Zarządzanie dostępem do programu

W tym ćwiczeniu odpowiemy na pytanie co zrobić, jeśli posiadamy więcej niż jedną licencję programu RAKSSQL i chcemy rozdzielić dostęp do poszczególnych modułów programu, tak aby każdy użytkownik mógł pracować na tym module, którego potrzebuje nie blokując dostępu do innych modułów. Pokażemy w jaki sposób zarządzać użytkownikami programu i uprawnieniami dostępu do modułów, narzędzi i baz danych.

Cele:

 • nauczenie się zakładania grup i dopisywania do nich użytkowników,
 • poznanie działania profili logowania,
 • zapoznanie się z uprawnieniami dla grup użytkowników.

Krok 1: Grupy użytkowników

Aby dodać grupy użytkowników:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Administrator, a następnie .
 3. Uruchomi się okno modułu Administrator. W lewej części okna znajduje się lista funkcji dostępnych w module. Zaznacz Użytkownicy w sekcji Administracja systemem.
 4. W głównej części okna pojawia się schemat organizacyjny użytkowników, który obecnie zawiera jedną grupę ADMINISTRATORZY i jednego domyślnego użytkownika – Głównego administratora (o identyfikatorze ADMIN) przypisanego do tej grupy.
 5. Kliknij w  i z rozwijanego menu wybierz Dodaj grupę użytkowników.
 1. Otworzy się okno Grupa użytkowników. W polu Nazwa wpisz KSIĘGOWOŚĆ, a następnie kliknij w .
 2. W oknie głównym modułu pojawiła się nowa grupa KSIĘGOWOŚĆ pod grupą ADMINISTRATORZY.
 1. Powtórz czynności z punktów 5 i 6, aby dodać jeszcze dwie grupy: KADRY i HANDLOWCY.

Krok 2: Użytkownicy

Aby dodać użytkownika:

 1. W uruchomionym module Administrator, mając zaznaczoną po lewej stronie okna pozycję Użytkownicy, kliknij w dolnej części okna w , a następnie z rozwijanego menu wybierz Dodaj użytkownika.
 1. Otworzy się okno Użytkownik systemu. Uzupełnij okno zgodnie z rysunkiem poniżej, pamiętając o zaznaczeniu grupy w panelu Przynależność do grup:
 1. Kliknij w . Użytkownik został dodany do wybranej grupy.
 1. Potwórz punkty 1 – 3, aby dodać kolejnych użytkowników zgodnie z poniższym schematem.

Krok 3: Profile logowania

Aby utworzyć profil logowania:

 1. W uruchomionym module Administrator, zaznacz po lewej stronie okna pozycję Użytkownicy, a następnie grupę KSIĘGOWOŚĆ w głównej części okna, której to grupie przypiszemy tworzony profil logowania
 1. W prawej części okna kliknij w przycisk z wielokropkiem w polu Nazwa profilu w panelu Profil logowania.
 2. Otworzy się okno Profile logowania, w którym będą widoczne dodane profile. Obecnie okno jest puste. Kliknij w .
 3. Otworzy się okno Profil logowania. W polu Nazwa wpisz Księgowość.
 1. Poniżej zaznacz funkcjonalności, które mają być dostępne dla użytkowników logujących się za pomocą profilu Księgowość
  • Księga handlowa
  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt
  • Środki trwałe
  • Monitor pracy księgowych
  • Kasa, bank, rozrachunki
  • Raport PRO
  • Znaczniki
  • Deklaracje podatkowe
  • Sprawozdania finansowe
  • Zarządzanie dokumentami / załącznikami
  • Serwis prawny dla Księgowych (wersja on-line)
  • Analiza danych w Microsoft Excel
 1. Kliknij w . Profil logowania o nazwie Księgowość pojawił się na liście w oknie Profile logowania. Zaznacz go i kliknij w .
 2. W oknie głównym modułu w panelu Profil logowania program uzupełnił nazwę i funkcjonalności przypisane do danego profilu.
 1. Powtórz kroki 1 – 6, aby stworzyć profile dla kolejnych grup.
Profil Funkcjonalność
Kadry
 • Kadry i płace
 • Płatności masowe
 • Kasa, bank, rozrachunki
 • Deklaracje podatkowe
 • Zarządzanie dokumentami / załącznikami
 • Rozszerzona obsługa schematów
 • Rejestracja czasu pracy
 • Analiza danych w Microsoft Excel
Handlowcy
 • Sprzedaż
 • CRM
 • Magazyn
 • Praca zdalna
 • Obsługa wielu magazynów
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Punkt obsługi sprzedaży
 • Analiza danych w Microsoft Excel
 • Analizy handlowe

