Plik wzorców księgowań

Wszystkie wzorce księgowe zdefiniowane przez użytkownika są domyślnie zapisywane w specjalnym pliku, wspólnym dla wszystkich firm. Domyślnie plik ten jest zapisany w lokalizacji:

file://C:/Program Files/Raks/Bin/xml/patterns.xml

Zaletą tego pliku jest to, że wzorce w nim zapisane są dostępne dla wszystkich firm zdefiniowanych w programie. Wadą tej lokalizacji pliku jest to, że nie jest on archiwizowany razem z bazami danych. W tym rozdziale opiszemy, w jaki sposób można zmienić lokalizację pliku, jeśli chcemy, aby był on archiwizowany razem z bazą załączników. Następnie omówimy eksport i import gotowych wzorców księgowań.

Zmiana lokalizacji pliku jest opcjonalna. Wykonanie lub nie wykonanie poniższego ćwiczenia nie ma wpływu na definiowanie i działanie wzorców księgowań.

Cele:

 • zapoznanie się z możliwością podłączenia pliku wzorców księgowań do bazy załączników,
 • przedstawienie eksportu i importu wzorców księgowań.

Krok 1: Lokalizacja pliku wzorców

Aby zmienić lokalizację pliku wzorców księgowań:

 1. W uruchomionym programie w menu głównym wybierz Administracja, następnie Parametry → Parametry firmy z rozwijanego menu. Pojawi się okno Parametry firmy.
 2. W panelu po lewej stronie zaznacz sekcję Finanse i Księgowość. Na samej górze głównej części okna znajduje się pole Lokalizacja pliku wzorców księgowań, a którym znajduje się ścieżka obecnego położenia pliku. 
 1. W ścieżce pliku wpisz db://wzorce.xml. Program będzie zapisywał wzorce dla tej firmy w pliku wzorce.xml w bazie załączników.

Krok 2: Eksport i import wzorców

Eksport pliku wzorców księgowań

Aby eksportować wzorce księgowań:

 1. W uruchomionym programie w menu głównym wybierz Administracja → Księgowość → Wzorce księgowań. Pojawi się okno Wzorce księgowań.
 2. W dolnej części okna kliknij w i z rozwijanego menu wybierz Eksportuj wzorce do pliku.
 1. Pojawi się okno Eksportuj wzorce do pliku. Wskaż miejsce na dysku, w którym chcesz zapisać plik eksportu. W polu Nazwa pliku wpisz przykładowo wzorce_eksport. Kliknij w .
 2. Wyświetli się komunikat o poprawności eksportu danych. Kliknij w .
 1. Plik został zapisany we wskazanym miejscu na dysku komputera.

Import pliku wzorców księgowań

Aby importować plik wzorców księgowań:

 1. W dolnej części okna kliknij w  i z rozwijanego menu wybierz Importuj wzorce z pliku.
 2. Otworzy się okno Importuj wzorce z pliku. Wskaż położenie pliku ze wzorcami i kliknij .
 3. Program zaimportuje wzorce z pliku, co potwierdzi komunikatem. Kliknij w .
 1. Zaimportowane wzorce pojawią się na liście w głównej części okna Wzorce księgowań.