identyfikator kliknij w przycisk .
 3. Pojawi się okno Kartoteka artykułów. Po lewej stronie znajduje się panel z podziałem na grupy zdefiniowane w kartotece towarów. Kliknij w przycisk przy grupie Wszystkie, aby rozwinąć całą strukturę. Następnie zaznacz grupę Papiernicze. Zaznacz Papier ksero biały 80g (Pap/0009) i kliknij .
 4. W oknie Pozycja zamówienia od odbiorcy program uzupełnił pola z danymi artykułu przepisanymi z kartoteki artykułów. W panelu Stan magazynu wyświetlona jest informacja o dostępności towaru w magazynie i o cenie zakupu. W panelu Ilość zamówiona w polu Jedn. własna należy podać wielkość zamówienia (np. 10 ryz). W panelu Cena katalogowa program automatycznie wybrał rodzaj ceny (Cena D, wybrana w punkcie 7) i wyliczył katalogową cenę sprzedaży. W przypadku, jeśli dla jakiegoś artykułu chcemy zastosować inny rodzaj ceny niż ustawiony dla całego zamówienia, wystarczy kliknąć w i wybrać inną cenę z listy. Można również ręcznie podać cenę wpisując w pole Cena katalogowa netto odpowiednią wartość. Ponieważ nie ustawiliśmy domyślnego rabatu, w panelu Rabat program wpisał rabat równy 0%. W polu Rodzaj rabatu można zmienić na inny rabat ze słownika (za pomocą ) lub podać wartość procentową rabatu w polu Rabat. Po wpisaniu wartości rabatu (np. 5 %) program na podstawie ceny katalogowej netto i wartości rabatu wyliczy ostateczną cenę dla odbiorcy uzupełniając panel Cena sprzedaży. Dodatkowo w panelu Stan magazynu w polu Narzut program zaktualizował wartość narzutu uwzględniając ten zawarty w definicji rodzaju ceny i wynikający z udzielonego rabatu.
 5. Kliknij w . Artykuł (Papier ksero) został dodany do listy w zakładce Pozycje w oknie Zamówienie od odbiorcy, jednak okno Pozycja zamówienia od odbiorcy nadal jest aktywne i umożliwia wyszukanie i dodanie kolejnego artykułu.
 6. Powtórz punkty 8 – 12, aby dodać do zamówienia kolejne pozycje, zgodnie z rysunkiem poniżej, pamiętając, aby dla artykułów należących do grupy Biurowe zastosować rabat ze słownika (Rabat majowy na artykuły biurowe):
 1. Po dodaniu wszystkich artykułów kliknij w  w oknie Pozycja zamówienia od odbiorcy. Następnie kliknij w  w oknie Zamówienie od odbiorcy, aby zapisać dokument. Zamówienie zostało dodane do listy zamówień w oknie Zamówienia od odbiorców (ZO)

Realizacja zamówienia – sprzedaż

Faktura sprzedaży

Aby dodać fakturę sprzedaży:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż, w menu głównym wybierz Sprzedaż → Sprzedaż [FV, PA, FE, WDT(T), RCZ, FO].
 1. Pojawi się okno Sprzedaż – paragony, faktury. Standardowo po lewej stronie okna znajduje się panel zawierający menu filtrów, umożliwiające wyszukanie dokumentów zgodnych z ustawionymi parametrami. W głównej części okna wyświetlana jest lista dokumentów spełniających wybrane po lewej stronie warunki. W panelu w dolnej części okna widoczne są załączniki związane z zaznaczonym powyżej dokumentem.
 2. Kliknij w w dolnej części okna, a następnie Dodaj fakturę VAT (FS) → Z dokumentem magazynowym. Otworzy się okno Faktura VAT [tryb magazynowy], które jest bardzo zbliżone do okna Zamówienie od odbiorcy. W panelu po lewej stronie na górze znajdują się pola związane z informacjami o odbiorcy. Po prawej stronie znajdują się informacje o dokumencie. W głównej części okna znajduje się lista sprzedawanych artykułów. Na samym dole program na bieżąco sumuje dodane pozycje wyświetlając wartość netto, VAT i brutto sprzedawanego towaru.
 3. W dolnej części okna kliknij w , a następnie Importuj z zamówienia. Otworzy się okno Zamówienia od odbiorców. Znajdź wprowadzone w poprzednim kroku zamówienie, zaznacz je i kliknij w .
 4. Otworzy się okno Import pozycji zamówienia. W górnej części okna znajduje się panel Parametry, w którym można ustawić, czy dane z nagłówka dokumentu mają być przeniesione do faktury tylko w przypadku, jeśli dane pole jest puste czy przeniesienie ma zostać wymuszone. Ponieważ nie wypełniliśmy żadnego pola w nagłówku faktury, pozostaw ustawienia domyślne. W panelu Pozycje kliknij w (Wpisz maksymalne ilości do realizacji), a następnie .
 5. Program zaimportował z zamówienia do faktury sprzedaży informacje o odbiorcy i listę artykułów wraz z ilościami i cenami sprzedaży. 
 1. Kliknij w . Faktura została dodana w oknie Sprzedaż – paragony, faktury. W oknie Rozchody zewnętrzne pojawił się dokument wydania towaru związany z wystawioną fakturą. Po wybraniu w menu głównym Magazyn → Stan magazynu możemy zobaczyć, że towar z dostawy został odjęty od stanu magazynu.