Krok 4: Uprawnienia

Aby nadać uprawnienia:

 1. W uruchomionym module Administrator zaznacz po lewej stronie okna pozycję Uprawnienia.
 2. W głównej części okna pojawiły się dwa panele. W panelu Użytkownik / grupa użytkowników należy wybrać dla jakiej grupy / użytkownika ustawia się uprawnienia. Poniżej znajdują się dwie zakładki z uprawnieniami dla wybranej grupy / użytkownika:
  • Uprawnienia globalne – dotyczą całego systemu, wszystkich składników programu,
  • Uprawnienia wewnątrz firm – odnoszą się do konkretnej firmy.
 1. W panelu Użytkownik / grupa użytkowników w polu Nazwa kliknij na i wybierz z listy grupę KSIĘGOWOŚĆ. Po zmianie grupy zniknęły wszystkie znaki  przy uprawnieniach (domyślnie każda nowa grupa jest pozbawiona wszelkich uprawnień).

Uprawnienia globalne

Uprawnienia globalne są uporządkowane w cztery kategorie:

 1. Jeśli jest zwinięta, to rozwiń listę uprawnień związanych z Administratorem klikając w . Przyjrzyj się uprawnieniom w tej kategorii. Są one związane z ustawieniami Administratora.
 2. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia.

Uprawnienia wewnątrz firm

Uprawnienia wewnątrz firm uporządkowane są w zakładkach:

 1. Kliknij na zakładkę Uprawnienia wewnątrz firm. W panelu Firma należy wybrać nazwę firmy, dla której będą ustawiane uprawnienia. Jeśli masz założone więcej firm, kliknij w  i wybierz Firma testowa.
 2. W panelu Uprawnienia zaznacz opcję Prawo dostępu do danych firmy.
 1. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Wspólne. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.
 1. Omiń zakładkę Magazyn (KSIĘGOWOŚĆ nie musi mieć dostępu do magazynów) i przejdź do zakładki Kasy. W panelu po lewej stronie znajduje się Lista kas zdefiniowanych w programie.
 1. Zaznacz jedną z kas (jeśli zdefiniowano więcej niż jedną) i w panelu po prawej stronie zaznacz opcję Prawo dostępu do danych kasy
 2. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Kasy. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.
 3. Przejdź do zakładki Rachunki bankowe. W panelu po lewej stronie znajduje się Lista rachunków bankowych.
 1. Zaznacz jeden z rachunków (jeśli zdefiniowano więcej niż jeden) i w panelu po prawej stronie zaznacz opcję Prawo dostępu do danych rachunku bankowego.
 2. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Rachunki bankowe. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.
 3. Przejdź do zakładki Lata obrotowe. W panelu po lewej stronie znajduje się Lista lat obrotowych.
 4. Zaznacz bieżący rok obrotowy (jeśli zdefiniowano więcej niż jeden) i w panelu po prawej stronie zaznacz opcję  Prawo dostępu do roku obrotowego.
 5. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Lata obrotowe. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.
 6. Kliknij w w dolnej części okna. Pojawi się okno z informacją o zapisaniu uprawnień. Kliknij w .
 7. Zamknij program.

Krok 5: Logowanie do programu

Aby zalogować się do programu:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania w polu Identyfikator wybierz ADMIN.
 3. W polu Moduł wybierz za pomocą Finanse i Księgowość.
 4. W polu Profil wybierz Księgowość, a następnie kliknij w .

Aby przelogować użytkownika w danym module:

 1. Kliknij w .
 2. Otworzy się okno logowania. W polu Identyfikator wpisz JCZAJKA.
 3. Kliknij w .