Umowa cywilnoprawna

Z punktu widzenia działania programu, pracownik nie jest zatrudniony, dopóki nie wprowadzimy do programu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W tym ćwiczeniu dodamy do pracownika umowę cywilnoprawną i ją wydrukujemy.

Cele:

 • dodanie umowy,  
 • nauczenie się określenia warunków zatrudnienia i przypisania składników płacowych, 
 • wydrukowanie umowy.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenia Ustawienia KP i Pracownicy.

Krok 1: Dodanie umowy cywilnoprawnej

Założenie kartoteki zleceniobiorcy

Aby dodać kartotekę:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Kadry i Płace, a następnie .
 3. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Pracownicy z rozwijanego menu.
 4. Pojawia się okno Pracownicy. Kliknij , a następnie Dodaj pracownika w dolnej części okna.
 5. Otworzy się okno Dane kontaktu będące kartoteką pracownika. Uzupełnij zakładkę Identyfikacyjne zgodnie z rysunkiem poniżej.
 1. Przejdź do zakładki Finansowe i Księgowe. Wybierz Urząd skarbowy i zdefiniuj rachunek bankowy zleceniobiorcy klikając w panelu Rachunki bankowe.

Dodanie umowy cywilnoprawnej

Aby dodać zleceniobiorcy umowę cywilnoprawną:

 1. Przejdź do zakładki Umowy cywilnoprawne i kliknij w nią. Ponieważ jeszcze nie przypisaliśmy pracownikowi żadnej umowy, lista w panelu Umowy cywilnoprawne jest pusta.
 1. Kliknij  i z rozwijanego menu wybierz Dodaj umowę cywilnoprawną.
 1. Pojawi się okno Umowa cywilnoprawna.
 1. W panelu Dane pracownika program automatycznie uzupełnił pola danymi pracownika.

Dane podstawowe

 1. W panelu Informacje o umowie program wpisał w polu Data zawarcia bieżącą datę.
 1. Resztę ustawień w panelu Informacje o umowie zostaw bez zmian.
 2. W panelu Osoby reprezentujące zleceniodawcę w pierwszym polu Imię i nazwisko wpisz Aneta Atosińska.
 3. W panelu Czas trwania w polu Obowiązuje od podaj datę rozpoczęcia pracy, a w polu Obowiązuje do wpisz datę zakończenia umowy.
 4. W panelu Ustalenia stron w polu Dział/Jednostka org. wybierz Dział administracji. Pozostałe ustawienia (Źródło przychoduUmowa zlecenia i o dzieło oraz Rodzaj umowyUmowa zlecenia) zostaw bez zmian.
 5. W panelu Sposób wypłaty wynagrodzenia zaznacz opcję Wyplata przelewem.

Krok 2: Warunki umowy

Aby uzupełnić warunki umowy:

 1. Przejdź do zakładki Warunki umowy. Są w niej dostępne dwie zakładki: Wartość i przedmiot umowy oraz Składniki wynagrodzenia.
 2. W zakładce Wartość i przedmiot umowy w polu Kwota wpisz 2500.
 3. W polu Przedmiot umowy należy wpisać treść porozumienia. Wpisz: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług informatycznych na rzecz Zamawiającego w zakresie administrowania serwerami, sprzętem komputerowym, siecią informatyczną oraz dostępem do Internetu.
 1. Przejdź do zakładki Składniki wynagrodzenia. W zakładce Składniki inicjowane kliknij .
 2. Otworzy się okno Składnik inicjowany. Obecnie do wyboru dla umowy cywilnoprawnej jest tylko jeden składnik Kwota rachunku. W polu Wartość wpisz 2500.
 3. Opcję Rozliczaj raz w miesiącu zostaw zaznaczoną. Pozwoli to uniknąć zdublowania naliczeń tego samego składnika w jednym miesiącu w przypadku kilku list płatniczych.
 4. Okres obowiązywania składnika zostaw niezmieniony. Składnik obowiązuje zawsze, tzn. przez cały okres obowiązywania umowy.
 5. Zwróć uwagę na przypisanie składnika do rodzaju listy płatniczej w panelu Rodzaje list płatniczych. Składnik ma domyślnie przypisaną Listę dla umów cywilnoprawnych.
 6. Kliknij , aby dodać składnik do listy składników wynagrodzenia.
 7. Kliknij w zakładkę Kody tytułów ubezpieczeń, a następnie w przycisk .
 8. Pojawi się okno Kod tytułu ubezpieczenia. Kliknij w przycisk w polu Kod.
 9. Pojawia się okno Kody tytułu ubezpieczenia, które pomaga w wyborze odpowiedniego kodu. Kliknij w  przy 04 – Osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo osoba z nią współpracująca, aby rozwinąć listę z dostępnymi opcjami. Kliknij w 11 – Osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywania w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy. Zwróć uwagę, że wartość polu Kod tytułu ubezpieczenia zaktualizowała się zgodnie z wyborem.
 10. W polach dotyczących prawa do emerytury i stopnia niepełnosprawności zostaw domyślne ustawienia (0 – Osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i 0 – Osoba nie posiadająca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Kliknij .
 11. Wybrany kod został wpisany w pole Kod w oknie Kod tytułu ubezpieczenia. Uzupełnij pole Obowiązuje od podając datę rozpoczęcia obowiązywania umowy. Kliknij .
 1. W oknie Umowa cywilnoprawna kliknij , aby zapisać wprowadzoną umowę cywilnoprawną.
 2. W oknie pracownika kliknij , aby zapisać zmiany w kartotece pracownika.

Krok 3: Wydrukowanie umowy

Aby wydrukować umowę:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Umowy cywilnoprawne z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Umowy cywilnoprawne.
  Jest to okno, w którym można przeglądać i zarządzać wszystkimi umowami cywilnoprawnymi w danej firmie. Po lewej stronie okna znajduje się drzewo ze strukturą organizacyjną firmy. Kliknięcie na określony dział powoduje, że w oknie głównym pojawiają się umowy dotyczące pracowników pracujących w danym dziale. Znajdź umowę powiązaną z zleceniobiorcą Zbigniewem Grodeckim.
 1. Zaznacz umowę i kliknij ikonę drukowania w menu w prawym górnym rogu okna . Pojawi się menu drukowania, w którym wybierz 01. Umowa zlecenia.
 1. Pojawi się okno Parametry. W zakładce Umowa wybrana jest firma, do której jesteśmy zalogowani i dokument, który był zaznaczony podczas wybierania polecenia drukowania.
 1. Kliknij .  Pojawia się okno edycyjne, które umożliwia naniesienie poprawek na planowany wydruk. Zwróć uwagę, że program zaczytał dane, które zostały wprowadzone podczas zakładania firmy i kartoteki pracownika. W tym miejscu możesz dodać lub usunąć tekst dostosowując umowę do własnych potrzeb. Kliknij w ikonę , aby wydrukować umowę.